Προϊόντα & Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες, αντικείμενο των οποίων αποτελούν, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη μεθόδων και πρότυπων εργαλείων για την αναπαράσταση και επεξεργασία γνώσης στο διαδίκτυο, η αναπαράσταση και επεξεργασία χωροχρονικής γνώσης, η δυναμική αναίρεση γνώσης, η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την διαχείριση σημασιολογικής πληροφορίας στο διαδίκτυο, η διαχείριση δεδομένων και σημασιολογικής πληροφορίας σε ομότιμα δίκτυα, και η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

Πόστερ 

 

Προϊόντα


 

Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής

> Δείτε περισσότερα  σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ΚΠΠ

Ανάκτηση και Ανάλυση Πληροφορίας

> Δείτε περισσότερα  σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ανάκτησης και ανάλυσης πληροφορίας

Συμβολική Τεχνητή Νοημοσύνη

> Δείτε περισσότερα  σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες συμβολικής τεχνητής νοημοσύνης

Αλλες εφαρμογές και συστήματα

 • Press - Ένα ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης δημοσιεύσεων που αξιοποιεί τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού κατάλληλο για να καλύψει τις ανάγκες άτομων και οργανισμών (source, demo)
 • D2V - Ένα εργαλείο για τον ορισμό, την ανίχνευση και την οπτικοποίηση των αλλαγών πάνω σε δεδομένα που βρίσκονται στο διαδίκτυο (video)

 

Υπηρεσίες


 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Σχεδίαση   τυπικών   οντολογιών   και   προώθηση   προτύπων   στον   τομέα   του πολιτισμού   με  σκοπό  να  διευκολυνθεί  η     συγχώνευση,   διαμεσολάβηση,   και ανταλλαγή ετερογενών πληροφοριών πολιτισμικής κληρονομιάς.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μουσεία και πολιτισμικούς οργανισμούς σχετικά   με   την   διαχείριση   της  πολιτισμικής-ιστορικής   πληροφορίας   και   την διεπιστημονική έρευνα.
 • Ανάπτυξη πρωτογενών οντολογιών σε τομείς πέρα από τον πολιτισμό, π.χ. βιοποικιλότητα,  e-science.
 • Συμβουλευτικές    υπηρεσίες    σχεδίασης    και    ανάπτυξης    διαδικτυακών    πυλών εκπαιδευτικού υλικού οι οποίες:
 • θα συναθροίζουν μαθησιακά αντικείμενα σε διάφορα επίπεδα κοκκοποίησης
 • θα εκμεταλλεύονται την παιδαγωγική αξία των σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των  μαθησιακών αντικείμενων  (δηλ.   τόσο  την εσωτερική  δομή  όσο  και  την εξωτερική τους διασύνδεση με άλλα αντικείμενα) μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μάθησης
 • θα επιτρέπουν ευέλικτα μονοπάτια πλοήγησης/εκμάθησης που εκτείνονται σε πολλαπλά μαθησιακά αντικείμενα
 • θα  υποστηρίζουν  εξουσιοδοτημένη πρόσβαση  σε     εκπαιδευτικό  υλικό  μέσω κατάλληλων σημασιολογικών όψεων και ιεραρχιών ρόλων χρηστών.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην χρήση σημασιολογικής πληροφορίας και οντολογιών σε διάχυτα περιβάλλοντα.