Διερεύνηση και παραγωγή υλικού προβολής Κρήτη-Κύπρου