Πληροφοριακά συστήματα μνημείων και μουσείων


Συστήματα διαχειριστικής και θεματικής τεκμηρίωσης, κτηριολογικής τεκμηρίωσης, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και συστήματα τεκμηρίωσης έρευνας πεδίου


Τα μνημεία και τα μουσειακά πληροφοριακά συστήματα βοηθούν στην τεκμηρίωση και τη διαχείριση πολιτιστικών αντικειμένων. Από τη μία πλευρά υπάρχει διοικητική τεκμηρίωση, η οποία χρησιμοποιεί σταθερά γενικά εφαρμόσιμα συστήματα κορμού δεδομένων, υποστηρίζει διοικητικές λειτουργίες και ροές εργασίας και παρέχει βασικές πληροφορίες. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει θεματική επιστημονική τεκμηρίωση, σκοπός της οποίας είναι η οργάνωση ενός εξελισσόμενου συνόλου γνώσεων σχετικά με αντικείμενα για χρήση στην επιστημονική μελέτη και έρευνα. Έχουν αναπτυχθεί συστήματα και των δύο τύπων - ικανά να αλληλοσυνδεθούν.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Chryssoula Bekiari

ΈργαΠΟΛΕΜΩΝAnthivolonMaestor

Συστήματα: