Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα Πολιτισμικής Πληροφορικής, Μοντελοποίησης δεδομένων, Μοντέλων και Πρότυπων δεδομένων, Πληροφοριακών συστημάτων μνημείων και μουσείων (συστήματων διαχειριστικής και θεματικής τεκμηρίωσης, κτηριολογικής τεκμηρίωσης, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και συστήματα τεκμηρίωσης έρευνας πεδίου), Διαχείρισης Υλικού Πηγών (ψηφιοποίησης, ταξινόμησης, ευρετηρίασης, υπομνηματισμού και διαχείρισης), Ορολογικών συστημάτων, κ.α.

 

[Σεπτέμβριος, Οκτώβριος 2021 ]

Σειρά 5 ημερίδων -συναντήσεων διεπιστημονικής συνεργασίας με επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών για θέματα επιστημολογίας που επηρεάζουν την κατασκευή οντολογιών και συστημάτων στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών

  • Ημερίδα "Θησαυροί Όρων σε ψηφιακές συλλογές των Ανθρωπιστικών Επιστημών"
  • Ημερίδα "Η διαδρομή από τις σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων στα ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς: Τεχνολογίες Αντιστοιχίσεων και Μετασχηματισμών"
  • Ημερίδα "Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας"
  • Ημερίδα "Υπηρεσίες Πρόσβασης και Αναζήτησης - Access and Search Services"
  • Ημερίδα "Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων στην Ιστορική Έρευνα"

 

[23  Σεπτεμβρίου 2020]

Ημερίδα "Πληροφοριακά Συστήματα Τεκμηρίωσης Επιστημονικής Έρευνας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες"
 

[1999-2001]

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Ανθρώπινο Δίκτυο Πολιτισμικής Πληροφορικής" το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων διοργάνωσε τα παρακάτω σεμινάρια που αναφερόταν σε πρόσωπα ή φορείς με δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Δικτύου:

  • μοντελοποίηση πολιτισμικών πληροφοριών και συστήματα ορολογίας
  • διαλειτουργικότητα συστημάτων και ανταλλαγή πληροφοριών
  • ψηφιοποίηση πηγαίου υλικού και κωδικοποίηση πληροφορία

Τα σεμιναρια αυτά δύναται να επαναληφθούν κατόπιν αιτήσεως.