Έργα του HCI

COPA EUROPE project's logo
HCI Lab
COPA EUROPE (Grant Agreement no.957059)
COllaborative Platform for...

Darlene project's logo
HCI Lab
DARLENE (Grant Agreement no. 883297)
Deep AR Law Enforcement...

HCI Lab
CONNEXIONs (Grant Agreement no. 786731)
Interconnected next...

Έργα σε ισχύ HCI

Ολοκληρωμένα Έργα