Σχετικά με το ISL

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων ιδρύθηκε το 1986, έχει γίνει ένα σημαντικό σημείο εστίασης στη διεθνή ερευνητική κοινότητα. Η δραστηριότητα του εργαστηρίου εστιάζεται κυρίως στους τομείς της αναπαράστασης γνώσης και της συλλογιστικής, των συστημάτων βάσεων δεδομένων, των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, και της εννοιολογικής μοντελοποίησης. Η μεγάλη ερευνητική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει είναι να πετύχει τη μετάβαση από τα παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα, όπως είναι τα συστήματα ανάκτησης πληροφοριών, τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και τα συστήματα διαχείρισης ροής, στα σημασιολογικά πλούσια, μεγάλης κλίμακας, προσαρμοστικά πληροφοριακά συστήματα. Τέτοια συστήματα θα χαρακτηρίζονται από ευρεία σημασιολογική διαλειτουργικότητα, μαζική κατανομή, ή /και ένα υψηλό επίπεδο αυτονομίας και αυτό-προσαρμογής.

Εκτός από τη διεξαγωγή θεωρητικής έρευνας στους προαναφερόμενους τομείς, το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων επιτελεί εφαρμοσμένη ερευνητική εργασία σε διάφορες περιοχές εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της πολιτισμικής πληροφορικής, της βιοϊατρικής πληροφορικής, της ηλεκτρονικής μάθησης, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Η εργασία σε αυτές τις περιοχές έχει έναν ισχυρό διεπιστημονικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι περιλαμβάνει την πτυχή της κατανόησης της αντίστοιχης περιοχής και της διαμόρφωσης της μέσω μιας κατάλληλης μοντελοποίησης.

Συνολικά, το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων στοχεύει να παράγει τεχνολογίες υποδομής για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας της πληροφορίας και μιας οικονομίας της γνώσης.

   Ακολουθήστε μας στο Twitter

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων είναι δομημένες γύρω από τέσσερα κύρια ερευνητικά θέματα:

 

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων συντονίζει μια οριζόντια ερευνητική δραστηριότητα στην Επιστήμη Δεδομένων, αξιοποιώντας την υπολογιστική υποδομή και την τεχνογνωσία των ερευνητικών εργαστηρίων του Ινστιτούτου για τη διαχείριση, την ανάλυση και την οπτικοποίηση μεγάλων όγκων δεδομένων με σκοπό την εξερεύνηση της αλυσίδας αξίας που σχετίζεται με τα μεγάλα δεδομένα.

 

Βασικές περιοχές εφαρμογής:

 

 

Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής


Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής (ΚΠΠ) είναι μια εξειδικευμένη μονάδα του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων η οποία ακολουθεί διεπιστημονική προσέγγιση και επιδιώκει να καλύψει ολόκληρο τον κύκλο ζωής της πολιτισμικής πληροφορίας και τις διεργασίες τεκμηρίωσης, με σκοπό την υποστήριξη της διατήρησης, μελέτης και διάχυσης της πολιτισμικής κληρονομιάς. To ΚΠΠ είναι σήμερα η πιο εκτεταμένη μονάδα του ISL όσον αφορά το εργατικό δυναμικό και την εξωτερική χρηματοδότηση.

> Δείτε περισσότερα  σχετικά με το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής