Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα