Προσλήψεις

Δεν υπάρχουν ενεργές προκυρήξεις. Τo περιεχόμενο ανανεώνεται συνεχώς.

Archive

[ICS-1657] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιατρική Πληροφορική
Τεχνική υποστήριξη προγράμματος, όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Hellenic Digital Health Cluster» (ΟΠΣ (MIS) 5070087.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 19-01-2021
Closing date: 03-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΛΡΗ469ΗΚΥ-ΚΩΣ)
[ICS-1462] Μία (1) θέση Μηχανικoύ Λογισμικού / Τεχνικού Υποστήριξης στο Τ.Ο.Υ. Αθήνας, στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΠ-ΙΤΕ
-Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού σε φορείς υγείας. -Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών σε αίθουσα σεμιναρίων ή κατά την εργασία (on‐thejob). -Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε χρήστες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, απομακρυσμένης πρόσβασης ή επιτόπιας επίσκεψης. -Συγκέντρωση δεδομένων και πραγματοποίηση παραμετροποίησης, μετάπτωσης και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 21-11-2019
Closing date: 06-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 63ΗΝ469ΗΚΥ-8Η5)
[ICS-1413] Δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας, περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού και έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 20-08-2019
Closing date: 04-09-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΖΠΒ469ΗΚΥ-ΘΥΕ)
[ICS-1398] Μία (1) θέση εκτάκτου προσωπικού για Επιστημονικό Συνεργάτη
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται παρακάτω:  Συγγραφή προτάσεων για εθνικές και διεθνείς χρηματοδοτήσεις  Βιβλιογραφική αναζήτηση και σύνθεση βιβλιογραφίας για την συγγραφή ερευνητικών άρθρων στον τομέα της βιοϊατρικής πληροφορικής  Παρακολούθηση ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού για φορείς υγείας  Συγκέντρωση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση δεδομένων  Σχεδιασμός και υλοποίηση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας  Συμμετοχή στην προετοιμασία μελετών σκοπιμότητας και απαιτήσεων  Παρακολούθηση και διαχείριση προγραμμάτων  Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων  Συγγραφή παραδοτέων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών έργων
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 17-07-2019
Closing date: 26-08-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ24Μ469ΗΚΥ-Β1Ξ)
[ICS-1374] Δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας, περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού και έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 16-05-2019
Closing date: 31-05-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 61ΕΖ469ΗΚΥ-Μ7Χ)

Pages