Προϊόντα

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ μέσα από την μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του, και σε στενή συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας και τα Νοσοκομεία της Κρήτης ανέπτυξε το σύστημα «Ολοκληρωμένες Λύσεις για την Υγεία» που αποτελείται από μια σειρά εξειδικευμένων εφαρμογών στο χώρο της Ιατρικής Πληροφορικής. Πολλές από τις εφαρμογές λειτουργούν παραγωγικά από το 1998, ενώ από τα τέλη του 2007 όλες οι εφαρμογές λειτουργούν σε πάνω από 20 Νοσοκομεία και 60 φορείς υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της χώρας.

Κάθε μία από τις εφαρμογές μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα σε ένα ή περισσότερα τμήματα ενός φορέα υγείας ή σε συνεργασία με μία ή περισσότερες από τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές.

Όλες οι εφαρμογές έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ τους, ώστε οι πάσης φύσης αρχειοθετήσεις και καταγραφές να πραγματοποιούνται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Συγχρόνως μπορεί να γίνει ηλεκτρονική διασύνδεση και με ετερογενή συστήματα που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα.

Ακολουθεί λίστα με τα προϊόντα του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας:

 • ICS – A (Administrative)
  Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για τη Διαχείριση Ασθενή αποτελούμενες από:
 • ICS – C (Citizen)
  Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για την αυτοδιαχείριση του Πολίτη αποτελούμενες από:
  • Προσωπικός Σύμβουλος Διαβήτη - Εφαρμογή Ιατρού (ΠΣΔ-Ι)
  • Προσωπικός Σύμβουλος Διαβήτη - Εφαρμογή Ασθενούς (ΠΣΔ-Α)
  • Ηλεκτρονικός Προγραμματισμός Ραντεβού για τον Πολίτη (ΗΠΡ-Π)
  • Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας - Εφαρμογή Πολίτη (ΠΗΦΥ-Π)
  • Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας - Εφαρμογή Προβολής για Επαγγελματίες Υγείας (ΠΗΦΥ-Ε)
  • Εφαρμογή κατ’ οίκον Φροντίδας - Εφαρμογή Ασθενή (ΚΟΦ-Α)
  • Εφαρμογή κατ’ οίκον Φροντίδας - Εφαρμογή Επαγγελματία Υγείας (ΚΟΦ-Ε)
  • Προσωπικός Ιατρικός Σύμβουλος (ΠΙΣ)
  • Διαχείριση Περιεγχειρητικού Στρες - Εφαρμογή Ασθενή  (ΔΠΣ-Α) 
  • Διαχείριση Περιεγχειρητικού Στρες - Εφαρμογή Επαγγελματία Υγείας (ΔΠΣ-Ε) 
  • Διαχείριση Περιεγχειρητικού Στρες - Εφαρμογή Συνοδού (ΔΠΣ-Σ) 
  • Διαχείριση Περιεγχειρητικού Στρες - Εφαρμογή Διαχειριστή (ΔΠΣ-Δ) 
  • Εφαρμογή Παρηγορητικής Φροντίδας - Εφαρμογή Aσθενή (ΕΠΦ-Α) 
  • Εφαρμογή Παρηγορητικής Φροντίδας - Εφαρμογή Επαγγελματία Υγείας (ΕΠΦ-Ε)
  • Μένω Ασφαλής με COVID-19 - Εφαρμογή Πολίτη (ΜΑCOVID-19- Π)
  • Μένω Ασφαλής με COVID-19 - Εφαρμογή Επαγγελματία Υγείας (ΜΑCOVID-19-Ε)
  • Μένω Ασφαλής με COVID-19 - Εφαρμογή Δημόσιων Αρχών (MΑCOVID-19-ΔΑ)
 • ICS – E (Emergency Care)
  Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για Προνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική αποτελούμενες από:
  • Εφαρμογή Διαχειριστή Συντονιστικού Κέντρου (ΔΣΚ)
  • Εφαρμογή Τηλεφωνητή Συντονιστικού Κέντρου (ΤΣΚ)
  • Εφαρμογή Ασυρματιστή Συντονιστικού Κέντρου (ΑΣΚ)
  • Εφαρμογή Ιατρικής Παρακολούθησης Επεισοδίων (ΙΠΕ)
  • Εφαρμογή Ασθενοφόρου (ΕφΑ)
  • Εφαρμογή Διαχείρισης Δικτύου Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (ΔΔΑ)
  • Διαχείριση Πρωτοκόλλων Αξιολόγησης Επεισοδίων ή Πρωτόκολλα Αξιολόγησης Επεισοδίων (ΠΑΕ)
  • Εφαρμογή Πληρώματος Ασθενοφόρου Διαχείρισης  Εγκεφαλικού Επεισοδίου (ΕΠΑΔΕΕ)
 • ICS – H (Health Information Infrastructure)
  Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για Πληροφοριακές Υποδομές Υγείας (ΠΥΥ) αποτελούμενες από:
  • Υπηρεσία Ταυτοποίησης Ασθενή (Υ-ΤΑ)
  • Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Κλινικά Δεδομένα (Υ-ΠΚΔ)
  • Υπηρεσία Ευρετηρίου του Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Υ-ΕΟΗΦΥ)
  • Υπηρεσία Ορολογίας (Υ-Ο)
  • Υπηρεσία Παραλαβής Μηνυμάτων XML (Υ-ΠΜ)
  • Υπηρεσία Αποστολής Μηνυμάτων XML (Υ-ΑΜ)
  • Υπηρεσία Μηνυμάτων HL7 (Υ-HL7)
  • Υπηρεσία Πόρων Υγείας (Υ-ΠΥ)
  • Υπηρεσία Εκτύπωσης Ετικετών Γραμμωτού Κώδικα (Υ-ΕΕΓΚ)
  • Υπηρεσία Ανάκτησης Παραπεμπτικών (Υ-ΑΠ)
  • Υπηρεσία Ανάκτησης Αποθέματος (Υ-ΑΑ)
  • Υπηρεσία Συνεργασίας (Υ-Σ)
  • Υπηρεσία Διαμεσολαβητή Μηνυμάτων (Υ-ΔΜ)
  • Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Ιατρικό Φάκελο ΠΦΥ (Υ-ΠΦΥ)
  • Υπηρεσία Ανταλλαγής Εγγράφων IHE XDS (Υ-XDS)
  • Μητρώο Εγγράφων - Υπηρεσία Ανταλλαγής Εγγράφων IHE XDS (Y-ME-XDS)
  • Αποθήκη Εγγράφων - Υπηρεσία Ανταλλαγής Εγγράφων IHE XDS (Y-AE-XDS)
  • Αποθετήριο Ελέγχου Καταχωρήσεων - Υπηρεσία Καταγραφής Συμβάντων και Ελέγχου Ταυτότητας Κόμβου IHE ATNA (Υ-ΑΕΚ-ATNA)
  • Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικής Ικανότητας (Υ-EAI)
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Ειδοποιήσεις (Υ-ΠΗΦΥ-Ε)
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Δημογραφικά (Υ-ΠΗΦΥ-Δ)
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Προβλήματα (Υ-ΠΗΦΥ-Π)
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Φαρμακευτική Αγωγή (Υ-ΠΗΦΥ-ΦΑ)
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Αλλεργίες (Υ-ΠΗΦΥ-Α)
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας -  Εργαστηριακές Εξετάσεις (Υ-ΠΗΦΥ-ΕΕ)
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Ζωτικά Σήματα ή Ζωτικά Σημεία (Υ-ΠΗΦΥ-ΖΣ)
  • Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Ιατρικές Πράξεις (Υ-ΠΗΦΥ-ΙΠ)
  • Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Έγγραφα (Υ-ΠΗΦΥ-ΕΓ)
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Ραντεβού (Υ-ΠΗΦΥ-Ρ)
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Εμβολιασμοί (Υ-ΠΗΦΥ-ΕΜ)
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Ποιότητα Ζωής (Υ-ΠΗΦΥ-ΠΖ)
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Έλεγχος Ταυτότητας Χρήστη (Υ-ΠΗΦΥ-ΕΤ)
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Επικοινωνία (Υ-ΠΗΦΥ-ΕΠ)
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Διαχείριση Προφίλ (Υ-ΠΗΦΥ - ΔΠ)
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Αυτοαξιολόγηση  (Υ-ΠΗΦΥ- ΑΞ)
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Διαχείριση Χρηστών (Υ-ΠΗΦΥ – ΔΧ)
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Ιχνηλάτηση Ασθενή (Υ-ΠΗΦΥ - ΙΑ)
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Παρηγορητική Φροντίδα (Υ-ΠΗΦΥ-ΠΦ)
  • Υπηρεσία Υποβοήθησης Λήψης Αποφάσεων (ΥΥΛΑ)
  • Υπηρεσία Διασύνδεσης με ΒΙ Υ.Υ. (ΥΔ-ΒΙ-ΥΥ)
  • Υπηρεσία Ελέγχου ΑΜΚΑ (Υ-ΑΜΚΑ)
  • Αντικείμενα Διεπαφής DICOM (ΑΔ-DICOM)
  • Αντικείμενα Διεπαφής HL7 (ΑΔ-HL7)
  • Αντικείμενα Διεπαφής Ασφάλειας (ΑΔ-Α)
  • Αντικείμενα Διεπαφής Βοήθειας (ΑΔ-Β)
  • Αντικείμενα Διεπαφής με την ΥΤΑ (ΑΔ-ΥΤΑ)
  • Αντικείμενα Διεπαφής με την ΥΠΥ (ΑΔ-ΥΠΥ)
  • Αντικείμενα Διεπαφής με ΗΚΓ (ΑΔ-ΗΚΓ)
 • ICS – I (Integrated Electronic Health Record)
  Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΟΗΦΥ) αποτελούμενες από:
  • Διαχείριση Κεντρικού Μητρώου Ασθενή (ΚΜΑ)
  • Περιβάλλον Επισκόπησης ΟΗΦΥ (ΟΗΦΥ-ΠΕ)
  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ραντεβού (ΟΣΔΡ)
 • ICS – M (Medical)
  Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για Εφαρμογές Ιατρών και Νοσηλευτών αποτελούμενες από:
  • Διαχείριση Κλινικής/ Ορόφου (ΚΟ)
  • Διαχείριση Αποθήκης Κλινικής (ΔΑΚ)
  • Ιατρική Εφαρμογή Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (Ι-ΤΕΙ)
  • Ιατρική Εφαρμογή Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Ι-ΤΕΠ)
  • Ιατρική Εφαρμογή Απεικονιστικών Εργαστηρίων (Ι-ΑπΕ)
  • Ιατρική Εφαρμογή Διαλογής Επεισοδίων (Ι-ΕΔΕ)
  • Νοσηλευτική Εφαρμογή Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (Ν-ΤΕΙ)
  • Νοσηλευτική Εφαρμογή Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Ν-ΤΕΠ)
  • Διαχείριση Χειρουργείων (ΔΧ)
  • Διαχείριση Ψηφιοποιημένου Ιατρικού Φακέλου (ΨΙΦ)
  • Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας για εξειδικευμένες ειδικότητες: Παθολογία, Καρδιολογία, Παιδιατρική, Ορθοπαιδική, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κ.λ.π. (ΗΦΥ)
  • Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης (ΤΠΟ)
  • Συνεργατικό Περιβάλλον Διάγνωσης και Διαχείρισης Ψηφιακών Εικόνων Παθολογοανατομίας - (ΣΠΠΑΘ)
  • Ιατρική Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Ι-ΗΣ)
  • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος για Ασθενείς με Διπολική Διαταραχή - (ΗΙΦΑ-ΔΔ)
  • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος για Παιδιά με Επιληψία - (ΗΙΦΑ-ΠΕ)
  • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Καρδιολογίας (ΗΙΦΑ-ΚΑΡΔ)
  • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Παιδιατρικής (ΗΙΦΑ-ΠΑΙΔ)
  • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ορθοπεδικής (ΗΙΦΑ-ΟΡΘ)
  • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΗΙΦΑ-ΜΕΘ)
  • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Παθολογίας (ΗΙΦΑ-ΠΑΘ)
  • Εφαρμογή Διαχείρισης Αρθροπλαστικών Εγχειρήσεων (ΗΙΦΑ-ΑΕ)
  • Εφαρμογή Βιβλίου Κοινωνικών Λειτουργών (Ε-ΒΚΛ)
  • Κλινικό Σύστημα Υποστήριξης Ιατρικών Αποφάσεων (ΚΣΥΙΑΠ)
  • Μητρώο Ρευματικών Παθήσεων (ΜΡΠ)
  • Διαχείριση Κωδικού Φακέλου Ασθενή (ΔΚΦΑ)
  • Ιατρική Εφαρμογή Διαχείρισης Εγκεφαλικού Επεισοδίου (ΙΕΔΕΕ)
 • ICS – P (Primary Care)
  Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελούμενες από:
  • Υποδοχή Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ-ΥΜ)
  • Ηλεκτρονικός Φάκελος Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ-ΗΦ)
  • Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Ιδιώτη Ιατρού (ΠΦΥ-ΙΙ)
  • Διαχείριση Ραντεβού Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ-ΔΡ)
  • Διαχείριση Αποθήκης Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ-ΔΑ)
  • Τμήμα Πληροφορικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (ΠΦΥ-ΤΠ)
  • Ιατρική Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΠΦΥ-ΗΣ)
  • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Γενικής Ιατρικής (ΠΦΥ-ΓΙ)
 • ICS – W (Welfare)
  Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για Πρόνοια αποτελούμενες από:
  • Γραφείο Κίνησης Μονάδας Πρόνοιας (ΜΠ-ΓΚ)
  • Υποδοχή Μονάδας Πρόνοιας (ΜΠ-ΥΜ)
  • Ηλεκτρονικός Φάκελος Μονάδας Πρόνοιας (ΜΠ-ΗΦ)
  • Διαχείριση Ραντεβού Μονάδας Πρόνοιας (ΜΠ-ΔΡ)
  • Διαχείριση Αποθήκης Μονάδας Πρόνοιας (ΜΠ-ΔΑ)
  • Τμήμα Πληροφορικής Μονάδας Πρόνοιας (ΜΠ-ΤΠ)
 • ICS – Χ (PACS)
  Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για Διαχείριση και Αρχειοθέτηση Ιατρικής Εικόνας αποτελούμενες από:
 • ICS – CP (Civil Protection)
  Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για Πολιτική Προστασία αποτελούμενες από:
  • Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης - Αναφορές (ΣΔΚ-Α) ή Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης μετά από Σεισμό - Αναφορές (ΟΠΣΔΚΣ-Α)
  • Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης - Αξιολόγηση Κτηρίων (ΣΔΚ-ΑΚ) ή Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης μετά από Σεισμό - Αξιολόγηση Κτηρίων (ΟΠΣΔΚΣ-ΑΚ)
  • Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης - Διαχείριση Αποθήκης (ΣΔΚ-ΔΑ) ή Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης μετά από Σεισμό - Διαχείριση Αποθήκης (ΟΠΣΔΚΣ-ΔΑ)
  • Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης - Διαχείριση Καταυλισμού (ΣΔΚ-ΔΚ) ή Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης μετά από Σεισμό - Διαχείριση Καταυλισμού (ΟΠΣΔΚΣ-ΔΚ)
  • Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης - Εγγραφή (ΣΔΚ-Ε) ή Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης μετά από Σεισμό - Εγγραφή (ΟΠΣΔΚΣ-Ε)
  • Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης - Ιατρική Φροντίδα (ΣΔΚ-ΙΦ) ή Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης μετά από Σεισμό - Ιατρική Φροντίδα (ΟΠΣΔΚΣ-ΙΦ)
  • Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης - Παρακολούθηση Εκκενώσεων (ΣΔΚ-ΠΕ) ή Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης μετά από Σεισμό - Παρακολούθηση Εκκενώσεων (ΟΠΣΔΚΣ-ΠΕ)