Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας και Υπηρεσίες ΤΠΕ του Γ΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας και Υπηρεσίες ΤΠΕ του Γ΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής

3rd Regional Health System of Attica

 

Το έργο "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας και Υπηρεσίες ΤΠΕ του Γ΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής"  υλοποιήθηκε για λογαριασμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (τελικός δικαιούχος του 2ου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας Πειραιά και Αιγαίου), στο διάστημα 12/10/2005-27/11/2009. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ελλάδα 2000-2006 και τα Εθνικά Ταμεία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας"