Συστήματα διαχείρισης υλικού πηγών

Επιστημονικός υπεύθυνοςΜαρία Θεοδωρίδου

Η τεκμηρίωση και διαχείριση υλικού πηγών έχουν σημασία ανάλογη με εκείνες των αντικειμένων και, σε μία ενιαία θεώρηση της διαχείρισης της πολιτισμικής πληροφορίας, συνδέονται νοηματικά και λειτουργικά οι μεν με τις δε.

Στο Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής σχεδιάζονται συστήματα τεκμηρίωσης και διαχείρισης ιστορικών εγγράφων τα οποία υποστηρίζουν αφενός τις βασικές λειτουργίες καταχώρησης ψηφιακών εικόνων, μεταγραφών και μεταφράσεων των εγγράφων, ευρετηριασμού, υπομνηματισμού και ανάκτησης και αφετέρου την θεματική ταξινόμηση του περιεχομένου των εγγράφων και τον υπομνηματισμό του με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολυνθεί η ανάκτηση και η αξιοποίηση του στο μέλλον.

Έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα σημασιολογικού ευρετηριασμού και πολυδιάστατης ταξινόμησης ιστορικών εγγράφων, με τη βοήθεια ενός ενσωματωμένου θησαυρού όρων.