Προσλήψεις

[ICS-2208] Πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού για «Στελέχη παροχής υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού»
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης/έργου με τίτλο «European Digital Innovation Hub for Smart Health: Precision Medicine and Innovative E-health Services και ακρωνύμιο «smartHEALTH», η οποία συγχρηματοδοτείται μέσω της Δράσης «Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας» του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2017» και του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» με κωδικό Πράξης ΣΑ (2024ΣΕ16370002), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ - ΙΠ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό για την πλήρωση μίας θέσης για «Στελέχη παροχής υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού» μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης.
Laboratory: CeHA
Date of announcement: 28-05-2024
Closing date: 07-06-2024
[ICS-2207] Δυο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Κατόχους Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις επιστήμες της Πληροφορικής ή της Υγείας
Παροχή υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 27-05-2024
Closing date: 06-06-2024

Archive

[ICS-2195] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για διαχείριση έργων
Στο πλαίσιο της υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας), προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, με αντικείμενο την : Διαχείριση σύνθετων έργων και υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ψηφιακής υγείας • Παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς. • Ενημέρωση, διαμεσολάβηση και συμβουλευτική για πρόσβαση στη χρηματοδότηση και συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. • Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων, καταγραφή και παρακολούθηση ερευνητικού δυναμικού της περιοχής, δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή. Η θέση απασχόλησης αφορά σε συνδυασμό των ανωτέρω δραστηριοτήτων με εστίαση στην υποστήριξη πρωτοβουλιών, συγγραφή και υλοποίηση εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών έργων.
Laboratory: CeHA
Date of announcement: 22-04-2024
Closing date: 02-05-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΞΛΖ469ΗΚΥ-3Σ2)
[ICS-2088] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού
•Ανάπτυξη λογισμικών, όπως προσδιορίζεται από τον Υπεύθυνο του Τμήματος Καινοτομίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών •Συμμετοχή σε όλα τα στάδια υλοποίησης ή αναβάθμισης εφαρμογών, από τη σύλληψη ως την εφαρμογή •Συγγραφή πηγαίου κώδικα υψηλής ποιότητας αλλά και αποτελεσματικών API εντός συγκεκριμένων προθεσμιών
Laboratory: ceHA
Date of announcement: 08-09-2023
Closing date: 18-09-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΥΧΖ469ΗΚΥ-ΧΤΑ)
[ICS-2069] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) MSc holder in Engineering Project Management in the Institute of Computer Science (ICS), Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, and specifically a MSc holder in IT Engineering, with working experience in IT Engineering. The candidate will participate in the smartHEALTH EDIH and will work as Technical consultant on digital transformation of companies and public bodies operating in the health sector for serving the clients of the project to receive the planned services.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 27-06-2023
Closing date: 07-07-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΥΥ4469ΗΚΥ-ΠΙΘ)
[ICS-2067] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) BC holder in Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS), Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, and specifically a BC holder in Computer Science with working experience in UI/ UX Design and Front-End Development. The candidate will participate in the smartHEALTH EDIH and will work as Technical consultant on digital transformation of companies and public bodies operating in the health sector for serving the clients of the project to receive the planned services.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 26-06-2023
Closing date: 06-07-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Α9Σ469ΗΚΥ-ΡΩΙ)
[ICS-2063] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε τομείς Eπικοινωνίας ή Marketing ή άλλες κοινωνικές επιστήμες με έμφαση στο Ιατρικό Marketing
Ανάπτυξη και ορθή εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας (λογοτύπου και διακριτικών χαρακτηριστικών) του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας και των έργων που αναλαμβάνει, Παραγωγή εταιρικού προωθητικού υλικού (έντυπα, αφίσες, banners, newsletters), Ποιοτικός έλεγχος και εμπλουτισμός του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, Παρακολούθηση επισκεψιμότητας μέσω των σχετικών δικτυακών εργαλείων (google analytics) καθώς και αναρτήσεις σε ιστοσελίδες τρίτων και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Διοργάνωση και προβολή εταιρικών εκδηλώσεων, Συνεργασία με προμηθευτές, χώρους φιλοξενίας εκδηλώσεων και διαφημιστικές εταιρίες για παραγωγή προωθητικού υλικού, Ανάπτυξη και συνεχής ενημέρωση μέσω εμφανίσεων στα ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά), δημιουργία εταιρικών παρουσιάσεων και σύνταξη δελτίων τύπου.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 21-06-2023
Closing date: 21-07-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 62Ν4469ΗΚΥ-ΤΝΨ)

Pages