Συμβολική Τεχνητή Νοημοσύνη

Συντονιστής: Γιώργος Φλουρής

Η διαχείριση και η συλλογιστική με τη γνώση είναι μια σημαντική προϋπόθεση ώστε τεχνητοί φορείς δράσεις (πράκτορες) να εκδηλώσουν ευφυή συμπεριφορά, ένα όραμα γνωστό ως Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ). Σε αυτό το πλαίσιο, η ικανότητά μας να αναπαριστούμε και να συλλογιζόμαστε με τη γνώση, έτσι ώστε να δημιουργούμε νέα γνώση, να παίρνουμε σωστές αποφάσεις, και να συλλογιζόμαστε πάνω σε ενέργειες ή / και το περιβάλλον δράσης του πράκτορα είναι ένα κρίσιμο πρόβλημα. Επιπλέον, η διαχείριση της εγγενούς πολυπλοκότητας, της δυναμικής και της ετερογένειας της απαραίτητης γνώσης για έξυπνη συμπεριφορά σε οποιοδήποτε πραγματικό περιβάλλον, είναι σημαντική για την υποστήριξη του οράματος της ΤΝ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΠΣ παράγει, και σχεδιάζει να συνεχίσει να παράγει, βασική έρευνα στα προβλήματα της αναπαράστασης και της συλλογιστικής της γνώσης, στη διαχείριση γνώσης και σε άλλους κλάδους της Συμβολικής ΤΝ, με τελικό στόχο την υποστήριξη του οράματος της ευφυούς συμπεριφοράς από τεχνητούς φορείς δράσης. Ιδιαίτεροι τομείς ενδιαφέροντος είναι:

  • Η ανάπτυξη μονότονων και μη μονότονων γλωσσών και συστημάτων λογικής βασισμένων σε κανόνες για τον σημασιολογικό ιστό ή τα έξυπνα περιβάλλοντα, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποδοτικότητα των συστημάτων αυτών
  • Η ανάπτυξη αποδοτικών εργαλείων συλλογιστικής πάνω σε χαμηλής εκφραστικότητας λογικούς κανόνες, με σκοπό να εκτελούνται σε μικρές συσκευές και να μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε άλλες τεχνολογίες
  • Η μελέτη του προβλήματος της αναθεώρησης βάσεων γνώσης, με έμφαση σε βάσεις γνώσεις βασισμένες σε Περιγραφικές Λογικές (Description Logics), και εφαρμογή των παραγόμενων αποτελεσμάτων και τεχνικών στο πρόβλημα της εξέλιξης οντολογιών (ενημέρωση, αναθεώρηση, διαχείριση διαφορετικών εκδόσεων) και στο πρόβλημα της ενσωμάτωσης/διαχείρισης ασυνεπών οντολογιών
  • Η μελέτη μεθόδων υπολογιστικής επιχειρηματολογίας και πειθούς με επιχειρήματα, όπου οι φορείς δράσης συμμετέχουν σε συλλογισμούς με επιχειρήματα με συγκεκριμένους στόχους, και επίσης η μελέτη και παραγωγή μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης συζητήσεων που διευκολύνουν τους φορείς δράσης κατά την συμμετοχή τους σε διαλόγους και βελτιώνουν την ανάλυση και κατανόηση μεγάλων συζητήσεων
  • Η μελέτη συλλογιστικών δράσης σε δυναμικά περιβάλλοντα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά επεκτάσεις του Λογισμού Συμβάντων (Event Calculus) σε διάφορα πλαίσια, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης απροσδόκητων παρατηρήσεων και της υποστήριξης οπτικοποιήσεων και ανάλυσης για τον Λογισμό Συμβάντων
  • Η μελέτη παιχνιδιών παραπληροφόρησης, μία κλάση παιγνίων της θεωρίας παιγνίων, στην οποία οι συμμετέχοντες έχουν λανθασμένη αντίληψη σχετικά με τις συνθήκες του παιχνιδιού

Η εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων σε σε Κοινωνικά και Γνωστικά Ευφυή Συστήματα.