Ε&Α Δραστηριότητες

  • Συστήματα προσωπικής υγείας και διάχυτης παρακολούθησης: Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών ηλ-Υγείας αναπτύσσει καινοτόμα ψηφιακά συστήματα λογισμικών για εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας με στόχο την ενδυνάμωση των πολιτών, την ολοκληρωμένη διαχείριση της υγείας, την πρόληψη ασθενειών και τη διαχείριση χρόνιων παθήσεων, ενισχύοντας την ευημερία και την αυτοφροντίδα των πολιτών. Με βάση τον προσωπικό φάκελο υγείας, μεταξύ άλλων, αναπτύσσονται τεχνολογίες για την προσωπική καταγραφή της υγείας, την απομακρυσμένη παρακολούθηση της συλλογής δεδομένων αισθητήρων, τη λειτουργική και σημασιολογική διαλειτουργικότητα, καθώς και υπηρεσίες εξατομικευμένης ανατροφοδότησης και συστάσεων για τους ασθενείς και τους φροντιστές τους. 
     
  • Ηλ-Υγεία με επίκεντρο τον πολίτη: Οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης του κέντρου εστιάζονται στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη της ευζωίας και της ενδυνάμωσης των πολιτών για μία πιο υγιή κοινωνία. Τα εργαλεία που διευκολύνουν την εξατομικευμένη φροντίδα βοηθούν τους πολίτες να διαχειρίζονται οι ίδιοι την υγεία τους, διευκολύνουν την πρόληψη και επιτρέπουν την ανατροφοδότηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών και παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Κατά την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη παραγωγικών προϊόντων εξασφαλίζεται η κατάλληλη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, η εμπιστευτικότητα, η ασφάλεια καθώς και ακεραιότητα των εφαρμογών του πολίτη σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR). Στόχος είναι η δημιουργία και εφαρμογή στην πράξη καινοτόμων υπηρεσιών, με σκοπό την ενδυνάμωση των πολιτών αναφορικά με τη διευκόλυνση επίλυσης προβλημάτων, αλλά και βελτίωσης των αποτελεσμάτων της υγείας.
     
  • Εξατομικευμένη παροχή φροντίδας - Συντονισμένη περίθαλψη: Οι χρόνιες παθήσεις απαιτούν συντονισμένη διαχείριση περίθαλψης για την αντιμετώπιση της κλιμάκωσης των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. Οι δραστηριότητες του κέντρου εστιάζονται στη βελτίωση των διαθέσιμων πληροφοριών για τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τους φροντιστές, ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται άριστα τους διαθέσιμους πόρους (χρόνο, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό) για ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και την υλοποίηση του οράματος της ηλ-Υγείας για τη δια βίου ασφαλή πρόσβαση σε δεδομένα υγείας. Στόχος είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η επικύρωση και η εφαρμογή εργαλείων, υπηρεσιών και προϊόντων προς υποστήριξη της συνέχειας της φροντίδας για την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της συμμετοχικής ιατρικής.
     
  • Διαλειτουργικότητα για την ηλ-Υγεία: Η διαλειτουργικότητα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έχει απτά οφέλη, όπως η εξοικονόμηση χρόνου, η μείωση του κόστους, η αύξηση της διαφάνειας και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες, τη διοίκηση και τις επιχειρήσεις. Οι δραστηριότητές μας εστιάζονται στη δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών διαλειτουργικότητας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας. Η υλοποίηση και η διακυβέρνηση διαλειτουργικότητας σε όλα τα επίπεδα (νομικό, οργανωτικό, τεχνικό και σημασιολογικό) είναι απαραίτητη για την υποστήριξη νέων διαδικασιών και μορφών υπηρεσιών υγείας για αποτελεσματική και αποδοτική λήψη αποφάσεων, συνέχιση της φροντίδας και βιώσιμες κοινωνικές αλλαγές.