Γλώσσες Προγραμματισμού και Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Διεπαφών

Έμφαση δίνεται στον ενδελεχή σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων γλωσσών προγραμματισμού για συγκεκριμένους τομείς, εστιάζοντας στη βελτιωμένη υποστήριξη προγραμματισμού με μια νέα γενιά διαδραστικών εργαλείων. Αυτές οι ερευνητικές δραστηριότητες έχουν λήξει.

 

Ενδεικτικά Αποτελέσματα

 

Tool for live visual game programming with time-travel mechanics (2021): A comprehensive toolset for in-game live-development mechanics combining visual programming and direct manipulation of all game objects during gameplay, and time-travel on global game state recordings, enabling free rewinding or replaying for easier, iterative and playful live testing and in-game updating.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-89394-1_14

Live reverse debugger for LLDB (2021):A live reverse debugger on top of the LLDB API.
https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.12819

Testbed for isolation testing of smart IoT automations with virtual devices (2021): Full-scale implementation of a simulated IoT runtime, enabling end-users to carry out isolated testing and debugging of smart-automations, with virtual devices and virtual-time control, independently and physically away of the actual IoT device ecosystem.
https://doi.org/10.5220/0010714400003058

An IDE for visual end-user programming of smart automations (2020): An Integrated Development Environment (IDE) for visual programming languages in order to empower the end-users to develop smart automations in the context of the IoT environments.
https://doi.org/10.1145/3423423.3423470

Block-level debugger and collaborative multi-user editor for Blockly (2019): A full-scale block-level debugger offering all tracing (stepping) and inspection (watches) features in analogy to source-level debugger.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-27928-8_43

Puppy (2017): A visual integrated development environment, which achieves IoT (Internet of Things) domain integration with ambient-assisted living scenarios, as well as domain editor integration (Blockly only integrated).

Meta Delta (2014): An integrated multi-stage metaprogramming system for the Delta language which includes language, compiler and virtual machine extensions, a full-scale aspect-oriented programming system, and a full-scale compile-time debugging system.

Aspects for stages (2014): Introducing cross-cutting concerns on metaprograms and treating aspects as transformation batches in the same language

Adaptivity refactoring (2014): A software refactoring process to accommodate User-Interface adaptivity within existing applications

Integrated metaprogramming (2014): A novel model and implementation for compile-time multi-stage metaprogramming

Staged model-driven generators (2013/2014): Alleviating maintenance in model-driven engineering issue by shifting responsibility for code emission to staged metaprograms

Onboard! (2014): A tabletop game editor, including the game engine and sample games, structured tiles and generic path editor, user-defined soft dialogues with built-in switch-based access, spin keyboards, gamepads, and virtual keyboards, as well as a multi-player, multi-cursor, roundtable-topology pluggable input system.

Sprint (2014): A compositing window system proving a desktop and books toolkit, dynamic on-the-fly switching between window managers and unlimited compositing nesting.

Meta debugging (2013): An integrated approach to source-level debugging and compile error reporting in meta-programs

Cross-language exception handling (2011): Cross-handling exceptions in language embedding

Untyped operator overloading (2011): An integration implementation of untyped object-based operator overloading

Soft dialogues (2010): An extensible, pluggable and accessible input system for table-top games

amby (2010): Cvirtual avatar for adaptive social comments in games

Structured tiles (2009): Coarse-grained tiling with directed sub-graphs of recurring path patterns in board games

RESTful debugger inspection (2009): Representation-state transfer in inspection protocols enabling language-agnostic inspection and concurrent non-modal sessions

Interactive object graphs (2009): Layer-object graphs for debuggers with improved inspection and configuration features

Flying Circus (2008): A tool for visual prototyping of software designs based on CRC cards (Classes Responsibilities Collaborators) offering: 3d visualizations with zooming and panning, rotational inspection and 3d manipulators, with optional immersive navigation through stereoscopic views.

Subobject trees (2008): An enhanced form of untyped object-based inheritance

Sparrow IDE (2007 - on going): The Integrated Development Environment (IDE) of the Delta language, supporting self-extensibility, self-debugging, remote deployment as a component, with a full range of features including project manager, syntax directed editor, source level debugger with advanced tree and graph views, adaptive profiles, source browser and build process tree.

DELTA (2004- on going): Named from 'Dynamic Embeddable Language for Extending Applications', supporting dynamic untyped object-based inheritance, garbage collection, and dynamic operator overloading, compiles to byte code and supports dynamic code loading and execution as independent virtual machines.

DMSL (2003): A decision making specification language to define the runtime system adaptation logic, with its compiler and execution system, supporting localized named decision blocks, deployment parameters with stereotypes (macros).

I-GET (2000): A language-based User Interface Management System, offering the I–GET language supporting: multi–toolkit integration, hierarchical dialogue agent classes with declarative activation, constraints, monitors, event handler classes, virtual object classes, hooks and bridges with the C++ languages, typed channels and shared objects for linkage with the function core. The compiler generates code in the C++ language.You may freely download the source code (Windows, VS 2005 version) of I-GET (compiler, runtime, win server,examples) - the code is offered 'as it is'with no particular support.