Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Β' Πε.Σ.Υ.Π. Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Β' Πε.Σ.Υ.Π. Νοτίου Αιγαίου

 

Το έργο "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Β' Πε.Σ.Υ.Π. Νοτίου Αιγαίου"  υλοποιήθηκε για λογαριασμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (τελικός δικαιούχος του 2ου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας Πειραιά και Αιγαίου), στο διάστημα 02/05/2006-30/08/2018. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ελλάδα 2000-2006 και τα Εθνικά Ταμεία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας"