Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Πε.Σ.Υ.Π. Δυτικής Ελλάδας

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Πε.Σ.Υ.Π. Δυτικής Ελλάδας

 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Πε.Σ.Υ.Π. Δυτικής Ελλάδας υλοποιήθηκε για λογαριασμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (τελικός δικαιούχος του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας Δυτικής Ελλάδας), στο διάστημα 28/12/2005-06/06/2017. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ελλάδα 2000-2006 και τα Εθνικά Ταμεία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας".