Jobs

[ICS-1786] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Τεχνολογική υποστήριξη εφαρμογών και Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου», Ακρωνύμιο «WATERWAYS» και ΟΠΣ (MIS) 5048529.
Laboratory: SYSADMIN
Date of announcement: 21-10-2021
Closing date: 05-11-2021
[ICS-1785] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού (Μηχανικών Λογισμικού) στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» του ΙΠ-ΙΤΕ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) Μηχανικούς Λογισμικού με αντικείμενο τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 20-10-2021
Closing date: 04-11-2021
[ICS-1784] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μηχανικού λογισμικού, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΠΡΩΤΕΑΣ, με ΟΠΣ (MIS) 5069984, του ΙΠ-ΙΤΕ
Εκπόνηση έρευνας σε θέματα υπολογιστική όρασης και επεξεργασίας εικόνων, με σκοπό την αντιστοίχιση και συρραφή τους σε μωσαϊκά εικόνων,στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΩΤΕΑΣ - ΠΡοηγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αναλυτικΩν δεδομένων για την ανοιχτή προς το κοινό ΤΕκμηρίωση, και συντήρηση ζωγρΑφικών έργων τέχνηΣ μεγάλων διαστάσεων- ΠΡΩΤΕΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069984 που εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1191 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910000 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 20-10-2021
Closing date: 04-11-2021
[ICS-1783] Call for expression of interest for two (2) positions, one (1) BSc holder in Computer Science and one (1) Technical Scientist in the field of Microelectronics, Control Systems, Robotics and Automation, in ICS-FORTH)
We seek two experienced members for our team, one at the BSc level, with a background in Computer Science and one Technical Scientist in the field of Microelectronics, Control Systems, Robotics and Automation. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Deep AR Law Enforcement Ecosystem” (DARLENE), funded under Horizon 2020, SU-FCT02-2018-2019-2020.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 20-10-2021
Closing date: 04-11-2021
[ICS-1782] Call for expression of interest for two (2) positions, one (1) MSc holder in Electronic and Computer Engineering and one (1) BSc holder in Computer Science, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek two experienced members for our team, with a background in Electronic and Computer Engineering and Computer Science. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Optimizing Manufacturing Processes through Artificial Intelligence and Virtualization” (OPTIMAI), funded under Horizon 2020, DT-FOF-11-2020 Quality control in smart manufacturing (IA).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 20-10-2021
Closing date: 04-11-2021
[ICS-1781] Call for expression of interest for one (1) MFA holder in Visual Studies, Film or equivalent in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one member for our team at the graduate level, with a degree in Visual Studies, Film or equivalent and experience with script writing. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “COllaborative Platform for trAnsmedia storytelling and cross channel distribution of EUROPEan sport events” (COPA EUROPE), funded under Horizon 2020, ICT-44-2020 - Next Generation Media. COPA EUROPE is coordinated by Worldline Iberia and FORTH-ICS is a member of the project consortium. The project aims to address the exploding demand for non-linear sports consumption (live and eSports) by leveraging Over The Top streaming and combining it with new set of media technologies that will democratise the consumer experience, enable cost-sensitive live video from anywhere, and personalize the distribution to change the experience of each viewer individually. COPA EUROPE will deliver a cloud-based infrastructure for harvesting, accommodating, transmitting and distributing digital media with regard to sport and competitive events, including the infrastructure needed to allow content creators and producers of live coverage to react to live outcomes, via innovative workflows.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 20-10-2021
Closing date: 04-11-2021
[ICS-1780] Call for expression of interest for one (1) position of Technical Support Personnel for Advanced Electronics, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) person to support the operations of our advanced electronics laboratory, with duties such as the repair and/or design and test of digital and analog electronics, selection of materials/components to be purchased, project‐related internal and external reporting. Degree from University School of Sciences or Engineering, with basic background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor. The eProcessor project combines open source software (SW)/hardware (HW) to deliver the first completely open source European full stack ecosystem based on a new RISC‐V CPU coupled to multiple diverse accelerators that target traditional HPC and extend into mixed precision workloads for High Performance Data Analytics (HPDA), (AI, ML, DL and Bioinformatics). eProcessor will be extendable (open source), energy‐efficient (low power), extreme‐scale (high performance), suitable for uses in HPC and embedded applications, and extensible (easy to add on‐chip and/or off‐chip components).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 18-10-2021
Closing date: 02-11-2021
[ICS-1779] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Evolution of the NMDA receptor and its role in cognitive functions (EVO-NMDΑ)» του Εργαστηρίου CBML του ΙΠ
Ειδικός επιστήμονας σε θέματα Υλοποίησης αλγορίθμων ανάλυσης γενετικών δεδομένων
Laboratory: CBML
Date of announcement: 18-10-2021
Closing date: 02-11-2021
[ICS-1778] Call for expression of interest for one (1) position of a MSc Student in Computer Science at the Institute of Computer Science (ICS), Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will carry out assisting duties for the project ARTEMIS, funded by the RIPE Network Coordination Center (RIPE NCC), covering general research support. For the project’s technical aspects, he/she is expected to assist is software maintenance tasks, indicatively handling tasks such as overlooking the execution of distributed simulations/emulations, automating processes and assisting in writing reports.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 15-10-2021
Closing date: 01-11-2021
[ICS-1777] Call for expression of interest for one (1) Post‐doctoral research associate, at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH).
We seek one (1) Post‐doctoral research associate for our team, with background in research and development, including European Research projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP-SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The EuroHPC Research & Innovation project DEEP-SEA started in April 2021 and will last for 3 years. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP-SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher-level, hardware-agnostic approaches (NabLab, DaCe).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 15-10-2021
Closing date: 01-11-2021
[ICS-1776] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University MSc Program, in Computer Science or Computer Engineering with physical presence at FORTH, Heraklion, Crete for the duration of the position at FORTH-ICS
We seek one (1) student enrolled to a University MSc Program for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project RED-SEA: “Network Solution for Exascale Architectures”.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 14-10-2021
Closing date: 29-10-2021
[ICS-1775] Call for expression of interest for one (1) experienced R&D professional, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced R&D professional for our team, with background in research and development, including European Research projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project RED-SEA: “Network Solution for Exascale Architectures”.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 12-10-2021
Closing date: 27-10-2021
[ICS-1774] Call for expression of interest for one (1) Post‐doctoral research associate, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Post‐doctoral research associate for our team, with background in research and development, including European Research projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP-SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 12-10-2021
Closing date: 27-10-2021
[ICS-1772] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μηχανικού Λογισμικού με εμπειρία σε Backend development, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
Το αντικείμενο απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Απόφαση παράτασης υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 01/11/2021 - Απόφαση Διευθυντή (.pdf)
Laboratory: HCI
Date of announcement: 22-09-2021
Closing date: 01-11-2021

Archive

[ICS-1773] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Υλοποίηση αλγορίθμων αναγνώριση παραμέτρων βάδισης, αναπνοής και ύπνου.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 29-09-2021
Closing date: 14-10-2021
[ICS-1771] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μηχανικού Λογισμικού με εμπειρία σε Front‐end development, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
Το αντικείμενο απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 22-09-2021
Closing date: 07-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 66ΧΜ469ΗΚΥ-53Λ)
[ICS-1770] Call for expression of interest for one (1) system infrastructure engineer, with a degree in Computer Science or Computer Engineering, at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) system infrastructure engineer for our team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP‐SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The EuroHPC Research & Innovation project DEEP‐SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP‐SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher‐level, hardware‐agnostic approaches (NabLab, DaCe).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 21-09-2021
Closing date: 06-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 656Α469ΗΚΥ-ΑΥΤ)
[ICS-1769] Call for expression of interest for one (1) position of a technical contributor with a degree in Computer Science or Computer Engineering, at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) technical contributor for our team. The candidate should have proven experience in system software, integration and validation, with a background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor. The eProcessor project combines open source software (SW)/hardware (HW) to deliver the first completely open source European full stack ecosystem based on a new RISC‐V CPU coupled to multiple diverse accelerators that target traditional HPC and extend into mixed precision workloads for High Performance Data Analytics (HPDA), (AI, ML, DL and Bioinformatics). eProcessor will be extendable (open source), energy‐efficient (low power), extreme‐scale (high performance), suitable for uses in HPC and embedded applications, and extensible (easy to add on‐chip and/or off‐chip components).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 21-09-2021
Closing date: 06-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΑ7Γ469ΗΚΥ-Γ71)
[ICS-1768] Call for expression of interest for one (1) position of a student enrolled to a University PhD Program, with physical presence at ICS-FORTH
We seek one (1) student enrolled to a University PhD Program for our team. The candidates should have proven experience on hardware RTL design, integration and validation with a background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-09-2021
Closing date: 05-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ48Ε469ΗΚΥ-ΧΟΨ)
[ICS-1767] Call for expression of interest for two (2) positions of students enrolled to a University MSc Program, with physical presence at ICS-FORTH
We seek two (2) students enrolled to a University MSc Program for our team. The candidates should have proven experience on hardware RTL design, integration and validation with a background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-09-2021
Closing date: 05-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΕΤΡ469ΗΚΥ-Α69)
[ICS-1766] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ασφαλή πλατφόρμα παροχής βέλτιστης διαχείρισης ως υπηρεσία στο Ίντερνετ των Πραγμάτων» του Εργαστηρίου TNL του ΙΠ-ΙΤΕ
Χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την παρακολούθηση και πιστοποίηση ορθής λειτουργίας δικτύων ΙοΤ.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-09-2021
Closing date: 04-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ852469ΗΚΥ-2ΩΕ)
[ICS-1765] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Ανάπτυξης/ Αναλυτής Δεδομένων) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Dissecting Multi‐Neuronal Modules of Computation in the Neocortex» και Κωδικό 2285
- Machine Learning - Signal Processing - Data analytics
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-09-2021
Closing date: 04-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ξ1Ζ469ΗΚΥ-ΞΜ3)
[ICS-1764] Call for expression of interest for a position of one (1) MSc Student in Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one MSc student in Computer Science, who will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the H2020 project “neuronsXnets – Network Analysis in Neocortex during Passive and Active Learning”, funded under Horizon 2020 H2020-MSCA-RISE-2020. Specifically, the candidate will work on the design and development of the web site of the project, for both the front and back-end. The candidate will also connect the web site with social media/accounts and curate the structure of the content.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-09-2021
Closing date: 04-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 61ΩΜ469ΗΚΥ-ΨΨΞ)
[ICS-1763] Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Υποψήφιος Διδάκτορας) στο πλαίσιο της Πράξης MIRAGE του Εργαστηρίου TNL του ΙΠ-ΙΤΕ
- Eρευνα και ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοματοποίησης και ανίχνευσης (“Advanced ARTEMIS”) Τεχνική αναφορά έρευνας και ανάπτυξης advanced ARTEMIS Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης advanced ARTEMIS - Τεχνική και εμπορική αξιολόγηση ολοκληρωμένου συστήματος (“Integrated ARTEMIS”) Τεχνική αναφορά αξιολόγησης Integrated ARTEMIS
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-09-2021
Closing date: 04-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΟΚ5469ΗΚΥ-ΒΣΡ)
[ICS-1762] Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Έρευνας και Δικτύων Η/Υ) στο πλαίσιο του έργου MIRAGE του Εργαστηρίου TNL του ΙΠ-ΙΤΕ
Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοματοποίησης και ανίχνευσης (“Advanced ARTEMIS”) Τεχνική αναφορά έρευνας και ανάπτυξης advanced ARTEMIS Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης advanced ARTEMIS Τεχνική και εμπορική αξιολόγηση ολοκληρωμένου συστήματος (“Integrated ARTEMIS”) Τεχνική αναφορά αξιολόγησης Integrated ARTEMIS
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-09-2021
Closing date: 04-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 65ΓΚ469ΗΚΥ-ΕΟΣ)
[ICS-1761] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Υπολογιστών ή αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Ανάπτυξη αλγορίθμων για την αυτοματοποιημένη ανάλυση και κατηγοριοποίηση βίντεο και εικόνων με τεχνολογίες βαθιάς μάθησης.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 13-09-2021
Closing date: 28-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω5ΔΣ469ΗΚΥ-ΩΩΧ)
[ICS-1760] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών/Πληροφορική/Μηχανική Υπολογιστών/Ηλεκτρονική Υπολογιστών/Ηλεκτρολογία Υπολογιστών/Μαθηματικά/Φυσική
Υλοποίηση και αξιολόγηση ολοκληρωμένης πλατφόρμας υπολογιστικής νοημοσύνης για πολυτροπική αστροφυσική τομογραφία.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 13-09-2021
Closing date: 28-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΗΚΙ469ΗΚΥ-ΞΦΠ)
[ICS-1759] Call for expression of interest for a position of one (1) BSc holder in Computer Science & Informatics in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one full‐time experienced software engineer, holding a BSc in Computer Science & Informatics, with background in European and/or National ICT RTD projects. The candidate will participate in the activities of FORTH‐ICS in the context of the CEF project “SI4Kids1 – Continuing and advancing the operation of the Greek Safer Internet Centre SaferInternet4Kids”, funded under CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) ‐ TELECOMMUNICATIONS SECTOR. The candidate will work with: (a) supporting the webpages of the project and (b) supporting process management system of the online meetings (c) creating awareness material and making presentations about cybersecurity and safety online (d) designing and implementing mobile applications for children.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 02-09-2021
Closing date: 17-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 94ΖΑ469ΗΚΥ-ΣΣΡ)
[ICS-1758] Call for expression of interest for two (2) positions of FPGA Engineers, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek two (2) Experienced FPGA Engineers for our team. The candidates should have proven experience on hardware RTL design, integration and validation with a background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor. The eProcessor project combines open source software (SW)/hardware (HW) to deliver the first completely open source European full stack ecosystem based on a new RISC-V CPU coupled to multiple diverse accelerators that target traditional HPC and extend into mixed precision workloads for High Performance Data Analytics (HPDA), (AI, ML, DL and Bioinformatics). eProcessor will be extendable (open source), energy-efficient (low power), extreme-scale (high performance), suitable for uses in HPC and embedded applications, and extensible (easy to add on-chip and/or off-chip components).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-08-2021
Closing date: 06-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ7ΘΧ469ΗΚΥ-ΑΘ8)
[ICS-1757] Call for expression of interest for one (1) position of a Hardware System Integration and Test Engineer, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH)
We seek one (1) Experienced Hardware System Integration and Test Engineer for our team. The candidate should have proven experience on hardware RTL design, integration and validation with a background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor. The eProcessor project combines open source software (SW)/hardware (HW) to deliver the first completely open source European full stack ecosystem based on a new RISC-V CPU coupled to multiple diverse accelerators that target traditional HPC and extend into mixed precision workloads for High Performance Data Analytics (HPDA), (AI, ML, DL and Bioinformatics). eProcessor will be extendable (open source), energy-efficient (low power), extreme-scale (high performance), suitable for uses in HPC and embedded applications, and extensible (easy to add on-chip and/or off-chip components).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-08-2021
Closing date: 06-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΓΘ9469ΗΚΥ-ΛΟΓ)
[ICS-1756] Call for expression of interest for one (1) position of a System Software Engineer with a degree in Computer Science or Computer Engineering, with physical presence at FORTH, Heraklion, Crete
We seek one (1) System Software Engineer with a Computer Science or Computer Engineering degree. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP-SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The EuroHPC Research & Innovation project DEEP-SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP-SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher-level, hardware-agnostic approaches (NabLab, DaCe).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-08-2021
Closing date: 06-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Β1Σ469ΗΚΥ-Ζ0Ω)
[ICS-1755] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Ανάπτυξης/ Αναλυτής Δεδομένων με πτυχίο ΑΕΙ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Dissecting Multi-Neuronal Modules of Computation in the Neocortex» και Κωδικό 2285 του ΙΠ-ΙΤΕ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Dissecting Multi-Neuronal Modules of Computation in the Neocortex» με Κωδικό 2285 που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έναν Μηχανικό Ανάπτυξης/ Αναλυτή Δεδομένων με πτυχίο ΑΕΙ, με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με αντικείμενο την Ανάλυση Δικτύων, Επεξεργασία Σήματος ή/και Μηχανική Μάθηση
Laboratory: TNL
Date of announcement: 19-08-2021
Closing date: 03-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΓΖΜ469ΗΚΥ-85Η)
[ICS-1754] Call for expression of interest for two (2) positions of Hardware & RTL Design and Test Engineers, with University degree in Science or Engineering with physical presence at FORTH
We seek two (2) Hardware & RTL Design and Test Engineers for our team, with background in European Research Projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project RED-SEA: “Network Solution for Exascale Architectures”. The EuroHPC Research & Innovation project RED-SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. The next generation of Exascale systems will critically require an efficient network, that will support massively parallel processing systems (hundreds of thousands of nodes, millions of cores), provide a set of features allowing applications to scale efficiently at Exascale level and beyond, be prepared for power-efficient accelerators and compute units, and support wide-spread and emerging datacentric and AI-related applications. The RED-SEA consortium pursues this target, leveraging key European competences & background, including BXI, the key production-proven European Interconnect, as well as results from a number of EU-funded projects on interconnects and HPC systems.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 19-08-2021
Closing date: 03-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΚΡ1469ΗΚΥ-Ρ26)
[ICS-1753] Call for expression of interest for one (1) position of a System Software developer, with a degree in Computer Science or Computer Engineering with physical presence at FORTH, Heraklion, Crete
We seek one (1) system software developer for our team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP‐SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The EuroHPC Research & Innovation project DEEP‐SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP‐SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher‐level, hardware‐agnostic approaches (NabLab, DaCe).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 18-08-2021
Closing date: 02-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ8Μ1469ΗΚΥ-ΨΥΘ)
[ICS-1752] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Ανάπτυξης/ Αναλυτής Δεδομένων) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Dissecting Multi-Neuronal Modules of Computation in the Neocortex» και Κωδικό 2285 του ΙΠ-ΙΤΕ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Dissecting Multi‐Neuronal Modules of Computation in the Neocortex» με Κωδικό 2285 που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ‐ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έναν Μηχανικό Ανάπτυξης/ Αναλυτή Δεδομένων, με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, με αντικείμενο την Ανάλυση Δικτύων, Επεξεργασία Σήματος ή/και Μηχανική Μάθηση
Laboratory: TNL
Date of announcement: 18-08-2021
Closing date: 02-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Φ7Β469ΗΚΥ-ΙΔ8)
[ICS-1751] Call for expression of interest for one (1) position, for a student enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering
We seek one student enrolled to a University MSc Program for our team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “CC‐DRIVER”.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 18-08-2021
Closing date: 02-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ε8Κ469ΗΚΥ-ΚΑΨ)
[ICS-1750] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Μηχανικό με γνώσεις Σχεδίασης
Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοματοποίησης και ανίχνευσης (“Advanced ARTEMIS”). Τεχνική και εμπορική αξιολόγηση ολοκληρωμένου συστήματος (“Integrated ARTEMIS”).
Laboratory: TNL
Date of announcement: 10-08-2021
Closing date: 25-08-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΘΓΗ469ΗΚΥ-ΘΔΞ)
[ICS-1749] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) Postdoctoral Researcher in Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Postdoctoral Researcher in Computer Science, who will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the H2020 project “AI4EU – A European AI On Demand Platform and Ecosystem”, funded under Horizon 2020 H2020-ICT-2018-2020. The candidate will work on the design and implementation of a goal-oriented chatbot that will allow the exploration of the various resources of the AI4EU platform. The goal-oriented chatbot will be based on the faceted-search interaction paradigm.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 02-08-2021
Closing date: 17-08-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Ω24469ΗΚΥ-ΟΙ5)
[ICS-1748] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας ψηφιακού διαδραστικού χάρτη.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 27-07-2021
Closing date: 11-08-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 60ΗΓ469ΗΚΥ-ΔΩΙ)
[ICS-1747] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Σύνταξη εκθέσεων δράσεων διάδοσης και προβολής, Συμμετοχή στην διαδικασία ανάλυσης δεδομένων βιοποικιλότητας, ατμοσφαιρικών και ωκεανογραφικών δεδομένων, Συμμετοχή στον σχεδιασμό αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας γνώσης, Σχεδιασμός, και υλοποίηση, συστήματος αναφορών προβλημάτων για παρατηρούμενα φαινόμενα, καθώς επίσης και στην δοκιμαστική χρήση, έλεγχο και διορθώσεις, Σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 21-07-2021
Closing date: 05-08-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 62ΦΙ469ΗΚΥ-Η7Μ)
[ICS-1746] Call for expression of interest for one (1) position of a student enrolled to a University MSc Program related to Bioinformatics with physical presence at FORTH
We seek one (1) student enrolled to a University MSc Program to become a member for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EVΟLVE: HPC and Cloud Enhanced Testbed for Extracting Value from Large‐scale Diverse Data. The EVOLVE project is a pan European Innovation Action introducing important elements of High‐Performance Computing (HPC) and Cloud in Big Data platforms taking advantage of recent technological advancements to allow existing and emerging applications to keep up with the unprecedented data growth we are experiencing. EVOLVE aims to build a large‐scale testbed by integrating technology from the HPC, Big Data, and Cloud worlds.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 16-07-2021
Closing date: 02-08-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Ο3Θ469ΗΚΥ-ΟΥΓ)
[ICS-1745] Call for expression of interest for one (1) position of a Research Associate in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek for an experienced member for our team with a strong research background in Computer Science and/or Electrical Engineering. The candidate will participate in the R&D and Management activities of FORTH in the context of the project “CyberSANE: Cyber Security Incident Handling, Warning and Response System for the European Critical Infrastructures”, funded under H2020-SU-ICT-2018-2020/H2020-SU-ICT-2018. The candidate will assist in the research and development activities of CyberSANE, including platform testing and validation of the platform as well as producing research results.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 09-07-2021
Closing date: 26-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 97Λ1469ΗΚΥ-Θ38)
[ICS-1744] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Μαθηματικών ή Μηχανικού Υπολογιστών
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 08-07-2021
Closing date: 23-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 60ΧΝ469ΗΚΥ-Ρ33)
[ICS-1743] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΠ-ΙΤΕ
  • Ανάπτυξη λογισμικών (full stack developer), όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας.
  • Συμμετοχή σε όλα τα στάδια υλοποίησης ή αναβάθμισης εφαρμογών, από τη σύλληψη ως την εφαρμογή.
  • Συγγραφή πηγαίου κώδικα υψηλής ποιότητας αλλά και αποτελεσματικών API εντός συγκεκριμένων προθεσμιών
  • Αξιολόγηση υφιστάμενων εφαρμογών για επαναπρογραμματισμό, ενημέρωση και προσθήκη νέων χαρακτηριστικών.
  • Ανάπτυξη τεχνικών εγγράφων και εγχειριδίων για την ακριβή αναπαράσταση του σχεδιασμού και του κώδικα της εφαρμογής.
  • Ανάπτυξη, έλεγχο αλλά και τεκμηρίωση των λύσεων λογισμικού που παραδίδει προς τελικό έλεγχο και αποδοχή από τους επιχειρησιακούς συνεργάτες (UAT) - ακολουθώντας πάντα τις βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού και σύμφωνα με τις πολιτικές του εργαστηρίου.
  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και εξέλιξη πάνω στις τελευταίες τεχνολογίες και μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικών.

Απόφαση παράτασης υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 31/08/2021 Απόφαση Διευθυντή
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 30-06-2021
Closing date: 31-08-2021
[ICS-1742] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση του Μητρώου και Εφαρμογής Καταγραφής Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων και Πρόδρομων Μορφών τους και Αποθετηρίου Γονιδιακών Δεδομένων
Laboratory: ISL
Date of announcement: 22-06-2021
Closing date: 07-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΦΩΦ469ΗΚΥ-005)
[ICS-1741] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Σχεδίαση, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου και Εφαρμογής Καταγραφής Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων και Πρόδρομων Μορφών τους και Αποθετηρίου Γονιδιακών Δεδομένων.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 22-06-2021
Closing date: 07-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΤ6Ρ469ΗΚΥ-2ΒΚ)
[ICS-1740] Call for expression of interest for one (1) BSc holder in Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one member for our team at the graduate level, with a degree in Computer Science. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “COllaborative Platform for trAnsmedia storytelling and cross channel distribution of EUROPEan sport events” (COPA EUROPE), funded under Horizon 2020, ICT‐44‐2020 ‐ Next Generation Media. COPA EUROPE is coordinated by Worldline Iberia and FORTH‐ICS is a member of the project consortium. The project aims to address the exploding demand for non‐linear sports consumption (live and eSports) by leveraging Over The Top streaming and combining it with new set of media technologies that will democratise the consumer experience, enable cost‐sensitive live video from anywhere, and personalize the distribution to change the experience of each viewer individually. COPA EUROPE will deliver a cloud‐based infrastructure for harvesting, accommodating, transmitting and distributing digital media with regard to sport and competitive events, including the infrastructure needed to allow content creators and producers of live coverage to react to live outcomes, via innovative workflows.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 18-06-2021
Closing date: 06-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ6ΧΒ469ΗΚΥ-6ΕΩ)
[ICS-1739] Call for expression of interest for one (1) position of Hardware Design and Test Engineer, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) Hardware Design and Test Engineer for our team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor. The eProcessor project combines open source software (SW)/hardware (HW) to deliver the first completely open source European full stack ecosystem based on a new RISC‐V CPU coupled to multiple diverse accelerators that target traditional HPC and extend into mixed precision workloads for High Performance Data Analytics (HPDA), (AI, ML, DL and Bioinformatics). eProcessor will be extendable (open source), energy‐efficient (low power), extreme‐scale (high performance), suitable for uses in HPC and embedded applications, and extensible (easy to add on‐chip and/or off‐chip components).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 18-06-2021
Closing date: 06-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 65Κ5469ΗΚΥ-Ω56)
[ICS-1738] Call for expression of interest for one (1) position of an Experienced RTL Design and Test Engineer, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) Experienced RTL Design and Test Engineer for our team. The candidate should have proven experience on hardware RTL design, integration and validation with a background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor. The eProcessor project combines open source software (SW)/hardware (HW) to deliver the first completely open source European full stack ecosystem based on a new RISC‐V CPU coupled to multiple diverse accelerators that target traditional HPC and extend into mixed precision workloads for High Performance Data Analytics (HPDA), (AI, ML, DL and Bioinformatics). eProcessor will be extendable (open source), energy‐efficient (low power), extreme‐scale (high performance), suitable for uses in HPC and embedded applications, and extensible (easy to add on‐chip and/or off‐chip components).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 18-06-2021
Closing date: 06-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ7Ω7469ΗΚΥ-Ψ76)
[ICS-1737] Call for expression of interest for one (1) position of an Engineer of Computer Science or Engineering Department, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Hardware & RTL Design and FPGA engineer for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project RED‐SEA: “Network Solution for Exascale Architectures”. The EuroHPC Research & Innovation project RED‐SEA started in April 2021 and will last for 3 years. The next generation of Exascale systems will critically require an efficient network, that will support massively parallel processing systems (hundreds of thousands of nodes, millions of cores), provide a set of features allowing applications to scale efficiently at Exascale level and beyond, be prepared for power‐efficient accelerators and compute units, and support wide‐spread and emerging datacentric and AI‐related applications. The RED‐SEA consortium pursues this target, leveraging key European competences & background, including BXI, the key production‐proven European Interconnect, as well as results from a number of EU‐funded projects on interconnects and HPC systems.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 18-06-2021
Closing date: 06-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ0ΓΡ469ΗΚΥ-ΡΘ3)
[ICS-1736] Call for expression of interest for one (1) position of a Population Genetics expert in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, at the PhD-candidate level. In the context of NEOMATRIX project, FORTH is responsible for research and innovation activities that include computational analysis of ancient and modern DNA data, inference of population history and natural selection.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 15-06-2021
Closing date: 30-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΨΥΝ469ΗΚΥ-ΦΝ7)
[ICS-1735] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Μαθηματικών ή αντίστοιχο
Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας δεδομένων με προχωρημένες μεθόδους μηχανικής μάθησης.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 15-06-2021
Closing date: 30-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΩΡΕ469ΗΚΥ-ΤΡΛ)
[ICS-1734] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 15-06-2021
Closing date: 30-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΞ9Ζ469ΗΚΥ-7Χ2)
[ICS-1733] Call for expression of interest for one (1) position of a Software Engineer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, with a background in software engineering and Computer Science. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “GUARD: A cybersecurity framework to GUArantee Reliability and trust for Digital service chains”. In this context project, the candidate will participate in the design and implementation of a holistic framework for advanced end-to-end assurance and protection of business service chains that will be able to detect of attacks and identify of new threats by means of network monitoring, packet inspection, log collection and system call tracing.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 08-06-2021
Closing date: 23-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΒΓΧ469ΗΚΥ-0Ξ7)
[ICS-1732] Call for expression of interest for one (1) position of a Computer Engineer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member to join our team, preferably with strong background in full stack development. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “SPIDER: a cyberSecurity Platform for vIrtualiseD 5G cybErRange services”. In this context, FORTH, along with the project’s partners, will assist on the finalization of the proposed solution the creation of validation scenarios and tests both for the developed components of FORTH and the SPIDER platform. Also, the candidate needs to be able to assist in the development of the frontend components of the framework. As such, prior experience in systems programming and software engineering.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 08-06-2021
Closing date: 23-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΒΖΕ469ΗΚΥ-ΧΓΛ)
[ICS-1731] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.

Απόφαση παράτασης υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 31/08/2021 Απόφαση Διευθυντή
Laboratory: HCI
Date of announcement: 07-06-2021
Closing date: 31-08-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω809469ΗΚΥ-ΚΑΣ)
[ICS-1730] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 07-06-2021
Closing date: 07-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΤ9Φ469ΗΚΥ-ΤΚΜ)
[ICS-1729] Call for expression of interest for one (1) position of an Information Systems Expert in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the Panacea project. We are looking for an experienced developer to be part of the team designing and implementing a system integrating the final toolkits of the PANACEA project, namely a dynamic risk assessment & mitigation tool, a secure information sharing tool for the protection of data, a security-by-design & certification tool, and a tool for identification & authentication. The candidate will be mainly involved in the adaptation and integration of an iris based biometric solution as part of a cybersecurity framework implemented in the project.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 03-06-2021
Closing date: 18-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΧΗ1469ΗΚΥ-Ο64)
[ICS-1728] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Πτυχιούχου Πληροφορικής/Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), στο πλαίσιο του έργου Επόπτης του Εργαστηρίου TNL του ΙΠ
Αντικείμενο: Ανάπτυξη μηχανισμού για την διαχείριση και οπτικοποίηση της πλατφόρμας
Laboratory: TNL
Date of announcement: 03-06-2021
Closing date: 18-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΟΣΦ469ΗΚΥ-Υ6Γ)
[ICS-1727] Call for expression of interest for one (1) recent graduate position, with University degree in Computer Science or Computer Engineering with physical presence at ICS-FORTH
We seek one (1) recent graduate member. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP-SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The EuroHPC Research & Innovation project DEEP-SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP-SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher-level, hardware-agnostic approaches (NabLab, DaCe).

Extension of applications until 7 July 2021 Director Decision of extension
Laboratory: CARV
Date of announcement: 03-06-2021
Closing date: 07-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΔΡΒ469ΗΚΥ-ΠΘΟ)
[ICS-1726] Call for expression of interest for three (3) positions of System Software Engineer, with a degree in Computer Science or Computer Engineering with physical presence at FORTH
We seek three (3) software engineers for our team, with background in European Research Projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP-SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The EuroHPC Research & Innovation project DEEP-SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP-SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher-level, hardware-agnostic approaches (NabLab, DaCe).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 03-06-2021
Closing date: 18-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6104469ΗΚΥ-Ο5Θ)
[ICS-1725] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Υποψήφιο/α Διδάκτορα σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Σχεδίαση, υλοποίηση αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης με στόχο την παρακολούθηση και κατανόηση της ανθρώπινης κίνησης και δραστηριότητας. Το αντικείμενο θα αφορά το σύνολο των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν και χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ3 και ΠΕ4.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 03-06-2021
Closing date: 18-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6655469ΗΚΥ-ΝΣ7)
[ICS-1724] Call for expression of interest for one (1) position of an Information Systems Expert in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the Panacea project. We are looking for an experienced developer to be part of the team designing and implementing a system integrating the final toolkits of the PANACEA project, namely a dynamic risk assessment & mitigation tool, a secure information sharing tool for the protection of data, a security‐by‐design & certification tool, and a tool for identification & authentication. The candidate will be mainly involved in the verification phase.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 03-06-2021
Closing date: 18-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 66Δ4469ΗΚΥ-ΓΞ9)
[ICS-1723] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University PhD Program, in Computer Science or Computer Engineering with physical presence at ICS-FORTH
We seek one (1) student enrolled to a University PhD Program for our team, with background in European Research Projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP‐SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The EuroHPC Research & Innovation project DEEP‐SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP‐SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher‐level, hardware‐agnostic approaches (NabLab, DaCe).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 24-05-2021
Closing date: 08-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΚΙΓ469ΗΚΥ-ΒΚΕ)
[ICS-1722] Call for expression of interest for four (4) positions of students enrolled to University MSc Programs in Computer Science or Computer Engineering at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek four (4) students enrolled to a University MSc Program for our team, with background in European Research Projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EUROCC: “National Competence Centres in the framework of EuroHPC ”.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 24-05-2021
Closing date: 08-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΗ4Ρ469ΗΚΥ-ΘΥ1)
[ICS-1721] Call for expression of interest for three (3) positions of students enrolled to a University MSc Program, in Computer Science or Computer Engineering with physical presence at ICS-FORTH
We seek three (3) students enrolled to a University MSc Program for our team, with background in European Research Projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project RED‐SEA: “Network Solution for Exascale Architectures”. The EuroHPC Research & Innovation project RED‐SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. The next generation of Exascale systems will critically require an efficient network, that will support massively parallel processing systems (hundreds of thousands of nodes, millions of cores), provide a set of features allowing applications to scale efficiently at Exascale level and beyond, be prepared for power‐efficient accelerators and compute units, and support wide‐spread and emerging datacentric and AI‐related applications. The RED‐SEA consortium pursues this target, leveraging key European competences & background, including BXI, the key production‐proven European Interconnect, as well as results from a number of EU‐funded projects on interconnects and HPC systems.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 24-05-2021
Closing date: 08-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ1ΒΣ469ΗΚΥ-Υ34)
[ICS-1720] Call for expression of interest for two (2) positions of students enrolled to University Phd Programs in Computer Science or Computer Engineering at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek two (2) students enrolled to a University PhD Program for our team, with background in European Research Projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EUROCC: “National Competence Centres in the framework of EuroHPC ”.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 24-05-2021
Closing date: 08-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΚΕΒ469ΗΚΥ-1ΗΕ)
[ICS-1719] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών
Σημασιολογικό πληροφοριακό σύστημα τεκμηρίωσης επιστημονικών αναλύσεων / Σημασιολογικό Πληροφοριακό Σύστημα για την παρακολούθηση και υποστήριξη ροής των εργασιών και δεδομένων των φυσικοχημικών εξετάσεων που θα εφαρμοσθούν.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 24-05-2021
Closing date: 08-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 94ΒΚ469ΗΚΥ-ΠΛ9)
[ICS-1718] Call for expression of interest for one (1) person with PhD in Computer Science or Engineering for Research on Low-Latency Network Interfaces for Interconnection Networks at ICS-FORTH
We seek one (1) person, under a possibly-part-time contract, for Research on Low-Latency Network Interfaces for Interconnection Networks for our team, with a PhD degree and background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project RED-SEA: “Network Solution for Exascale Architectures”. The EuroHPC Research & Innovation project RED-SEA started in April 2021 and will last for 3 years. The next generation of Exascale systems will critically require an efficient network, that will support massively parallel processing systems (hundreds of thousands of nodes, millions of cores), provide a set of features allowing applications to scale efficiently at Exascale level and beyond, be prepared for power-efficient accelerators and compute units, and support wide-spread and emerging datacentric and AI-related applications. The RED-SEA consortium pursues this target, leveraging key European competences & background, including BXI, the key production-proven European Interconnect, as well as results from a number of EU-funded projects on interconnects and HPC systems.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 24-05-2021
Closing date: 08-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΥΘ3469ΗΚΥ-ΒΙ0)
[ICS-1717] Call for expression of interest for one (1) position of a Ph.D Student in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Ph.D Student in Computer Vision with background in RTD projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of H2020 project “FELICE - FlExible assembLy manufacturIng with human-robot Collaboration and digital twin modEls”, funded under Horizon 2020, H2020-ICT-2020-2 and will work on Computer Vision related aspects.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 24-05-2021
Closing date: 08-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΒΜΣ469ΗΚΥ-ΖΒ1)
[ICS-1716] Call for expression of interest for one (1) person with PhD in Computer Science or Engineering for Research on Low-Latency Network Interfaces for Interconnection Networks at ICS-FORTH
We seek one (1) person, under a possibly-part-time contract, for Research on Low-Latency Network Interfaces for Interconnection Networks for our team, with a PhD degree and background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project RED-SEA: “Network Solution for Exascale Architectures”. The EuroHPC Research & Innovation project RED-SEA started in April 2021 and will last for 3 years. The next generation of Exascale systems will critically require an efficient network, that will support massively parallel processing systems (hundreds of thousands of nodes, millions of cores), provide a set of features allowing applications to scale efficiently at Exascale level and beyond, be prepared for power-efficient accelerators and compute units, and support wide-spread and emerging datacentric and AI-related applications. The RED-SEA consortium pursues this target, leveraging key European competences & background, including BXI, the key production-proven European Interconnect, as well as results from a number of EU-funded projects on interconnects and HPC systems.
CANCELATION
Laboratory: CARV
Date of announcement: 17-05-2021
Closing date: 01-06-2021
[ICS-1715] Call for expression of interest for one (1) position of Information Systems Expert in the Institute of Computer Science (ICS)– (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the Panacea project. We are looking for an experienced developer to be part of the team designing and implementing a system integrating the final toolkits of the PANACEA project, namely a dynamic risk assessment & mitigation tool, a secure information sharing tool for the protection of data, a security‐by‐design & certification tool, and a tool for identification & authentication. The candidate will be mainly involved in the verification phase.
CANCELATION
Laboratory: CBML
Date of announcement: 17-05-2021
Closing date: 01-06-2021
[ICS-1714] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών, Βιολογία, Φυσική, Μαθηματικά, Νευροεπιστήμες ή σε συναφές πεδίο
Machine Learning, Signal Processing, Data analytics.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 14-05-2021
Closing date: 01-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΙΝΣ469ΗΚΥ-09Μ)
[ICS-1713] Call for expression of interest for one (1) position of Information Systems Expert in the Institute of Computer Science (ICS)– (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the Panacea project. We are looking for an experienced software engineer to be part of the team designing and implementing an analysis framework enabling healthcare information secure sharing, cross-border, focusing on authentication, interoperability aspects. The candidate will be also involved in performing dynamic analysis of cybersecurity frameworks in EU healthcare.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 14-05-2021
Closing date: 31-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 63ΞΗ469ΗΚΥ-24Π)
[ICS-1712] Call for expression of interest for one (1) position of a MSc holder in Computer Science, in the Institute of Computer Science (ICS)- (FORTH)
We seek one experienced member for our team, at the postgraduate level, with a background in Computer Science. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Deep AR Law Enforcement Ecosystem” (DARLENE), funded under Horizon 2020, SU-FCT02-2018-2019-2020.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 13-05-2021
Closing date: 28-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΘΖ9469ΗΚΥ-ΘΥΛ)
[ICS-1711] Call for expression of interest for one (1) position of a Computer Science Expert in the Institute of Computer Science (ICS)-(FORTH)
We seek an experienced member for our team, at the Post-doctoral level and a background in Computer Science / Information Systems. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “COllaborative Platform for trAnsmedia storytelling and cross channel distribution of EUROPEan sport events” (COPA EUROPE), funded under Horizon 2020, ICT-44-2020 - Next Generation Media.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 13-05-2021
Closing date: 28-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ692469ΗΚΥ-ΣΓΧ)
[ICS-1710] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Περιβάλλοντος
Ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος για την διαλογή ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 10-05-2021
Closing date: 25-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 66ΓΕ469ΗΚΥ-5ΩΙ)
[ICS-1709] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Υλοποίηση μηχανισμών διαχείρισης συσκευών ΙοΤ.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 10-05-2021
Closing date: 25-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω000469ΗΚΥ-ΒΙΥ)
[ICS-1708] Call for expression of interest for one (1) position of a System Hardware Engineer, with a degree in Computer Science or Computer Engineering, at the Institute of Computer Science (ICS)-FORTH
We seek one (1) hardware engineer for our team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project RED-SEA: “Network Solution for Exascale Architectures”. The EuroHPC Research & Innovation project RED-SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. The next generation of Exascale systems will critically require an efficient network, that will support massively parallel processing systems (hundreds of thousands of nodes, millions of cores), provide a set of features allowing applications to scale efficiently at Exascale level and beyond, be prepared for power-efficient accelerators and compute units, and support wide-spread and emerging datacentric and AI-related applications. The RED-SEA consortium pursues this target, leveraging key European competences & background, including BXI, the key production-proven European Interconnect, as well as results from a number of EU-funded projects on interconnects and HPC systems.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 29-04-2021
Closing date: 14-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΔΞΟ469ΗΚΥ-99Ι)
[ICS-1707] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών
Ανάλυση ιατρικής εικόνας και ανάπτυξη εργαλείων επεξεργασίας εικόνας για την ενίσχυση διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων ποσοτικοποίησης μετρήσεων σιδήρου.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 27-04-2021
Closing date: 12-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΚΦΝ469ΗΚΥ-0ΞΨ)
[ICS-1706] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Ακτινοφυσική
Σχεδιασμός πειραμάτων αξιολόγησης λογισμικού MRI για την ποσοτικοποίηση του σιδήρου και ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 27-04-2021
Closing date: 12-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΗΦ8469ΗΚΥ-6Χ7)
[ICS-1705] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Πληροφορικής με μεταπτυχιακό) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Loock Me του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Ανάπτυξη αλγορίθμων για την αυτοματοποιημένη ανάλυση και κατηγοριοποίηση βίντεο και εικόνων με τεχνολογίες βαθιάς μάθησης
Laboratory: CBML
Date of announcement: 26-04-2021
Closing date: 11-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΩΑΤ469ΗΚΥ-ΠΥ1)
[ICS-1704] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Διαχείριση και επεξεργασία σύνθετων συμβάντων (CEP) και συσχετίσεων συμβάντων προερχόμενων από πλατφόρμα ΙοΤ. Ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων για ανίχνευση μοτίβων σε ροές συμβάντων (event pattern detection) προερχόμενων από πλατφόρμα ΙοΤ.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 26-04-2021
Closing date: 11-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΖΙΨ469ΗΚΥ-ΞΨ9)
[ICS-1703] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Πληροφορικής με μεταπτυχιακό) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Loock Me του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού για την αυτοματοποιημένη ανάλυση και κατηγοριοποίηση βίντεο και εικόνων
Laboratory: CBML
Date of announcement: 26-04-2021
Closing date: 11-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΚ7Ο469ΗΚΥ-ΒΧ4)
[ICS-1702] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός πληροφορικής) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Loock Me του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων πολυμέσων και διαδικτυακών εφαρμογών
Laboratory: CBML
Date of announcement: 26-04-2021
Closing date: 11-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΧΛ9469ΗΚΥ-27Α)
[ICS-1701] Call for expression of interest for one (1) position of a Junior Software Engineer for the development of AI-based predictive models of cognitive decline in the Institute of Computer Science (ICS)- FORTH
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the LETHE project. We are looking for a junior software engineer that will work in a multidisciplinary team to implement and test a number of algorithmic approaches for a) the development of an evidence-based model for the prediction and prevention of cognitive decline, by utilizing big data, data analytics and machine learning methods and b) implementation of novel AI and ML algorithms to be utilised for analysing the target group daily living activities based on streaming data from wearable sensors.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-04-2021
Closing date: 06-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ7ΚΞ469ΗΚΥ-01Ω)
[ICS-1700] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Πληροφορική με ειδίκευση στη μηχανική μάθηση
Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου και της ανάπτυξης λογισμικού. Έλεγχος του παραγόμενου λογισμικού και συμμετοχή στην ανάπτυξη της εφαρμογής για τη διαχείριση του πολυμεσικού υλικού με τη χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και οντολογιών.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-04-2021
Closing date: 06-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Τ8Δ469ΗΚΥ-5Τ0)
[ICS-1699] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Επιστήμονα/Μηχανικού λογισμικού) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο V4-ICARUS του ΙΠ-ΙΤΕ
Το καινοτόμο παράδειγμα του V4-ICARUS προχωράει πολύ πέρα από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, τόσο στην επεξεργασία σημάτων όσο και στη μηχανική μάθηση, όπου οι εξειδικευμένες, για το εκάστοτε όργανο παρατήρησης, μέθοδοι λαμβάνονται υπόψη κατά τη διεκπεραίωση μονολιθικών διεργασιών όπως η ταξινόμηση και η ομαδοποίηση. Στο πλαίσιο του έργου, σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας σήματος (π.χ. αραιοποιημένες αναπαραστάσεις, συμπλήρωση τανυστών), μηχανικής μάθησης (π.χ. βαθιά μάθηση), και κατανεμημένων υπολογισμών (π.χ. ανάλυση εντός μνήμης) θα αλληλοσυνδεθούν και θα εξελιχθούν ώστε να καλύψουν τα χαρακτηριστικά περίπλοκων Μεγάλων Δεδομένων από αισθητήρες (π.χ. μη γραμμικότητα, υψηλή διάσταση, θορυβώδεις παραμορφώσεις, χωρο-χρονικά εξελισσόμενες συμπεριφορές). Τα προβλεπόμενα μοντέλα θα καταλήξουν σε ένα μαθηματικά αυστηρό, και υπολογιστικά αποδοτικό, πλαίσιο για τον επιλεκτικό συνδυασμό δεδομένων από διαφορετικές, και πιθανώς ανομοιογενείς, ροές δεδομένων, οι οποίες λαμβάνονται στα πλαίσια εφαρμογών (α) για την παρατήρηση της Γης, και (β) αστρονομίας και αστροφυσικής. Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα είναι η Σχεδίαση, υλοποίηση, και έλεγχος ορθής λειτουργίας συσκευής - πιλότου και πληροφοριακού συστήματος – και επίδειξη συστήματος/εγχειρίδιο χρήσης. Το αντικείμενο θα αφορά το σύνολο των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν και χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ3 και ΠΕ4.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 16-04-2021
Closing date: 05-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΛ3Μ469ΗΚΥ-ΝΙΘ)
[ICS-1698] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στη Βιοπληροφορική
Αναβάθμιση της διαδικτυακής πλατφόρμας του εργαλείου AMYLPRED2 και συγκεκριμένα βελτίωση της διαχείρισης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από́ τις επερωτήσεις των χρηστών.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 13-04-2021
Closing date: 28-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΘΣΨ469ΗΚΥ-Ε01)
[ICS-1697] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Φιλοσοφία ή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης ή στη Γλωσσολογία/Σημασιολογία
Επικαιροποίηση του περιεχόμενου των ηλεκτρονικών οδηγών με τα τελευταία ερευνητικά αποτελέσματα και εργαλεία, συνέχεια της συνεργασίας με το Thesaurus Maintance Working Group του DARIAH EU.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 13-04-2021
Closing date: 28-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ι45469ΗΚΥ-Τ5Ο)
[ICS-1696] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering with physical presence at FORTH, Heraklion, Crete
We seek one (1) student enrolled to a University MSc Program member for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EVΟLVE: HPC and Cloud Enhanced Testbed for Extracting Value from Large-scale Diverse Data. The EVOLVE project is a pan European Innovation Action introducing important elements of High-Performance Computing (HPC) and Cloud in Big Data platforms taking advantage of recent technological advancements to allow existing and emerging applications to keep up with the unprecedented data growth we are experiencing. The EVOLVE aims to build a large-scale testbed by integrating technology from the HPC, Big Data, and Cloud worlds.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 13-04-2021
Closing date: 28-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Ο68469ΗΚΥ-ΤΙΗ)
[ICS-1695] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μηχανικού Ανάπτυξης/ Αναλυτή Δεδομένων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Dissecting Multi-Neuronal Modules of Computation in the Neocortex» του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: • Data Analytics • Machine Learning • Signal Processing
Laboratory: TNL
Date of announcement: 09-04-2021
Closing date: 05-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Γ88469ΗΚΥ-ΟΦΗ)
[ICS-1694] Call for expression of interest for a Research Associate in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH) in the context of the H2020 “SESAME" project
We seek for an experienced member for our team with a strong research background in Computer Science. The candidate will participate in the R&D and Management activities of FORTH in the context of the project “SESAME: Secure and Safe Multi‐Robot Systems, funded under H2020‐ICT‐2018‐20”. The candidate will participate in the development of novel robot‐specific methods for threat modelling and vulnerability assessment of Multi Robot Systems (MRS) missions supporting the identification of security hazards and the enactment of potential countermeasures while also considering potential safety implications.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 09-04-2021
Closing date: 26-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΗΕΚ469ΗΚΥ-ΒΡΦ)
[ICS-1693] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) Postdoctoral Researcher in Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH) in the context of the H2020 “4CH " project
We seek one Postdoctoral Researcher in Computer Science, who will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the H2020 project “4CH – Competence Centre for the Conservation of Cultural Heritage”, funded under Horizon 2020 DT-TRANSFORMATIONS-20-2020. The candidate will work with the design and implementation of a searchable knowledge base for cultural heritage. H2020 4CH aims to set up the methodological, procedural, and organizational framework of a Competence Centre being a major point of European reference for transnational and interdisciplinary networking in the preservation of Cultural Heritage and providing national and regional Cultural Institutions with advice, support and services focused on the preservation and conservation of historical monuments and sites using state-of-the-art ICT technologies.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 08-04-2021
Closing date: 23-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 617Τ469ΗΚΥ-ΦΞ3)
[ICS-1692] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας. Περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού. Έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 31-03-2021
Closing date: 04-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ3Σ3469ΗΚΥ-ΛΝΒ)
[ICS-1691] Call for expression of interest for one (1) position of an experienced Project Manager, at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) experienced project manager with background in European Research Projects. The candidate will contribute to the coordination and management of R&D activities of FORTH-ICS, in a full-time (preferred) or part-time capacity, particularly in the context of the project DEEP-SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 31-03-2021
Closing date: 04-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΔ92469ΗΚΥ-7ΓΙ)
[ICS-1690] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Προγραμματιστής) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Hellenic Digital Health Cluster», του Εργαστηρίου CEHA του ΙΠ
Τεχνολογική υποστήριξη οικοσυστήματος, όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Hellenic Digital Health Cluster» (ΟΠΣ (MIS) 5070087
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 22-03-2021
Closing date: 06-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Ο4Ε469ΗΚΥ-ΖΚΧ)
[ICS-1689] Call for expression of interest for one (1) experienced system software engineer, with a degree in Computer Science or Computer Engineering, at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) experienced system software engineer for our team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP-SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The EuroHPC Research & Innovation project DEEP-SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP-SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher-level, hardware-agnostic approaches (NabLab, DaCe).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 19-03-2021
Closing date: 05-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ21Λ469ΗΚΥ-ΟΨΒ)
[ICS-1688] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Πτυχιούχος Πληροφορικής), στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων του ΙΠ-ΙΤΕ
• Υλοποίηση βάσης και διεπαφής χρήσης συστήματος σημασιολογικού δικτύου • Συγγραφή οδηγιών λειτουργίας των συστημάτων
Laboratory: ISL
Date of announcement: 19-03-2021
Closing date: 05-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΨ1Λ469ΗΚΥ-ΝΙΘ)
[ICS-1687] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Πτυχιούχος Πληροφορικής), στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων του ΙΠ-ΙΤΕ
• Αντιστοίχιση XML σχημάτων μεταδεδομένων στο CIDOC CRM • Εισαγωγή μεταποιημένων δεδομένων στο αποθετήριο ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων • Έλεγχος και διορθώσεις του συστήματος ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων του ψηφιακού αποσφραγίσματος • Συγγραφή οδηγιών λειτουργίας των συστημάτων.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 19-03-2021
Closing date: 05-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΡ01469ΗΚΥ-Θ0Μ)
[ICS-1686] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Λογισμικού) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο vipGPU, του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο:Ανάλυση και ανάπτυξη μεθόδων ταυτόχρονης χαρτογράφησης και προσδιορισμού θέσης ενός ρομπότ σε συνεπεξεργαστές γραφικών
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 19-03-2021
Closing date: 05-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 95ΘΝ469ΗΚΥ-Χ5Ω)
[ICS-1685] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (μεταπτυχιακός φοιτητής τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο vipGPU, του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Ανάλυση και ανάπτυξη μεθόδων ταυτόχρονης χαρτογράφησης και προσδιορισμού θέσης ενός ρομπότ σε συνεπεξεργαστές γραφικών
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 19-03-2021
Closing date: 05-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΠΩΗ469ΗΚΥ-ΜΨ6)
[ICS-1684] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Υποψήφιος Διδάκτωρ με εμπειρία στη δημιουργία συνόψεων RDF/S δεδομένων) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο iQARuS του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Δημιουργία συνόψεων για διασυνδεδεμένα δεδομένα μεγάλου όγκου.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 18-03-2021
Closing date: 02-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΖΘΞ469ΗΚΥ-7Ξ6)
[ICS-1683] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Επιστήμης Υπολογιστών με εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού για ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο IDAology του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού αποθετηρίου πολιτισμικής τεκμηρίωσης βασισμένο σε οντολογίες
Laboratory: CBML
Date of announcement: 18-03-2021
Closing date: 02-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΨΖΘ469ΗΚΥ-ΛΝΕ)
[ICS-1682] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Σχεδίαση μηχανισμού για την ασφαλή μετάδοση και λήψη δεδομένων από συσκευές ΙοΤ.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-03-2021
Closing date: 01-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΞΧΜ469ΗΚΥ-Ο27)
[ICS-1681] Call for expression of interest for one (1) position of a Computer Science expert in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, at the Postgraduate / MSc level and a background in Information Systems. The candidate will participate in the R&D and Project Management activities of FORTH in the context of the project “5G experimentation environment for 3rd party media services – 5GMediaHUB”, funded under Horizon 2020, ICT-41-2020, “5G PPP – 5G innovations for verticals with third party services”.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 17-03-2021
Closing date: 01-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΓΩΒ469ΗΚΥ-ΣΧΞ)
[ICS-1680] Call for expression of interest for one (1) MSc holder in Technology and Innovation Management, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, at the postgraduate level. The candidate will participate in the project management and R&D activities of FORTH in the context of the project “5G ExPerimentation Infrastructure hosting Cloud-nativE Netapps for public proTection and disaster Relief” (5G-EPICENTRE), funded under Horizon 2020, ICT-41-2020, 5G PPP – 5G innovations for verticals with third party services.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 17-03-2021
Closing date: 01-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Π8Ψ469ΗΚΥ-ΚΨΣ)
[ICS-1679] Call for expression of interest for one (1) position of Software Engineer as personal health record expert in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the MyPal project. We are looking for an experienced software engineer to design and implement systems enabling efficient and effective self-management mobile applications for cancer patient and the respective platform for personal health record.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 17-03-2021
Closing date: 01-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω13Κ469ΗΚΥ-ΝΘΣ)
[ICS-1678] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιατρική Πληροφορική
Τεχνολογική υποστήριξη οικοσυστήματος, όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Hellenic Digital Health Cluster» (ΟΠΣ (MIS) 5070087
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 17-03-2021
Closing date: 01-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΑΙ2469ΗΚΥ-ΡΛΛ)
[ICS-1677] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιατρική Πληροφορική
Τεχνολογική υποστήριξη οικοσυστήματος, όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Hellenic Digital Health Cluster» (ΟΠΣ (MIS) 5070087).
Απόφαση Ματαίωσης
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 12-03-2021
Closing date: 29-03-2021
[ICS-1676] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή UI UX DESIGNER
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας. Περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού.Έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 12-03-2021
Closing date: 12-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Α2Η469ΗΚΥ-8Ν6)
[ICS-1675] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή Web Mobile
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας. Περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού. Έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 12-03-2021
Closing date: 12-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΑ1Η469ΗΚΥ-0ΑΧ)
[ICS-1674] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 23-02-2021
Closing date: 10-03-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΓΨΙ469ΗΚΥ-Κ9Θ)
[ICS-1673] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών μηχανικής μάθησης για την αυτοματοποιημένη ανάλυση και κατηγοριοποίηση βίντεο και εικόνων καθώς και επεξεργασία φυσικής γλώσσας.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 22-02-2021
Closing date: 09-03-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 927Κ469ΗΚΥ-8ΝΞ)
[ICS-1672] Call for expression of interest for a position of one (1) Software Engineer, MSc holder in Computer Science & Informatics in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one part-time experienced software engineer, holding an MSc in Computer Science & Informatics, with background in European and/or National ICT RTD projects. The candidate will participate in the activities of FORTH-ICS in the context of the CEF project “SI4Kids1 – Continuing and advancing the operation of the Greek Safer Internet Centre SaferInternet4Kids”, funded under CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - TELECOMMUNICATIONS SECTOR. The candidate will work part-time with: (a) supporting an existing Django Web Framework application and (b) designing and implementing the migration to a new web application management information system that will handle Safeline’s reports.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 19-02-2021
Closing date: 08-03-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΛΜ5469ΗΚΥ-3ΜΦ)
[ICS-1671] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Τεχνολογική υποστήριξη οικοσυστήματος, όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Hellenic Digital Health Cluster» (ΟΠΣ (MIS) 5070087.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 17-02-2021
Closing date: 04-03-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 97ΜΛ469ΗΚΥ-ΑΥ0)
[ICS-1670] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ή αντίστοιχου Τμήματος
Σχεδίαση και υλοποίηση κλιμακώσιμων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων. Σχεδίαση και υλοποίηση κλιμακώσιμων συστημάτων επεξεργασίας μεγάλων ροών συμβάντων.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 16-02-2021
Closing date: 03-03-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΘΩΞ469ΗΚΥ-ΨΤΩ)
[ICS-1669] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικού Λογισμικού) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αυτόνομο ιπτάμενο ρομποτικό σύστημα επιθεώρησης και βελτιστοποίησης απόδοσης φωτοβολταϊκών σταθμών, ΥΠΕΡΙΩΝ» του ΙΠ-ΙΤΕ
Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ ή συναφούς τμήματος με αντικείμενο α) το σχεδιασμό και υλοποίηση κατανεμημένης εφαρμογής για διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και εξαγωγή στατιστικών, καθώς και β)το σχεδιασμό και υλοποίηση διεπαφής και εφαρμογής διαχείρισης και διασύνδεσης Βάσεων Δεδομένων.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 11-02-2021
Closing date: 26-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Γ2Ξ469ΗΚΥ-Υ53)
[ICS-1668] One (1) position of Research Engineer
We seek one Experienced Researcher in Computer Vision with background in RTD projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH‐ICS in the context of H2020 project “sustAGE ‐ Smart environments for person‐centered sustainable work and well‐being”, funded under Horizon 2020, SC1‐DTH‐2018‐2020 and will work on Computer Vision related aspects. 2 sustAGE is coordinated by FORTH‐ICS and aims towards a smart person‐centered solution that will function in real environments inside and outside the workplace providing: (i) workplace and health surveillance monitoring, (ii) personalized recommendations for physical and mental health improvement and (iii) decision support in optimizing workforce productivity via human to task/job allocation. The manifold contribution focuses on the support of the employment and later retirement of older adults from work and the optimization of the workforce management. sustAGE explores two industry domains with significant challenges and requirements: a) Manufacturing supported by Centro Ricerche Fiat (CRF) responsible for the research activities of Fiat Chrysler Automobiles (FCA), one of the largest European automotive industries and b) Transportation & logistics supported by Heraklion Port Authority S.A. (HPA) that manages the second most popular Greek port in passenger traffic. The candidate will contribute in tasks regarding the visual perception of user behaviors and actions in indoor environments.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 09-02-2021
Closing date: 24-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΓΤΣ469ΗΚΥ-Γ13)
[ICS-1667] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών, Φυσική, Μαθηματικά, Νευροεπιστήμες ή σε συναφές πεδίο
Machine Learning, Signal Processing, Data analytics.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 05-02-2021
Closing date: 01-03-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΛΟΠ469ΗΚΥ-7ΛΧ)
[ICS-1666] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας.Περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού. Έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 04-02-2021
Closing date: 19-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΒΡΒ469ΗΚΥ-Ξ3Λ)
[ICS-1665] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή με Πτυχίο Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ανάπτυξη συστήματος για την αυτοματοποιημένη δημιουργία και εγκατάσταση έξυπνων συμβολαίων (smart contracts).
Laboratory: TNL
Date of announcement: 04-02-2021
Closing date: 19-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ3Λ6469ΗΚΥ-Δ7Ψ)
[ICS-1664] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Σχεδίαση λογισμικού για ασφαλή λήψη δεδομένων και εξυπηρέτησης αιτημάτων.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 04-02-2021
Closing date: 19-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΔΔΝ469ΗΚΥ-ΓΜΥ)
[ICS-1663] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας. Περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού. Έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 03-02-2021
Closing date: 18-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΙ5Β469ΗΚΥ-33Ξ)
[ICS-1662] Call for expression of interest for one (1) position of MSc Student in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, a Research Assistant, with strong background in visualization of large amounts of network information (e.g. IP datasets). The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “CC-DRIVER”.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 01-02-2021
Closing date: 16-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΓ7Μ469ΗΚΥ-ΚΨΡ)
[ICS-1661] Call for expression of interest for one (1) position of a Software Engineer expert in Data Management
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the ProCAncer‐I project. We are looking for an experienced Software Engineer to be part of the team designing, implementing and testing a number of applications managing personal information of patients regarding Prostate Cancer diagnosis and prognosis, by utilizing big data, data analytics and machine‐learning models. The candidate will design and implement a framework enabling efficient and effective data mining and machine learning techniques for heterogeneous and multi‐scale personal health data. The candidate will also be involved in activities related to the FAIRification of personal health Data.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 25-01-2021
Closing date: 09-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΔΡ7469ΗΚΥ-ΩΛΠ)
[ICS-1660] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφής επιστήμης
Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων κλιμακώσιμης, ελαστικής, και υψηλά διαθέσιμης κατανεμημένης επεξεργασίας ροών δεδομένων και αποθήκευσης δεδομένων. Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των μεθοδολογιών.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 25-01-2021
Closing date: 09-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΗΖΗ469ΗΚΥ-4Η8)
[ICS-1659] Call for expression of interest for one (1) position of an Engineer of Computer Science or Engineering Department, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) software engineer for our team, to participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EUROCC: “National Competence Centres in the framework of EuroHPC ”. The EUROCC project aims to elevate the participating countries to a common high level in the fields of HPC, HPDA and artificial intelligence (AI). To this end, the EuroCC project will establish a network of National Competence Centres (NCCs), which will be responsible for surveying and documenting the core HPC, HPDA, and AI activities and competencies in their respective countries. All of this to support and increase the national strengths of High Performance Computing (HPC) competences as well as High Performance Data Analytics (HPDA) and Artificial Intelligence (AI) capabilities and to close existing gaps to increase usability of these technologies in the different states and thus provide a European excellence baseline.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 22-01-2021
Closing date: 08-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΠΠΡ469ΗΚΥ-ΣΚΧ)
[ICS-1658] Call for expression of interest for two (2) positions, one (1) Electrical and Computer Engineering Post-Doctoral fellow and one (1) MSc holder in Pervasive Computing Systems
We seek two experienced members for our team, at the postgraduate level. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “5G ExPerimentation Infrastructure hosting Cloud-nativE Netapps for public proTection and disaster Relief” (5G-EPICENTRE), funded under Horizon 2020, ICT-41-2020, 5G PPP – 5G innovations for verticals with third party services. 5G-EPICENTRE is coordinated by AIRBUS DS SLC and FORTH-ICS is a member of the project consortium. The project aims to deliver an open end-to-end experimentation 5G platform focusing on software solutions that serve the needs of PPDR. The envisioned platform will enable SMEs and developers to acquire knowledge with regard to the latest 5G applications and approaches for first responders and crisis management, as well as to build up and experiment with their solutions. The 5G-EPICENTRE platform will be based on an open Service oriented Architecture, following the current best DevOps practices (containerization of micro-services) and will be able to accommodate and provide open access to 5G networks’ resources, acting this way as a 5G open source repository for PPDR NetApps.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 21-01-2021
Closing date: 05-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Τ7Ψ469ΗΚΥ-46Χ)
[ICS-1657] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιατρική Πληροφορική
Τεχνική υποστήριξη προγράμματος, όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Hellenic Digital Health Cluster» (ΟΠΣ (MIS) 5070087.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 19-01-2021
Closing date: 03-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΛΡΗ469ΗΚΥ-ΚΩΣ)
[ICS-1656] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ. Υπολογιστών ή αντίστοιχο
Ανάλυση ιατρικής εικόνας και ανάπτυξη εργαλείων επεξεργασίας εικόνας για την ενίσχυση διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων ποσοτικοποίησης μετρήσεων σιδήρου.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 19-01-2021
Closing date: 03-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΑΞΡ469ΗΚΥ-ΜΚΗ)
[ICS-1655] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Υπολογιστών ή Μαθηματικά ή αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Ανάπτυξη πλατφόρμας ενσωμάτωσης και επεξεργασίας δεδομένων με προχωρημένες μεθόδους μηχανικής μάθηση.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 19-01-2021
Closing date: 03-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΧΣΠ469ΗΚΥ-7Υ6)
[ICS-1654] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών
Εκπόνηση έρευνας σε θέματα υπολογιστική όρασης και επεξεργασίας εικόνων, με σκοπό την αντιστοίχιση και συρραφή τους σε μωσαϊκά εικόνων. Συμμετοχή στη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 18-01-2021
Closing date: 02-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΘΠΛ469ΗΚΥ-ΝΜΕ)
[ICS-1653] Call for expression of interest for two (2) positions for MSc holders in Computer Science, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
Description We seek two experienced members for our team, at the postgraduate level, with a background in Computer Science. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Optimizing Manufacturing Processes through Artificial Intelligence and Virtualization” (OPTIMAI), funded under Horizon 2020, DT-FOF-11-2020 Quality control in smart manufacturing (IA).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 18-01-2021
Closing date: 02-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΞΖΣ469ΗΚΥ-1ΩΤ)
[ICS-1652] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή με Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών σε αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική
Δοκιμή υπαρχουσών τεχνικών Βαθιάς Μάθησης (Deep Learning) για Ανάλυση Οντοτήτων (Entity Resolution), με έμφαση σε Αλγορίθμους Αναπαράστασης Γράφων σε Διανυσματικούς Χώρους (Graph Embeddings). Επέκταση μεθόδων Ανάλυσης Οντοτήτων με στόχο την ικανοποίηση κριτηρίων δικαιοσύνης (fairness) ή/και διαύγειας (transparency). Μελέτη ερευνητικών εργασιών σχετικές με τα παραπάνω θέματα. Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και αλγορίθμων σχετικά με τα παραπάνω προβλήματα.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 18-01-2021
Closing date: 02-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 69ΓΨ469ΗΚΥ-Σ62)
[ICS-1651] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Σχεδίαση, ανάπτυξη (με χρήση τεχνολογιών ιστού) και αξιολόγηση ευχρηστίας διεπαφών με στόχο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιεχομένου στους τελικούς χρήστες του Έργου. Συμμετοχή στη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Δημιουργία περιβάλλοντος διαχείρισης πληροφορίας για την κατηγοριοποίηση, συσχέτιση και παρουσίαση περιεχομένου σε έξυπνες φορητές συσκευές.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 15-01-2021
Closing date: 01-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 67ΒΜ469ΗΚΥ-Λ9Π)
[ICS-1650] Call for expression of interest for one (1) MSc holder in Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one member for our team at the postgraduate level, with a background in Computer Science. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “COllaborative Platform for trAnsmedia storytelling and cross channel distribution of EUROPEan sport events” (COPA EUROPE), funded under Horizon 2020, ICT-44-2020 - Next Generation Media.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 15-01-2021
Closing date: 01-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΘ01469ΗΚΥ-1ΝΘ)
[ICS-1649] Call for expression of interest for one (1) position of an Electronic Engineer with expertise in Computer Networks in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, with a background in Electronic engineering and Computer Science with focus in computer networks. The candidate will participate in the R&D and Management activities of FORTH in the context of the projects «GUARD: A cybersecurity framework to GUArantee Reliability and trust for Digital service chains» and “SMART-BEAR: Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 13-01-2021
Closing date: 28-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 69ΨΘ469ΗΚΥ-4ΘΓ)
[ICS-1648] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο Υποψήφιο/α Διδάκτορα με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική ή συναφές αντικείμενο
Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων για την αναγνώριση και εξόρυξη επιχειρημάτων σε κείμενα φυσικής γλώσσας με χρήση τεχνολογιών βαθιάς μάθησης. Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των παραπάνω μεθοδολογιών με χρήση της γλώσσας Python. Συμμετοχή στην αξιολόγηση των παραπάνω συστημάτων σε πραγματικό περιβάλλον.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 13-01-2021
Closing date: 28-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΞΚΨ469ΗΚΥ-2ΡΧ)
[ICS-1647] Call for expression of interest for one (1) part-time position of Dissemination and Content Creator in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the Dissemination activities of FORTH within the BOUNCE and ProCAncer-I project. We are looking for an experienced content creator who will support all the dissemination and communication activities that FORTH has undertaken within the H2020 funded projects BOUNCE and ProCAncer-I.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 08-01-2021
Closing date: 25-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΕΣΗ469ΗΚΥ-ΕΗΡ)
[ICS-1646] Call for expression of interest for one (1) position of an Engineer of Computer Science or Engineering Department in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Hardware & RTL Design and FPGA engineer for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EPI: “European Processor Initiative”. The EPI SGA1 project will be the first phase of the European Processor Initiative Framework Partnership Agreement, whose aim is to design and implement a roadmap for a new family of low-power European processors for extreme scale computing, high-performance Big-Data and a range of emerging applications.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 21-12-2020
Closing date: 05-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΘΚ4469ΗΚΥ-92Η)
[ICS-1645] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Διδακτορικού Φοιτητή με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική ή σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας και μεθοδολογιών μηχανικής και βαθιάς μάθησης.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-12-2020
Closing date: 05-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΞΚ0469ΗΚΥ-9ΕΠ)
[ICS-1644] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-12-2020
Closing date: 05-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΙΡ2469ΗΚΥ-1Ο4)
[ICS-1643] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Σχεδίαση και ανάπτυξη πληθοποριστικής υποδομής για την συλλογή ανοικτών δεδομένων & Δημιουργία περιβάλλοντος διαχείρισης πληροφορίας για την κατηγοριοποίηση, συσχέτιση και παρουσίαση περιεχομένου σε έξυπνες φορητές συσκευές.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 21-12-2020
Closing date: 20-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΠΧΝ469ΗΚΥ-ΨΨΧ)
[ICS-1642] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικού Λογισμικού
Σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 21-12-2020
Closing date: 20-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΩΗ7469ΗΚΥ-ΖΝΦ)
[ICS-1641] One (1) position of PhD Student for deep learning and machine learning models with application in medical imaging within the ProCancer-I project
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the ProCAncer-I project. We are looking for a PhD Student to be part of the team designing, implementing and testing a number of algorithmic approaches regarding Prostate Cancer diagnosis and prognosis, by utilizing big data, data analytics and deep learning and machine-learning models. Also, the candidate will need to develop solutions for data augmentation to increase the robustness of the proposed solutions.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 18-11-2020
Closing date: 04-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΝΜΖ469ΗΚΥ-Δ2Σ)
[ICS-1640] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ανίχνευση δυνατοτήτων και δυσκολιών στον προφορικό και γραπτό λόγο παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, για συμμετοχή στην υλοποίηση συστημάτων υποστήριξης της μάθησης σε περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με δυσκολίες στον γραπτό ή/και τον προφορικό λόγο.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 16-12-2020
Closing date: 31-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΥΛ6469ΗΚΥ-ΘΤΣ)
[ICS-1639] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών σε Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ.
Έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης για την ανάπτυξη εικονικού μουσειακού ξεναγού στη νοηματική γλώσσα.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 15-12-2020
Closing date: 30-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΙΒΔ469ΗΚΥ-ΖΓΝ)
[ICS-1638] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Υποψήφιο/Υποψήφια Διδάκτορα σε Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων τρισδιάστατης υπολογιστικής όρασης και βαθιάς μηχανικής μάθησης για την αποτύπωση του βυθού παράκτιων περιοχών.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 15-12-2020
Closing date: 30-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ599469ΗΚΥ-ΧΞΛ)
[ICS-1637] One (1) position of a MSc holder in Computer Science / Computer Engineering in the context of the contract between ICS-FORTH and Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM)
We seek one experienced member for our team, and specifically an MSc holder in Computer Science / Computer Engineering, with background in European RTD Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the contract between ICS-FORTH and Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM), under the name “Extension of “DMS-OVS” software to integrate and support the “Prints and Drawings” department’s data and workflows and the implementation of a collaboration mechanism with WissKI – VRE installations”. The main work will include (a) the integration and migration of the already existing data of the Prints & Drawings department, created and managed for more than two decades in a Hilda/Midas database, (b) the support-integration within the DMS-OVS, of the specific workflows followed by the Prints & Drawings department along with their relevant data that was mainly maintained in analog means i.e. physical Accession Books following a different workflow compared to the rest of the departments and finally (c) the implementation of a data exchange mechanism among DMS-OVS and WissKI system for the communication support of DMS-OVS with the scholarly object documentation data produced in project specific WissKI – VRE installations.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 09-12-2020
Closing date: 24-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΘΜΒ469ΗΚΥ-0Μ3)
[ICS-1636] Μία (1) θέση Μηχανικού Λογισμικού για την ανάπτυξη μεθοδολογιών μηχανικής μάθησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SoCoLA – Towards Socio-Cognitive Logic-based Agents» και Κωδικό 188 του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: • Εξοικείωση και ενασχόληση με πλατφόρμες (Machine Learning) Μηχανικής Μάθησης και (Deep Learning) Βαθιάς Μηχανικής Μάθησης. • Δοκιμή υπαρχουσών τεχνικών Υπολογιστικής Όρασης, Μηχανικής Μάθησης και Βαθιάς Μάθησης για προβλήματα Υπολογιστικής Όρασης όπως (ενδεικτικά) η χρονική τμηματοποίηση video (temporal video segmentation) και η αναγνώριση ανθρώπινων δράσεων (human action recognition). • Μελέτη ερευνητικών εργασιών σχετικές με τα παραπάνω θέματα. • Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και αλγορίθμων σχετικά με τα παραπάνω προβλήματα
Laboratory: ISL
Date of announcement: 09-12-2020
Closing date: 24-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΩΘ9469ΗΚΥ-ΧΜΥ)
[ICS-1635] One (1) position of an Electronic Engineer with expertise in Computer Networks in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, with a background in Electronic engineering and Computer Science with focus in computer networks. The candidate will participate in the R&D and Management activities of FORTH in the context of the projects «GUARD: A cybersecurity framework to GUArantee Reliability and trust for Digital service chains» and “SMART‐BEAR: Smart Big Data Platform to Offer Evidence‐based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home. In the context of the GUARD project, the candidate will participate in the design and implementation of a holistic framework for advanced end‐to‐end assurance and protection of business service chains that will be able to detect of attacks and identify of new threats by means of network monitoring, packet inspection, log collection and system call tracing. In the context of SMART‐BER the candidate will participate in the development and deployment of a participant monitoring, environment sensing, data collection platform that will support decision making and personalized intervention enhancing the well‐being and independent living of participants.
Decision to cancel position
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 08-12-2020
Closing date: 23-12-2020
[ICS-1633] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Y
Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την υποστήριξη του LIMS (Laboratory Information Management System) και Biobank (Σύστημα Αποθήκης Δειγμάτων)
Laboratory: ISL
Date of announcement: 30-11-2020
Closing date: 15-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΘ8Χ469ΗΚΥ-2Ι5)
[ICS-1632] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ
Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την υποστήριξη του LIMS (Laboratory Information Management System) και Biobank (Σύστημα Αποθήκης Δειγμάτων).
Laboratory: ISL
Date of announcement: 30-11-2020
Closing date: 15-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΥΣΘ469ΗΚΥ-ΞΡ7)
[ICS-1631] Call for expression of interest for one (1) full-time (ESR) PhD Student on Provenance Management
The position is a full-time position and is funded by the European Commission under the Marie Curie Initial Training Network (ITN) program KnowGraphs. The main goal of KnowGraphs is to scale Knowledge Graphs to be accessible to a wide audience of users across multiple domains including (1) companies (in domains including Industry 4.0, bio-medicine, finance, law) of all sizes and even (2) end users (e.g., through personal assistants and web search). Addressing this goal demands a mix of works from the theoretical foundations to the exploitation and economic repercussions of Knowledge Graphs. KnowGraphs focuses on addressing four of the facets of Knowledge Graph management: (F1) representation, (F2) construction and maintenance, (F3) operation and (F4) exploitation. The project will address these pillars by researching and developing novel methods, models and frameworks using a cross-disciplinary mix of methods from Web Science, Data Science, Knowledge Representation, Knowledge Engineering, Big Data, data law, and business innovation. The results will be applied across sectors, i.e., in domains including personalized medicine, Industry 4.0, question answering, personal assistants and Web search. The KnowGraphs consortium aspires to establish a fertile multidisciplinary research and innovation community with strong entrepreneurial culture that will advance research on different aspects of Knowledge Graphs.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 19-11-2020
Closing date: 18-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΡΥΔ469ΗΚΥ-ΒΨΩ)
[ICS-1630] Δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού (Επιστήμονες/Μηχανικοί software-hardware) στο πλαίσιο του έργου V4-ICARUS
Αντικείμενο: Σχεδίαση, υλοποίηση, και έλεγχος ορθής λειτουργίας συσκευής - πιλότου και πληροφοριακού συστήματος – και επίδειξη συστήματος/εγχειρίδιο χρήσης. Το αντικείμενο θα αφορά το σύνολο των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν και χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ3 και ΠΕ4.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 19-11-2020
Closing date: 04-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΠΟΖ469ΗΚΥ-ΚΛΣ)
[ICS-1629] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Υπολογιστών) στο πλαίσιο της Πράξης ΠερΑν
Αντικείμενο: Εργασίες ανάπτυξης, παραμετροποίησης και τοποθέτησης αισθητήρων που θα επικοινωνούν ασύρματα μέσω κατάλληλων δικτυακών συσκευών, οι οποίες θα παρέχουν τα προς ανάλυση δεδομένα σε πλατφόρμες ΙοΤ. Βελτιστοποίηση παραμέτρων της υποδομής στο πεδίο ώστε οι αισθητήρες να παρέχουν αξιόπιστες μετρήσεις και να χρειάζονται ελάχιστη επίβλεψη. Έλεγχο και βελτιστοποίηση κατανεμημένων τεχνικών για το βέλτιστο έλεγχο της τοπολογίας. Ανάπτυξη αλγόριθμων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτιστοποίησης της ισχύος μετάδοσης έτσι ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία τους με μπαταρία.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 19-11-2020
Closing date: 04-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω7Ξ8469ΗΚΥ-ΣΗΠ)
[ICS-1628] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Λογισμικού, κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών) στο πλαίσιο της Πράξης MIRAGE του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: [ΕΕ1] Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοματοποίησης και ανίχνευσης (“Advanced ARTEMIS”) [ΕΕ4] Τεχνική και εμπορική αξιολόγηση ολοκληρωμένου συστήματος (“Integrated ARTEMIS”)
Laboratory: TNL
Date of announcement: 19-11-2020
Closing date: 04-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΞΙΚ469ΗΚΥ-ΡΙ6)
[ICS-1627] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ.
Επιτάχυνση και παραλληλοποίηση εφαρμογής σε λογισμικό στατικής ανάλυσης οικοδομών.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 18-11-2020
Closing date: 03-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΥΠΡ469ΗΚΥ-Κ72)
[ICS-1626] Mία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Mεταδιδάκτορα Eρευνητή/τριας) στο πλαίσιο του έργου V4-ICARUS
Αντικείμενο: • Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων επεξεργασίας Μεγάλων Δεδομένων, βαθιάς μηχανικής μάθησης, και επιγραμμικής ανάλυσης δεδομένων στη μνήμη πάνω από αυτο-ευφυείς υπολογιστικές συστάδες • Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των μεθοδολογιών
Laboratory: TNL
Date of announcement: 18-11-2020
Closing date: 03-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Φ31469ΗΚΥ-966)
[ICS-1625] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Software engineer / Data Analyst) στο πλαίσιο του έργου V4-ICARUS
Αντικείμενο: - Ανάπτυξη και αξιολόγηση υπολογιστικών πρωτοτύπων επεξεργασίας δεδομένων και μηχανικής μάθησης - Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των μεθοδολογιών
Laboratory: TNL
Date of announcement: 18-11-2020
Closing date: 03-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΕΤΒ9469ΗΚΥ-ΠΞ3)
[ICS-1624] Call for expression of interest for one (1) position of α student enrolled to University Graduate Programs
The RAVEN (Routing Attack Vulnerability Evaluation for Networks) project aims to build on further research results established during the ERC Netvolution project to build a new PoC of a BGP prefix hijacking vulnerability assessment service. Moreover, it will investigate the key challenges of the commercialization of such a service: namely, 1) estimating the associated costs and planning the optimal expansion strategy for rolling out the global peering infrastructure that is needed; and 2) defining (based on the design thinking methodology) the product offering for such a service; this is new ground for the Internet, since nothing similar exists today. The candidate will carry out assisting duties for the project, covering general research support. For the project’s technical aspects, he/she is expected to assist in software maintenance tasks, indicatively handling tasks such as overlooking the execution of distributed simulations/emulations, automating processes and assisting in writing reports.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 18-11-2020
Closing date: 03-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω2ΥΟ469ΗΚΥ-ΙΚ1)
[ICS-1623] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Λογισμικού) στο πλαίσιο της Πράξης MIRAGE του ΙΠ-ΙΤΕ
[ΕΕ1] Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοματοποίησης και ανίχνευσης (“Advanced ARTEMIS”) [ΕΕ4] Τεχνική και εμπορική αξιολόγηση ολοκληρωμένου συστήματος (“Integrated ARTEMIS”)
Laboratory: TNL
Date of announcement: 18-11-2020
Closing date: 03-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω7ΔΗ469ΗΚΥ-5ΗΕ)
[ICS-1622] Mία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Ανάπτυξης/ Αναλυτής Δεδομένων) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Dissecting Multi-Neuronal Modules of Computation in the Neocortex» και Κωδικό 2285, του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) • Επεξεργασία Σήματος (Signal Processing) • Ανάλυση Δικτύων (Data analytics)
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-11-2020
Closing date: 02-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 941Ι469ΗΚΥ-ΟΣΧ)
[ICS-1621] Mία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μεταδιδακτορικού Ερευνητή Πληροφορικής) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Message-in-a-bottle (MiB) - Μια εξειδικευμένη ιστορία φιάλης» του ΙΠ-ΙΤΕ
Περιγραφή θέσης: • Ερευνητική μελέτη, και συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων • Συμμετοχή στη μελέτη βιωσιμότητας και στην ομάδα έργου για την καταγραφή της πληροφορίας • Συμμετοχή στην αναφορά υποδομής-υποστήριξης του έργου. • Συμμετοχή στην ομάδα έργου για την σχεδίαση της αξιολόγησης του πληροφοριακού συστήματος (εφαρμογή πληροφόρησης) καθώς και όλων των διαδικτυακών εφαρμογών.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 17-11-2020
Closing date: 02-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΩ37469ΗΚΥ-2Μ8)
[ICS-1620] Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη με εμπειρία σε ευρύτερους τομείς της πληροφορικής, νευρωνικών δικτύων και εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας και βιοϊατρικής τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Πράξης DAPHNE του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Ανάπτυξη αλγορίθμων και εφαρμογών, προηγμένων και αξιόπιστων και δικτυακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης
Laboratory: CBML
Date of announcement: 17-11-2020
Closing date: 02-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΕΩΥΑ469ΗΚΥ-Μ1Ψ)
[ICS-1619] Μία (1) θέση εκτάκτου προσωπικού (υποψήφιου διδάκτορα) στο πλαίσιο του έργου «Advanced spectro-bathymetric mapping of shallow seafloor using UAV imagery and deep learning techniques» («ACTYS») του Εργαστηρίου CVRL του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων τρισδιάστατης υπολογιστικής όρασης και βαθιάς μηχανικής μάθησης για την αποτύπωση του βυθού παράκτιων περιοχών
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 17-11-2020
Closing date: 02-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6708469ΗΚΥ-ΦΝΛ)
[ICS-1618] Μία (1) θέση εκτάκτου προσωπικού (κατόχου διδακτορικού διπλώματος) στο πλαίσιο του έργου «Advanced spectro-bathymetric mapping of shallow seafloor using UAV imagery and deep learning techniques» («ACTYS») του Εργαστηρίου CVRL του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων τρισδιάστατης υπολογιστικής όρασης και βαθιάς μηχανικής μάθησης για την αποτύπωση του βυθού παράκτιων περιοχών
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 17-11-2020
Closing date: 02-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΓΝ7469ΗΚΥ-ΕΤΗ)
[ICS-1617] Call for expression of interest for one (1) Master’s degree holder in Language Technologies
We seek one experienced member for our team, and specifically a Master’s Degree holder in Language Technologies. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the collaboration between British Museum and FORTH, and will work on applying topic modeling techniques on large corpora and their use in enhancing and curating thesauri for humanities. Visual Terminology Alignment System (VisTA) is a tool developed by FORTH-ICS and allows the alignment of terminologies or thesauri (source and target) creating the appropriate relationships (SKOS) for use within a CIDOC CRM based system (the system will allow users to choose from a particular thesaurus and return results that rely on a CIDOC based system and all aligned terminologies). The project will test VisTA by using terminologies from humanities.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 13-11-2020
Closing date: 30-11-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ6Η3469ΗΚΥ-ΟΒ2)
[ICS-1616] Μία (1) θέση Μηχανικού Λογισμικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΥΠΕΡΙΩΝ του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: • Σχεδιασμός και υλοποίηση κατανεμημένης εφαρμογής για διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και εξαγωγή στατιστικών. • Σχεδιασμός και υλοποίηση διεπαφής και εφαρμογής διαχείρισης και διασύνδεσης Βάσεων Δεδομένων
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 13-11-2020
Closing date: 30-11-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΤ1Ψ469ΗΚΥ-2ΣΙ)
[ICS-1615] Μία (1) θέση μερικής απασχόλησης για έναν (1) Μηχανικό Υπολογιστών με εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης ιατρικής εικόνας
Αντικείμενο: Ανάλυση ιατρικής εικόνας και ανάπτυξη εργαλείων επεξεργασίας εικόνας για την ενίσχυση διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων ποσοτικοποίησης μετρήσεων σιδήρου
Laboratory: CBML
Date of announcement: 12-11-2020
Closing date: 27-11-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΘΞΧ469ΗΚΥ-65Ι)
[ICS-1614] One (1) MSc holder in Computer Science and one (1) BSc holder in Applied Informatics and Multimedia
We seek two experienced members for our team, one at the postgraduate and one at the graduate level, with a background in Computer Science. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “COllaborative Platform for trAnsmedia storytelling and cross channel distribution of EUROPEan sport events” (COPA EUROPE), funded under Horizon 2020, ICT-44-2020 - Next Generation Media.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 12-11-2020
Closing date: 27-11-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΚΩ2469ΗΚΥ-ΡΗΠ)
[ICS-1613] Μία (1) θέση Μεταπτυχιακού φοιτητή στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "Ασφαλή πλατφόρμα παροχής βέλτιστης διαχείρισης ως υπηρεσία στο Ίντερνετ των Πραγμάτων, Ακρωνύμιο: Επόπτης, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048465" του ΙΠ-ΙΤΕ
Ανάπτυξη συστήματος για την αυτοματοποιημένη δημιουργία και εγκατάσταση έξυπνων συμβολαίων (smart contracts)
Laboratory: TNL
Date of announcement: 09-11-2020
Closing date: 24-11-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΕΛΟ469ΗΚΥ-8ΛΑ)
[ICS-1612] Call for expression of interest for one (1) position of a PostGraduate Research Assistant in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer Engineering, preferably with background in Distributed Computing Systems, Operating Systems and Networks. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “PUZZLE: Towards a Sophisticated SIEM Marketplace for Blockchain-based Threat Intelligence and Security-as-a-Service”. In the context this project, FORTH, along with the project’s partners, will study and develop security and performance enhancement mechanisms for ICT enabled systems. The work of the selected candidate will accelerate the analysis of encrypted traffic and the derivation of security evidence chains with the help of GPUs and other accelerators. As such, prior experience in systems programming and high-performance analytics with the help of GPUs are very important aspects for the position offered.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 03-11-2020
Closing date: 18-11-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΧΩ5469ΗΚΥ-Χ70)
[ICS-1611] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών
Καταγραφή απαιτήσεων χρηστών, δημιουργία σεναρίων χρήσης, ανάπτυξη τρισδιάστατων διεπαφών με χρήση μοντέρνων Game-Engines, ανάπτυξη εργαλείων παρουσίασης περιβαλλόντων επαυξημένης πραγματικότητας.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 02-11-2020
Closing date: 17-11-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΚ12469ΗΚΥ-ΓΘΡ)
[ICS-1610] Τρεις (3) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική
Για την 1η και 2η θέση:Σχεδίαση, ανάπτυξη (με χρήση τεχνολογιών ιστού) και αξιολόγηση ευχρηστίας διεπαφών με στόχο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιεχομένου στους τελικούς χρήστες του Έργου & Συμμετοχή στη συλλογή απαιτήσεων των χρηστών και στη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Για την 3η θέση:Σχεδίαση και ανάπτυξη πληθοποριστικής υποδομής για την συλλογή ανοικτών δεδομένων & Δημιουργία περιβάλλοντος διαχείρισης πληροφορίας για την κατηγοριοποίηση, συσχέτιση και παρουσίαση περιεχομένου σε έξυπνες φορητές συσκευές.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 02-11-2020
Closing date: 17-11-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΩΓΥ469ΗΚΥ-ΖΗΙ)
[ICS-1609] Call for expression of interest for three (3) positions: one (1) Computer Science Post-Doctoral fellow, one (1) MSc holder in Computer Science, and one (1) BSc holder in Computer Science, in ICS-FORTH
We seek three experienced members for our team, one at the post-doctoral level, one at the postgraduate and one at the graduate level, with a background in Computer Science. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Optimizing Manufacturing Processes through Artificial Intelligence and Virtualization” (OPTIMAI), funded under Horizon 2020, DT-FOF-11-2020 Quality control in smart manufacturing (IA).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 02-11-2020
Closing date: 17-11-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΨΡΟ469ΗΚΥ-ΣΗ0)
[ICS-1608] Call for expression of interest for four (4) positions: two (2) MSc holders in Computer Science, one (1) MSc holder in Computer Systems / Electronics, and one (1) BSc holder in Information Systems/Computer Science, in ICS-FORTH
We seek four experienced members for our team, three at the postgraduate level and one at the BSc level, with a background in Computer Science, Information systems and Electronics. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Deep AR Law Enforcement Ecosystem” (DARLENE), funded under Horizon 2020, SU-FCT02-2018-2019-2020.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 02-11-2020
Closing date: 17-11-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω7ΚΧ469ΗΚΥ-03Β)
[ICS-1607] Call for expression of interest for one (1) Research Associate in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, with a background in machine learning, data analytics and applied signal processing. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects “CyberSANE: Cyber Security Incident Handling, Warning and Response System for the European Critical Infrastructures” and “AI4HEALTHSEC: ‘A Dynamic and Self-Organized Artificial Swarm Intelligence Solution for Security and Privacy Threats in Healthcare ICT Infrastructures”. In the context of the above-mentioned projects, FORTH, along with the projects’ partners, will drive the design, analysis of ML/AI components and provide insights for the AI/ML security enhancements of the developed solutions.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 30-10-2020
Closing date: 16-11-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΚΜ7469ΗΚΥ-Κ1Θ)
[ICS-1606] Call for expression of interest for a position of one (1) Research Associate in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek for an experienced member for our team with a strong research background in Computer Science and/or Informatics. The candidate will participate in the R&D and Management activities of FORTH in the context of the projects «THREAT-ARREST: Cyber Security Threats and Threat Actors Training - Assurance Driven Multi- Layer, end-to-end Simulation and Training» and «CONCORDIA: Cyber security cOmpeteNce fOr Research anD InnovAtion». The candidate will participate in the design and implementation of a cyber-security and training platform, in systems and network security research and support web applications for the aforementioned projects.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 30-10-2020
Closing date: 16-11-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω15Ο469ΗΚΥ-Δ7Β)
[ICS-1605] Call for expression of interest for one (1) position of MSc Student for deep learning and machine learning models with application in medical imaging in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the ProCAncer-I project. We are looking for an MSc Student to be part of the team designing, implementing and testing a number of algorithmic approaches allowing the monitoring of the disease of Prostate Cancer, by utilizing big data, data analytics and deep learning and machine-learning models.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 19-10-2020
Closing date: 03-11-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΦΖΑ469ΗΚΥ-ΕΕΞ)
[ICS-1604] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης για την ανάπτυξη εικονικού μουσειακού ξεναγού στη νοηματική γλώσσα.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 19-10-2020
Closing date: 03-11-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΙ06469ΗΚΥ-Μ29)
[ICS-1603] Call for expression of interest for one (1) Engineer - Data scientist position in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an engineer/data scientist for our team with a strong background in machine learning and/or statistical analysis. The candidate will participate in our exciting new computational neuroscience project entitled “Neuronal Networks in Epilepsy−Deciphering the Role of Activity Patterns in Focal Cortical Seizures” funded by the Fondation Santé.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 16-10-2020
Closing date: 02-11-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 60ΞΕ469ΗΚΥ-ΡΟΒ)
[ICS-1602] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) MSc holder in Information Systems in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, and specifically a MSc holder in Information Systems, with background in European RTD Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the H2020 project “Morphemic – Modelling and Orchestrating heterogeneous Resources and Polymorphic applications for Holistic Execution and adaptation of Models In The Cloud”, funded under Horizon 2020, H2020-ICT-2018-2020/H2020-ICT-2019-2 and will work on Software Engineering and Knowledge/Database Management tasks of the project.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 16-10-2020
Closing date: 02-11-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΔ6Κ469ΗΚΥ-1ΞΝ)
[ICS-1601] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Υποψήφιο Διδάκτορα με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Βιοπληροφορική
Υλοποίηση αλγορίθμων εύρεσης φυσικής επιλογής από γενετικά δεδομένα με τη μέθοδο της μεγίστης πιθανοφειας. Ανάλυση έκφρασης από μικροσυστοιχίες. Ανάλυση βιολογικών μονοπατιών. Εκτίμηση αποτελεσμάτων με προσομοιώσεις και πραγματικά δεδομένα.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 16-10-2020
Closing date: 02-11-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΦΑΟ469ΗΚΥ-ΡΣΕ)
[ICS-1600] Call for expression of interest for one (1) Postgraduate Research Collaborator in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) student member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer Engineering, preferably with background in Distributed Computing Systems, Operating Systems and Communication Networks. The candidates will participate in the R&D activities of “THREAT-ARREST: Cyber Security Threats and Threat Actors Training - Assurance Driven Multi-Layer, end-to-end Simulation and Training, (Horizon 2020 - DS- 07-2017)”. In the context of THREAT-ARREST project, the candidate will be involved in the development of a cybersecurity training solution. To this extent, prior experience in cyber-security, systems’ security, network and system programming are very important qualifications for the position offered.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 13-10-2020
Closing date: 29-10-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΩΧΘ469ΗΚΥ-Λ6Υ)
[ICS-1599] Call for expression of interest for a position of one (1) Research Associate in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek for an experienced member for our team with a strong research background in Computer Science and/or Electrical Engineering. The candidate will participate in the R&D and Management activities of FORTH in the context of the project « THREAT-ARREST: Cyber Security Threats and Threat 2 Actors Training - Assurance Driven Multi- Layer, end-to-end Simulation and Training. The candidate will participate in the design and implementation of a cyber-ranges platform, optimizing the parallel computing units for the support of multiple trainee sessions in terms of performance and energy efficacy.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 13-10-2020
Closing date: 29-10-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ω4Ι469ΗΚΥ-Ζ20)
[ICS-1598] Call for expression of interest for one (1) Postgraduate Research Collaborator in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) student member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer Engineering, preferably with background in Distributed Computing Systems, Operating Systems and Networks. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “SPIDER: a cyberSecurity Platform for vIrtualiseD 5G cybErRange services”.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 13-10-2020
Closing date: 29-10-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΙ3Μ469ΗΚΥ-3ΝΚ)
[ICS-1597] Call for expression of interest for one (1) Postgraduate Research Collaborator in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a student member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer Engineering, preferably with background in Optical Imaging Systems and Techniques. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “AI4HEALTHSEC: A Dynamic and Self-Organized Artificial Swarm Intelligence Solution for Security and Privacy Threats in Healthcare ICT Infrastructures”.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 13-10-2020
Closing date: 29-10-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Τ7Ο469ΗΚΥ-7ΤΘ)
[ICS-1596] Call for expression of interest for one (1) Postgraduate Research Collaborator in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) student member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer Engineering, preferably with background in Distributed Computing Systems, Operating Systems and Networks. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “CyberSANE: Cyber Security Incident Handling, Warning and Response System for the European Critical 2 Infrastructures”.
Decision to cancel position
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 12-10-2020
Closing date: 27-10-2020
[ICS-1595] Call for expression of interest for one (1) position of Technical and Administrative Support Personnel for an Advanced Electronics Laboratory, in the Institute of Computer Science (ICS)-Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one person to support the day-to-day operations of our advanced electronics laboratory, with duties such as the repair and/or design of digital and analog electronics, selection of materials/components to be purchased, project-related internal and external reporting.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 07-10-2020
Closing date: 22-10-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΘ4Λ469ΗΚΥ-ΩΑΣ)
[ICS-1594] Call for expression of interest for one (1) PhD Student in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The main goal of KnowGraphs is to scale Knowledge Graphs to be accessible to a wide audience of users across multiple domains including (1) companies (in domains including Industry 4.0, bio-medicine, finance, law) of all sizes and even (2) end users (e.g., through personal assistants and web search). Addressing this goal demands a mix of works from the theoretical foundations to the exploitation and economic repercussions of Knowledge Graphs. KnowGraphs focuses on addressing four of the facets of Knowledge Graph management: (F1) representation, (F2) construction and maintenance, (F3) operation and (F4) exploitation.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 29-09-2020
Closing date: 14-10-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 65ΜΝ469ΗΚΥ-ΦΒΝ)
[ICS-1593] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών/Πληροφορική
Ενσωμάτωση και αξιολόγηση τεχνολογιών ήχου σε σύστημα παρακολούθησης ζωτικών μετρήσεων ηλικιωμένων.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 25-09-2020
Closing date: 12-10-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΗΙ7469ΗΚΥ-Α23)
[ICS-1592] Μία (1) θέση Μεταδιδάκτορα Ερευνητή στον τομέα της Βιοπληροφορικής, τις Νευροεπιστήμες ή σε συναφές πεδίο, στο πλαίσιο του έργου Dissecting Multi-Neuronal Modules of Computation in the Neocortex (neuronXnet) του ΙΠ-ΙΤΕ
•Machine Learning •Signal Processing •Data analytics
Laboratory: SPL
Date of announcement: 17-09-2020
Closing date: 02-10-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΣΞΟ469ΗΚΥ-ΘΙ6)
[ICS-1591] Mία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου MIRAGE του Εργαστηρίου TNL του ΙΠ-ΙΤΕ
Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοματοποίησης και ανίχνευσης (“Advanced ARTEMIS”) Τεχνική και εμπορική αξιολόγηση ολοκληρωμένου συστήματος (“Integrated ARTEMIS”)
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-09-2020
Closing date: 02-10-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΡΝΒ469ΗΚΥ-77Α)
[ICS-1590] Call for expression of interest for one (1) position of a Research Assistant in ICS-FORTH
The candidate will investigate and develop novel theoretical models of physics-driven machine learning algorithms for the analysis of Earth Observation time-series focusing on (i) the prediction of future observations based on historical data and (ii) the fusion of measurements from different modalities. The candidate is expected to employ modern libraries such as TensorFlow for realizing the developed methods in software. Furthermore, the candidate is expected to demonstrate the potential of the developed method of relevant datasets which may need to be compiled, including time-series of geophysical parameters like surface temperature and soil moisture.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 17-09-2020
Closing date: 02-10-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΝΩ1469ΗΚΥ-6ΟΣ)
[ICS-1589] Call for expression of interest for οne (1) position of PhD Student for machine learning models
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the ProCAncer-I project. We are looking for PhD Student to be part of the team designing and implementing machine-learning models for prostate cancer.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 17-09-2020
Closing date: 02-10-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ0Π5469ΗΚΥ-ΓΛΞ)
[ICS-1588] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού πλήρους απασχόλησης για Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχ. Υπολογιστών με εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού με ανάλυση ιατρικής εικόνας και ανάπτυξη ιατρικών εφαρμογών
Ανάλυση ιατρικής εικόνας και ανάπτυξη εργαλείων επεξεργασίας εικόνας για την ενίσχυση διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων ποσοτικοποίησης μετρήσεων σιδήρου, στο πλαίσιο της Πράξης ΑΠΟΣΙΔΙ, του Εργαστηρίου CBML,του ΙΠ-ΙΤΕ.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 17-09-2020
Closing date: 02-10-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω7ΚΖ469ΗΚΥ-ΥΝΟ)
[ICS-1587] Μία (1) θέση Μηχανικού Έρευνας και Συστημάτων Η/Υ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο MIRAGE του εργαστηρίου TNL του ΙΠ-ΙΤΕ
Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοματοποίησης και ανίχνευσης (“Advanced ARTEMIS”) Τεχνική και εμπορική αξιολόγηση ολοκληρωμένου συστήματος (“Integrated ARTEMIS”)
Laboratory: TNL
Date of announcement: 16-09-2020
Closing date: 01-10-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΘΛΝ469ΗΚΥ-ΟΩ0)
[ICS-1586] Call for expression of interest for one (1) position of an Information Systems Expert in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the Panacea project. We are looking for an experienced postdoctoral researcher to be part of the team designing and implementing a system integrating the technological toolkits of the PANACEA project, namely a dynamic risk assessment & mitigation tool, a secure information sharing tool for the protection of data, a security-by-design & certification tool, and a tool for identification & authentication. The candidate will be also involved in performing dynamic analysis of cybersecurity frameworks in EU healthcare, as well as iris based biometric solutions.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 16-09-2020
Closing date: 01-10-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΔ09469ΗΚΥ-ΞΛΠ)
[ICS-1585] Μία (1) θέση Μηχανικού Έρευνας και Δικτύων Η/Υ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο MIRAGE του εργαστηρίου TNL του ΙΠ-ΙΤΕ
Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοματοποίησης και ανίχνευσης (“Advanced ARTEMIS”) Τεχνική και εμπορική αξιολόγηση ολοκληρωμένου συστήματος (“Integrated ARTEMIS”)
Laboratory: TNL
Date of announcement: 16-09-2020
Closing date: 01-10-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 612Γ469ΗΚΥ-ΙΝ8)
[ICS-1584] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ.
Ανάπτυξη εργαλείων παραλληλοποίησης και εφαρμογή σε λογισμικό στατικής ανάλυσης οικοδομών.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 16-09-2020
Closing date: 01-10-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΨΚ7469ΗΚΥ-ΨΧΑ)
[ICS-1583] Call for expression of interest for one (1) position of a Software Engineer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the BorderUAS project. We are looking for a software engineer that will work in a multidisciplinary team to implement a multi-sensing technical framework in order to integrate and fuse different input data streams from sensing modalities that will be acquired automatically via sensorics based on a set of “context information”. The fused information will then beused to study and develop data processing methods and tools for feature extraction and de-noising methods adapted to all of the sensors and operating modes considered in the project integrated in a set of software libraries.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 16-09-2020
Closing date: 01-10-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ψ1Τ469ΗΚΥ-Τ5Χ)
[ICS-1582] Call for expression of interest for one (1) Post‐Doctoral Research Associate, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) Post‐Doctoral research associate for our experienced research team, to participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EUROCC: “National Competence Centres in the framework of EuroHPC ”. The EUROCC project aims to elevate the participating countries to a common high level in the fields of HPC, HPDA and artificial intelligence (AI). To this end, the EuroCC project will establish a network of National Competence Centres (NCCs), which will be responsible for surveying and documenting the core HPC, HPDA, and AI activities and competencies in their respective countries. All of this to support and increase strongly the national strengths of High Performance Computing (HPC) competences as well as High Performance Data Analytics (HPDA) and Artificial Intelligence (AI) capabilities and to close existing gaps to increase usability of these technologies in the different states and thus provide a European excellence baseline.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 15-09-2020
Closing date: 30-09-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΠΨ9469ΗΚΥ-Ι9Ρ)
[ICS-1581] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού εγγεγραμμένου φοιτητή σε Μεταπτυχιακό Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος για την διαλογή ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 14-09-2020
Closing date: 29-09-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω9Φ5469ΗΚΥ-ΓΙΚ)
[ICS-1580] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού εγγεγραμμένου φοιτητή σε Μεταπτυχιακό Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, ή Μηχανικών Η/Υ
Ανάπτυξη εφαρμογής για τη υποβολή, παρακολούθηση και επεξεργασία βιοπληροφορικών ροών εργασίας.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 14-09-2020
Closing date: 29-09-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΕΦΠ469ΗΚΥ-ΜΗ7)
[ICS-1579] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, με ειδίκευση σε Βιοπληροφορική
Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαχείριση και ανάλυση γονοτυπικών δεδομένων με τη χρήση τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και οντολογιών βιοπληροφορικής.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 14-09-2020
Closing date: 29-09-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω16Α469ΗΚΥ-ΦΩΑ)
[ICS-1578] Mία (1) θέση έκτακτου προσωπικού εγγεγραμμένου φοιτητή σε Μεταπτυχιακό Τμήμα της Πληροφορικής ή Μηχ. Υπολογιστών
Συμμετοχή στην ανάλυση απαιτήσεων και στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του συστήματος. Συνεισφορά στον σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης δεδομένων και την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης για πλοήγηση σε όλη τη διαθέσιμη πληροφορία. Συμμετοχή στην υλοποίηση εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 14-09-2020
Closing date: 29-09-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΣΤΒ469ΗΚΥ-ΙΞ2)
[ICS-1577] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών
Σημασιολογικό πληροφοριακό σύστημα τεκμηρίωσης επιστημονικών αναλύσεων / Σημασιολογικό Πληροφοριακό Σύστημα για την παρακολούθηση και υποστήριξη ροής των εργασιών και δεδομένων των φυσικοχημικών εξετάσεων που θα εφαρμοσθούν.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 11-09-2020
Closing date: 28-09-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΘΩΤ469ΗΚΥ-ΟΥΕ)
[ICS-1576] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής με εμπειρία στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών
Δημιουργία ανοιχτού ψηφιακού αποθετηρίου μέσω της ανάπτυξης λογισμικού, το οποίο θα περιλαμβάνει την τεκμηρίωση των δεδομένων, όπως αυτή θα προκύψει από τις αναλυτικές τεχνικές διάγνωσης με τη χρήση των νέων καινοτόμων συστημάτων.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 11-09-2020
Closing date: 28-09-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΞ7Ζ469ΗΚΥ-ΑΘΨ)
[ICS-1575] Τέσσερις (4) θέσεις έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες σε Μεταπτυχιακό Τμήμα της Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ
Παραλληλοποίηση εφαρμογής στατικής ανάλυσης οικοδομών/ Υλοποίηση κατανεμημένης εφαρμογής στατικής ανάλυσης οικοδομών /Μέτρηση κλιμακωσιμότητας παράλληλης εφαρμογής στατικής ανάλυσης οικοδομών /Μέτρηση κλιμακωσιμότητας και ολοκλήρωση κατανεμημένης εφαρμογής στατικής ανάλυσης οικοδομών.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 11-09-2020
Closing date: 28-09-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΛΖΘ469ΗΚΥ-Η07)
[ICS-1574] Τρεις (3) θέσεις έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένους Υποψήφιους/ες Διδάκτορες σε Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ.
Έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης για την ανάπτυξη εικονικού μουσειακού ξεναγού στη νοηματική γλώσσα.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 11-09-2020
Closing date: 28-09-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΡΖΙ469ΗΚΥ-ΘΝ3)
[ICS-1573] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών/Δικτύων Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την παρακολούθηση και πιστοποίηση ορθής λειτουργίας δικτύων ΙοΤ.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 11-09-2020
Closing date: 28-09-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΧΦ7469ΗΚΥ-Λ5Υ)
[ICS-1572] ICS Director
Announcement for the position of Director, Institute of Computer Science (in greek only)
Date of announcement: 26-08-2020
Closing date: 03-11-2020
[ICS-1570] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Agile Data Acquisition: Record Polarimetry & Quantum Optics measurements» («AGILDA») του Εργαστηρίου TNL του ΙΠ-ΙΤΕ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) και ειδικότερα, μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα (Κωδικός θέσης: ΙΠ.1) μέσω χορήγησης υποτροφίας μεταπτυχιακού́ συνεργάτη – υποψήφιου διδάκτορα στην οποία θα προσδιορίζεται απασχόληση στο έργο.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 20-08-2020
Closing date: 04-09-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω99Ρ469ΗΚΥ-ΟΥΡ)
[ICS-1569] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος για την διαλογή ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 07-08-2020
Closing date: 24-08-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 66ΥΡ469ΗΚΥ-ΥΞΔ)
[ICS-1568] One (1) full time position of a Bachelor degree holder in Computer Engineering/ Computer Science
We seek one member for our team, holding a Bachelor degree in Computer Engineering/ Computer Science, to participate in and assist the R&D activities of ICS, in particular for the design and implementation of information systems using Java in Unix/Linux environment, with emphasis in data storing and processing technologies, semantic web technologies and web services technologies.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 04-08-2020
Closing date: 30-09-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΥΘ6469ΗΚΥ-56Θ)
[ICS-1567] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε Πληροφορική ή Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών βαθιάς μάθησης και σημασιολογικής αναζήτησης για την αυτοματοποιημένη ανάλυση κατηγοριοποίηση βίντεο και εικόνων καθώς και επεξεργασία φυσικής γλώσσας.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 31-07-2020
Closing date: 17-08-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΡΣΒ469ΗΚΥ-0ΒΡ)
[ICS-1566] Call for expression of interest for one (1) Research Assistant in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, a Research Assistant, with strong background in 6G security. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “THREAT-ARREST: Cyber Security Threats and Threat Actors Training - Assurance Driven Multi- Layer, end-to-end Simulation and Training, funded by The European Commission (Horizon 2020 - DS-07-2017)”.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 30-07-2020
Closing date: 14-08-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω2ΜΡ469ΗΚΥ-ΗΣΑ)
Προκήρυξη για μία (1) θέση ΕΛΕ Β’ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ
Γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια συστημάτων, διαχείριση πόρων και συσκευών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων για την υποστήριξη καινοτόμων εφαρμογών σε Έξυπνα Περιβάλλοντα»
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητας τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος "ΑΠΕΛΛΑ" στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr
Date of announcement: 24-07-2020
Closing date: 07-09-2020
tsintari@ics.forth.gr,chrys@ics.forth.gr
[ICS-1564] Call for expression of interest for one (1) position of of a MSc holder in Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, with strong background in Computer Science and European Research projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects “ΑΙ4HEALTHSEC: A Dynamic and Self-Organized Artificial Swarm Intelligence Solution for Security and Privacy Threats in Healthcare ICT Infrastructures”, funded under H2020-SU-DS-2018-2019-2020/H2020-SU-DS-2019, “ΑΙ4HEALTHSEC: SECURE HEALTHCARE ENVIRONMENT FOR INFORMATICS RESILIENCE”, funded under H2020-SU-DS-2018-2019-2020/H2020-SU-DS-2019 and “THREAT-ARREST: Cyber Security Threats and Threat Actors Training - Assurance Driven Multi- Layer, end-to-end Simulation and Training”, funded under H2020 - DS-07-2017.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 15-07-2020
Closing date: 30-07-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΦΗΤ469ΗΚΥ-ΧΤΕ)
[ICS-1563] Call for expression of interest for one (1) position of Scientist for the estimation of visual attention based on low eye level related features in the Institute of Computer Science (ICS)-(FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the SeeFar project. We are looking for an experience scientist that will work in a multidisciplinary team to implement and test a number of algorithmic approaches for the detection and classification of several retina diseases in fundus images, as well as the segmentation of relevant lesions, allowing the monitoring of the diseases, by utilizing big data, data analytics and machine learning methods, as well as the implementation of advanced algorithmic approaches for the estimation of visual attention, and the assessment of emotional arousal and cognitive workload based on low level eye related features.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 14-07-2020
Closing date: 29-07-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω1ΔΑ469ΗΚΥ-ΕΓΓ)
[ICS-1562] Μία (1) θέση Μηχανικού Ανάπτυξης Εφαρμογών με Μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφές αντικείμενο και γνώσεις σε συστήματα εμβιομηχανικής (biomechanics)
Υλοποίηση αλγορίθμων αναγνώριση παραμέτρων βάδισης, αναπνοής και ύπνου, στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα για την παρακολούθηση του ύπνου και της υγειούς διαβίωσης με τεχνολογίες ραδιοκυμάτων χαμηλής ισχύος (HealthSonar)»
Laboratory: CBML
Date of announcement: 14-07-2020
Closing date: 29-07-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΞΞΜ469ΗΚΥ-ΧΟ5)
[ICS-1561] Μία (1) θέση Μηχανικού Ανάπτυξης Εφαρμογών με Μεταπτυχιακό Τίτλο σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για αναγνώριση σταδίων ύπνου, αναπνοής και βάδισης μέσω της ανάλυσης βιοσημάτων, στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα για την παρακολούθηση του ύπνου και της υγειούς διαβίωσης με τεχνολογίες ραδιοκυμάτων χαμηλής ισχύος (HealthSonar)»
Laboratory: CBML
Date of announcement: 14-07-2020
Closing date: 29-07-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ν0Ν469ΗΚΥ-9ΞΝ)
[ICS-1560] Call for expression of interest for one (1) Research Associate in the Institute of Computer Science (ICS)-(FORTH)
We seek an experienced member for our team, a Research Associate, with strong background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “THREAT-ARREST: Cyber Security Threats and Threat Actors Training - Assurance Driven Multi- Layer, end-to-end Simulation and Training, funded by The European Commission (Horizon 2020 - DS-07-2017)”In the context of the projectmentioned above, FORTH, along with the project’s partners, will develop tools and technologies for novel novel cyber-ranges architectures that will be part of an integratedplatform that aims toensure high performance,end-to-end security and effective cyber-security training.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 09-07-2020
Closing date: 24-07-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΔΜ3469ΗΚΥ-ΒΓ3)
[ICS-1559] Call for expression of interest for one (1) Senior Developer in the Institute of Computer Science (ICS)-(FORTH)
We seek an experienced member for our team, a Senior Developer, with strong background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project "THREAT-ARREST: Cyber Security Threats and Threat Actors Training - Assurance Driven Multi- Layer, end-to-end Simulation and Training, funded by The European Commission (Horizon 2020 - DS-07-2017)”. In the context of the project mentioned above, FORTH, along with the project’s partners, will develop tools and technologies for for novel cyber-ranges architectures that will be part of an integrated platform that aims to ensure high performance, end-to-end security, and effective cyber-security training.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 09-07-2020
Closing date: 24-07-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΣΜΝ469ΗΚΥ-ΘΥΖ)
[ICS-1558] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) PhD holder in Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS)-(FORTH)
1) Design of innovative techniques for linking/matching relational and RDF data originating from different sources, 2) Design of efficient solutions for blocking, meta-blocking, and matching of relational or RDF data in a computer cluster, 3) Conduct primary research, 4) Participation in scientific conferences with presentations and 5) Active participation in the submission of research project proposals.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 01-07-2020
Closing date: 16-07-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΙΤΞ469ΗΚΥ-Ω8Ο)
Προκήρυξη για μία (1) θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ
Γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Τεχνικές Υβριδικής Μοριακής Απεικόνισης - με έμφαση στις Εφαρμογές της Ποζιτρονικής Τομογραφίας».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητας τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος "ΑΠΕΛΛΑ" στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr
Date of announcement: 01-07-2020
Closing date: 03-08-2020
tsintari@ics.forth.gr,chrys@ics.forth.gr
[ICS-1556] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering, in the Institute of Computer Science (ICS) -FORTH
The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EPI-SGA1: “European Processor Initiative”. The EPI SGA1 project will be the first phase of the European Processor Initiative Framework Partnership Agreement, whose aim is to design and implement a roadmap for a new family of low-power European processors for extreme scale computing, high-performance Big-Data and a range of emerging applications.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 26-06-2020
Closing date: 13-07-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΣΚΓ469ΗΚΥ-ΜΩ6)
[ICS-1555] Δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχους Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Σχεδίαση, υλοποίηση, και έλεγχος ορθής λειτουργίας συσκευής - πιλότου και πληροφοριακού συστήματος – και επίδειξη συστήματος/εγχειρίδιο χρήσης. Εισαγωγή δεδομένων και εκπαίδευση/βαθμονόμηση του συστήματος. Τελική έκθεση αποτελεσμάτων. Το αντικείμενο θα αφορά το σύνολο των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν και χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 24-06-2020
Closing date: 09-07-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Γ0Ω469ΗΚΥ-Δ4Η)
[ICS-1554] One (1) full time position of a Bachelor degree holder in Computer Engineering/ Computer Science
We seek one member for our team, holding a Bachelor degree in Computer Engineering/ Computer Science, to participate in and assist the R&D activities of ICS, in particular for the design and implementation of information systems using Java in Unix/Linux environment, with emphasis in data storing and processing technologies, semantic web technologies and web services technologies.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 23-06-2020
Closing date: 13-07-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΦ2Ψ469ΗΚΥ-ΜΥ3)
[ICS-1553] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Υποψήφιου Διδάκτορα σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικής Υπολογιστών, Νευροεπιστημών ή σε συναφές πεδίο
Machine Learning, Signal Processing & Data analytics
Laboratory: TNL
Date of announcement: 22-06-2020
Closing date: 07-07-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 60ΑΙ469ΗΚΥ-93Ζ)
[ICS-1552] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Πληροφορικής ή συναφών επιστημών με έμφαση στη Βιοϊατρική Τεχνολογία
Ανάλυση βιοσημάτων για την αναγνώριση παθολογικών ευρημάτων με τη χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 19-06-2020
Closing date: 06-07-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΕ61469ΗΚΥ-470)
[ICS-1551] Call for expression of interest for one (1) position of a Programmer/Developer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate is expected to assist in implementation, development and tests of the extensions for open source software ARTEMIS (bgpartemis.org). Also he/she will also be responsible for user support and ticket administration.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 19-06-2020
Closing date: 06-07-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΛΕΦ469ΗΚΥ-ΥΛ3)
[ICS-1550] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς τμήματος ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής
Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων και εφαρμογών για την αυτόνομη πλοήγηση ιπτάμενων ρομποτικών συστημάτων και Μοντελοποίηση και σχεδιασμός εφαρμογών για την εξαγωγή και εκμετάλλευση θερμικών προφίλ φωτοβολταϊκών πάρκων.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 19-06-2020
Closing date: 06-07-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6887469ΗΚΥ-ΠΞΥ)
[ICS-1549] One (1) position of student enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering
We seek one (1) student enrolled to a University MSc Program member for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EVΟLVE: HPC and Cloud Enhanced Testbed for Extracting Value from Large‐scale Diverse Data. The EVOLVE project is a pan European Innovation Action introducing important elements of High‐Performance Computing (HPC) and Cloud in Big Data platforms taking advantage of recent technological advancements to allow existing and emerging applications to keep up with the unprecedented data growth we are experiencing. The EVOLVE aims to build a large‐scale testbed by integrating technology from the HPC, Big Data, and Cloud worlds.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 18-06-2020
Closing date: 03-07-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΩ8Α469ΗΚΥ-ΘΥΗ)
[ICS-1548] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Επιστήμη Υπολογιστών, την Βιοπληροφορική, τις Νευροεπιστήμες ή σε συναφές πεδίο.
Machine Learning, Signal Processing, Data analytics.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 16-06-2020
Closing date: 01-07-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ61Ι469ΗΚΥ-ΓΛ7)
[ICS-1547] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) MSc holder in Computer Science & Informatics in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D activities of FORTH activities of FORTH in the context of the projects: “SHIPMENTT: Strenghtening Intellectual Property and technology transfer processes in green sea mobility sectors, co-funded by the Directorate General Resources, Europe, Innovation, and Institutions of the Emilia-Romagna Region, Managing Authority of the Interreg V - B Adriatic Ionian programme, contract no 755” and “Enterprise Europe Network-Hellas 2020-2021: Supporting competitiveness, innovation and growth of Greek enterprises within the Single Market and beyond, co-funded by the European Commission under the COSME Programme, FPA no. 649598, SGA 880155.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 16-06-2020
Closing date: 01-07-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΑ53469ΗΚΥ-ΣΡ6)
[ICS-1546] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο στην Πληροφορική
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και υλοποίηση τροποποιήσεων του συστήματος τεκμηρίωσης γεωφυσικών διεσκοπήσεων για μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας του εδάφους για χαρτογράφηση μιας αρχαιολογικής θέσης.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 15-06-2020
Closing date: 30-06-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω868469ΗΚΥ-ΝΤΡ)
[ICS-1545] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών
Ανάπτυξη πολύ-αισθητηριακής πλατφόρμας, Ανάπτυξη λογισμικού για διαδραστικά συστήματα και Δημιουργία εικονικών χαρακτήρων.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 15-06-2020
Closing date: 30-06-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΚΧΑ469ΗΚΥ-5Ε7)
[ICS-1544] Τρεις (3) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών
Αντικείμενο για τις δυο (2) θέσεις: • Σχεδίαση, ανάπτυξη (με χρήση τεχνολογιών ιστού) και αξιολόγηση ευχρηστίας διεπαφών με στόχο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιεχομένου στους τελικούς χρήστες του Έργου. • Συμμετοχή στη συλλογή απαιτήσεων των χρηστών και στη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Αντικείμενο για τη μια (1) θέση: • Σχεδίαση και ανάπτυξη πληθοποριστικής υποδομής για τη συλλογή ανοικτών δεδομένων. • Δημιουργία περιβάλλοντος διαχείρισης πληροφορίας για την κατηγοριοποίηση, συσχέτιση και παρουσίαση περιεχομένου σε έξυπνες φορητές συσκευές.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 15-06-2020
Closing date: 30-06-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Ψ7Δ469ΗΚΥ-ΓΞΔ)
[ICS-1543] One (1) full-time position for a (ESR) PhD Student on Provenance Management, funded by the European Commission under the Marie Curie Initial Training Network (ITN) program KnowGraphs
The position is a full-time position and is funded by the European Commission under the Marie Curie Initial Training Network (ITN) program KnowGraphs. The main goal of KnowGraphs is to scale Knowledge Graphs to be accessible to a wide audience of users across multiple domains including (1) companies (in domains including Industry 4.0, bio-medicine, finance, law) of all sizes and even (2) end users (e.g., through personal assistants and web search). Addressing this goal demands a mix of works from the theoretical foundations to the exploitation and economic repercussions of Knowledge Graphs. KnowGraphs focuses on addressing four of the facets of Knowledge Graph management: (F1) representation, (F2) construction and maintenance, (F3) operation and (F4) exploitation. The project will address these pillars by researching and developing novel methods, models and frameworks using a cross-disciplinary mix of methods from Web Science, Data Science, Knowledge Representation, Knowledge Engineering, Big Data, data law, and business innovation. The results will be applied across sectors, i.e., in domains including personalized medicine, Industry 4.0, question answering, personal assistants and Web search. The KnowGraphs consortium aspires to establish a fertile multidisciplinary research and innovation community with strong entrepreneurial culture that will advance research on different aspects of Knowledge Graphs. We welcome applicants with a Master’s degree pursuing a Ph.D. degree. The position is limited to the duration of the qualification procedure in the field of knowledge graphs with the EU project KnowGraphs. Depending on the previous qualification, the position is to be filled for a period of usually 3 years.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 12-06-2020
Closing date: 29-06-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΡΜΝ469ΗΚΥ-ΘΨ5)
[ICS-1542] One (1) part-time position for a Bachelor degree holder in Humanities or Social Sciences with a Master’s degree in Computer Science or a Joint Master’s degree in Computer Science and Humanities for the ARIADNEplus project
We seek one experienced member for our team, holding a Bachelor degree in Humanities or Social Sciences and a Master’s degree in Computer Science or a Joint Master’s degree in Computer Science and Humanities, with background in European and/or National ICT RTD projects, to assist in the project activities, in particular for the design and implementation of the ARIADNEplus system for Monitoring Knowledge Integration, which is based on the SYNERGY Reference Model (of data provision and aggregation) and the CIDOC CRM ontology and its extensions. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project: ARIADNEplus: Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe (plus), funded by the European Commission under the H2020 Programme, contract no. H2020-INFRAIA-2018-1-823914”.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 12-06-2020
Closing date: 29-06-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΥΝΙ469ΗΚΥ-ΨΧ7)
[ICS-1541] Μία (1) θέση Μεταπτυχιακού Φοιτητή στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Proximiot - Proximity Marketing Platform»
Αντικείμενο της θέσης: • Σχεδίαση και υλοποίηση κλιμακώσιμων συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων • Σχεδίαση και υλοποίηση κλιμακώσιμων συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας μεγάλων ροών συμβάντων
Laboratory: ISL
Date of announcement: 12-06-2020
Closing date: 29-06-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Τ9Υ469ΗΚΥ-ΠΥΜ)
[ICS-1540] Δύο (2) θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο πλαίσιο του έργου SοCοLA του Εργαστηρίου ISL του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο για τη θέση α): • Εξοικείωση και ενασχόληση με πλατφόρμες (Machine Learning) Μηχανικής Μάθησης και (Deep Learning) Βαθιάς Μηχανικής Μάθησης. • Δοκιμή υπαρχουσών τεχνικών Υπολογιστικής Όρασης, Μηχανικής Μάθησης και Βαθιάς Μάθησης για προβλήματα Υπολογιστικής Όρασης όπως (ενδεικτικά) η χρονική τμηματοποίηση video (temporal video segmentation) και η αναγνώριση ανθρώπινων δράσεων (human action recognition). • Μελέτη ερευνητικών εργασιών σχετικές με τα παραπάνω θέματα. • Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και αλγορίθμων σχετικά με τα παραπάνω προβλήματα. Αντικείμενο για τη θέση β): • Υλοποίηση συστήματος διαλόγου (chatbot) • Ανάπτυξη παραμετροποιήσιμων στρατηγικών διαλόγου • Σχεδίαση σεναρίων χρήσης του συστήματος
Laboratory: ISL
Date of announcement: 09-06-2020
Closing date: 24-06-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ2ΩΩ469ΗΚΥ-Η90)
[ICS-1539] One (1) position for a Research Associate
We seek an experienced member for our team, a Research Associate, with strong background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects “C4IIoT: Cyber security 4.0: protecting the Industrial Internet of Things”, funded under H2020-SU-ICT-2018-20 and “COLLABS: A COmprehensive cyber-intelligence framework for resilient coLLABorative manufacturing Systems”, funded under H2020-ICT-2018-20. In the context of the above-mentioned projects project, FORTH, along with the projects’ partners, will study and develop specialized communication protocols for emerging, ICT-enabled systems.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 09-06-2020
Closing date: 24-06-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΒ9Λ469ΗΚΥ-5ΥΝ)
[ICS-1538] Μία (1) θέση Πτυχιούχου Πληροφορικής με ΜΔΕ στην Πληροφορική
Ανάπτυξη και Έλεγχο του Μητρώου και Εφαρμογής Καταγραφής Καρδιαγγειακών Παθήσεων και Νεανικού Αιφνίδιου Θανάτου
Laboratory: ISL
Date of announcement: 03-06-2020
Closing date: 18-06-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 610Θ469ΗΚΥ-Ν3Υ)
[ICS-1537] Μία (1) θέση Μηχανικoύ Έρευνας και Ανάπτυξης με εμπειρία στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών.
• Συμμετοχή στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων • Συμμετοχή στην ομάδα καταγραφής της πληροφορίας • Συμμετοχή στις εργασίες υποδομής-υποστήριξης του έργου. • Συμμετοχή στην ομάδα έργου για τον σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών • Συμμετοχή στην ανάλυση απαιτήσεων και αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος (εφαρμογή πληροφόρησης) καθώς και όλων των διαδικτυακών εφαρμογών.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 03-06-2020
Closing date: 18-06-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΗΩΓ469ΗΚΥ-Κ3Κ)
[ICS-1536] Μία (1) θέση έμπειρου Μηχανικού Έρευνας και Ανάπτυξης με εμπειρία στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών.
• Ερευνητική μελέτη, συμμετοχή στο σχεδιασμό του πλάνου διάδοσης του έργου και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε τεχνολογικά και επιστημονικά γεγονότα. • Συμμετοχή στις εργασίες υποδομής-υποστήριξης του έργου. • Συμμετοχή στην ομάδα έργου για τον σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών • Δημιουργία ανάλυσης απαιτήσεων και αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος (εφαρμογή πληροφόρησης) καθώς και όλων των διαδικτυακών εφαρμογών.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 03-06-2020
Closing date: 18-06-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω1ΩΙ469ΗΚΥ-1Υ8)
[ICS-1535] One (1) position for a Postgraduate Research Collaborator
We seek one (1) student member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer EngineeringScience, preferably with background in Cyber Security, Operating Systems and Networks. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects “REactively Defending against Advanced Cybersecurity Threat” – “REACT” and “Cyber Security Network of Competence Centres for Europe” – “CyberSec4Europe”.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 02-06-2020
Closing date: 17-06-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΧΤ3469ΗΚΥ-Χ1Υ)
[ICS-1534] One (1) position for a R&D engineer
We seek a member to join our team, preferably with strong background in R&D programming, IT engineering and telecommunications. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects “ASCAPE: Artificial intelligence Supporting Cancer Patients across Europe”, funded under H2020-SC1- DTH-2018-2020 supporting code analysis tasks, development and deployment of IT tools to support the action, and "SPIDER: A cyberSecurity Platform for vIrtualiseD 5G cybEr Range services" providing support to the tasks FORTH is responsible for, including security analysis and modeling, software testing and vulnerability assessment, telecommunication services deployment and emulation.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 02-06-2020
Closing date: 17-06-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΚΙ2469ΗΚΥ-ΤΞΙ)
[ICS-1533] One (1) position for a PhD student
The RAVEN (Routing Attack Vulnerability Evaluation for Networks) project aims to build on further research results established during the ERC Netvolution project to build a new PoC of a BGP prefix hijacking vulnerability assessment service. Moreover, it will investigate the key challenges of the commercialization of such a service: namely, 1) estimating the associated costs and planning the optimal expansion strategy for rolling out the global peering infrastructure that is needed; and 2) defining (based on the design thinking methodology) the product offering for such a service; this is new ground for the Internet, since nothing similar exists today. The candidate will carry out assisting duties for the project, covering general research support. For the project’s technical aspects, he/she is expected to assist is software maintenance tasks, indicatively handling tasks such as overlooking the execution of distributed simulations/emulations, automating processes and assisting in writing reports.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 22-05-2020
Closing date: 09-06-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΦ4Σ469ΗΚΥ-Π3Β)
[ICS-1532] Two (2) positions of students enrolled to University Graduate Programs
The RAVEN (Routing Attack Vulnerability Evaluation for Networks) project aims to build on further research results established during the ERC Netvolution project to build a new PoC of a BGP prefix hijacking vulnerability assessment service. Moreover, it will investigate the key challenges of the commercialization of such a service: namely, 1) estimating the associated costs and planning the optimal expansion strategy for rolling out the global peering infrastructure that is needed; and 2) defining (based on the design thinking methodology) the product offering for such a service; this is new ground for the Internet, since nothing similar exists today. The candidates will carry out assisting duties for the project, covering general research support. For the project’s technical aspects, they are expected to assist in software maintenance tasks, indicatively handling tasks such as overlooking the execution of distributed simulations/emulations, automating processes and assisting in writing reports.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 22-05-2020
Closing date: 09-06-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Η0Ψ469ΗΚΥ-Θ14)
[ICS-1531] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού μερικής απασχόλησης για Πτυχιούχο Πληροφορικής / Θετικών Επιστημών ή σε συναφές επιστημονικό πεδίο με ειδικότητα στην Βιοϊατρική τεχνολογία και ανάπτυξη ιατρικών εφαρμογών
Ανάπτυξη εργαλείων επεξεργασίας εικόνας για την ενίσχυση διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων ποσοτικοποίησης μετρήσεων σιδήρου
Laboratory: CBML
Date of announcement: 14-05-2020
Closing date: 29-05-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΨΞΨ469ΗΚΥ-ΟΚΤ)
[ICS-1530] One (1) position for Medical Data Analysis Expert
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the BOUNCE project. We are looking for an experienced software engineer to design and implement an analysis framework enabling efficient and effective data mining and machine learning techniques for heterogeneous and multi-scale medical data with the end gThe candidate will participate in the R&D work of FORTH within the BOUNCE project. We are looking for an experienced software engineer to design and implement an analysis framework enabling efficient and effective data mining and machine learning techniques for heterogeneous and multi-scale medical data with the end goal to identify significant correlations between data and patient’s biological status and predict resilience trajectories of individuals.oal to identify significant correlations between data and patient’s biological status and predict resilience trajectories of individuals.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 14-05-2020
Closing date: 29-05-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω7Η6469ΗΚΥ-Σ1Η)
[ICS-1529] One (1) position for a Research Associate
We seek an experienced member for our team, a Research Associate, with strong background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects “I‐BIDaaS Industrial‐Driven Big Data as a Self‐Service Solution”, funded under H2020‐ ICT‐2016‐2017, “C4IIoT: Cyber security 4.0: protecting the Industrial Internet of Things”, funded under H2020‐SU‐ICT‐2018‐20 and “COLLABS: A COmprehensive cyber‐intelligence framework for resilient coLLABorative manufacturing Systems”, funded under H2020‐ICT‐2018‐20. In the context of the above‐mentioned projects, FORTH, along with the projects’ partners, will study and develop specialized communication protocols for emerging, ICT‐enabled systems.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 13-05-2020
Closing date: 28-05-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΞΦ2469ΗΚΥ-ΨΔΘ)
[ICS-1528] One (1) position for a Post‐Doctoral research associate
We seek one (1) Post‐Doctoral research associate for our experienced members’ team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EPI SGA‐1: “European Processor Initiative”. The EPI SGA‐1 project will be the first phase of the European Processor Initiative Framework Partnership Agreement (EPI FPA), and aims to design and implement a roadmap for a new family of low‐power European processors for extreme scale computing, high‐performance Big‐Data and a range of emerging applications.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 13-05-2020
Closing date: 28-05-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΑΧΦ469ΗΚΥ-ΤΦΑ)
[ICS-1527] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University PhD Program in Computer Science or Computer Engineering at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) student enrolled to a University PhD Program R&D member for our team, with background in European Research Projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EVΟLVE: HPC and Cloud Enhanced Testbed for Extracting Value from Large-scale Diverse Data.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 08-05-2020
Closing date: 25-05-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΛΧ4469ΗΚΥ-ΛΥΟ)
[ICS-1526] Call for expression of interest for a position of a Senior Software Engineer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, at the postgraduate level, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects ReAct: REactively Defending against Advanced Cybersecurity Threats, CyberSec4Europe: Cyber Security Network of Competence Centres for Europe and CC-Driver: Understanding the drivers of cybercriminality, and new methods to prevent, investigate and mitigate cybercriminal behavior.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 08-05-2020
Closing date: 25-05-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΙΞΟ469ΗΚΥ-ΨΡ3)
[ICS-1525] One Post-Doctoral “Stavros Niarchos Foundation – FORTH Fellowship” within the project ARCHERS: Advancing Young Researchers’ Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges
This Stavros Niarchos Foundation – FORTH fellow is expected to perform high quality research within one of the research areas, in which ICS-FORTH excels both on the national and the international level.
Announcement: «Due to Whit Monday at the 8th of June, job announcement's closing date will be the next working day, at the 09th of June 2020»
Laboratory: HCI
Date of announcement: 07-05-2020
Closing date: 09-06-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω5ΛΙ469ΗΚΥ-01Ν)
[ICS-1524] Call for expression of interest for three (3) positions of students enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering
We seek three (3) students enrolled to a University MSc Program member for our team. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EVΟLVE: HPC and Cloud Enhanced Testbed for Extracting Value from Large-scale Diverse Data.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 07-05-2020
Closing date: 22-05-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΛΑΠ469ΗΚΥ-749)
[ICS-1523] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Υποψήφιο Διδάκτορα σε Επιστήμη Υπολογιστών ή Βιοπληροφορική
Υλοποίηση αλγορίθμων υπολογιστικής νοημοσύνης ανάλυσης σημασιολογικών δικτύων μοριακών δεδομένων. Ανάπτυξη αλγοριθμικών διεπαφών σύντηξης σημασιολογικών δικτύων και δικτύων μοριακών αλληλεπιδράσεων. Υλοποίηση/ενσωμάτωση με χρήση μεθοδολογιών εικονικοποίησης (περιέκτες) σε υπολογιστικές υποδομές πλέγματος. Εκτίμηση αποτελεσμάτων με προσομοιώσεις και πραγματικά δεδομένα/ Βελτιστοποίηση.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 07-05-2020
Closing date: 22-05-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 99Χ4469ΗΚΥ-Λ6Β)
[ICS-1522] μίαΜία (1) θέση έκτακτου προσωπικού μερικής απασχόλησης, ειδικότητας Παιδιάτρου, στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένο Σύστημα Πρόληψης Επικίνδυνων Καταστάσεων για Βρέφη (x (επι) ΒΛΕΨΙΣ)», με κωδικό ΟΠΣ 5031820, του ΙΠ-ΙΤΕ
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής μη επεμβατικών σημάτων με στόχο τον υπολογισμό βιοδεικτών κατάλληλων να ανιχνεύουν δυνητικά παθολογικές καταστάσεις σε βρέφη.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 15-04-2020
Closing date: 30-04-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΖΡΛ469ΗΚΥ-ΞΔΑ)
[ICS-1521] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Απασχόληση στο πακέτο εργασίας του έργου ΠΕ2 «Ανάπτυξη – κατασκευή – Εκπαίδευση του Συστήματος – Δοκιμή του συστήματος». Συγκεκριμένα, συμμετοχή στην δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας (software/hardware) για την ταξινόμηση της φρεσκότητας ψαριών μέσω την εφαρμογής εκπαιδευμένων αρχιτεκτονικών βαθιάς μάθησης (inference) σε υπερφασματικής εικόνες, καθώς και της αλληλεπίδρασης της πλατφόρμας με το σύστημα αποθετηρίου. Συμμετοχή σε δράσης δημοσιότητας ΠΕ3.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 13-04-2020
Closing date: 28-04-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΘ50469ΗΚΥ-Ε90)
[ICS-1520] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ
Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαχείριση ανοικτών επιστημονικών ροών στη βιοπληροφορική και ανάλυση γονιδιωματικών δεδομένων σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 10-04-2020
Closing date: 27-04-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 699Π469ΗΚΥ-Μ35)
[ICS-1519] One (1) position for Junior Software Engineer for image processing
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the SeeFar project. We are looking for a junior software engineer that will work in a multidisciplinary team to implement and test a number of algorithmic approaches for the detection and classification of several retina diseases in fundus images, as well as the segmentation of relevant lesions, allowing the monitoring of the diseases, by utilizing big data, data analytics and machine learning methods.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 10-04-2020
Closing date: 27-04-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω6ΛΕ469ΗΚΥ-Λ09)
[ICS-1518] Two Post-Doctoral “Stavros Niarchos Foundation – FORTH Fellowships” within the project ARCHERS
The Institute of Computer Science (ICS) of the Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH), in the framework of the project ARCHERS, aimed at reducing or even reversing the brain drain, which is funded by an exclusive donation of the Stavros Niarchos Foundation, is seeking to recruit two (2) post-doctoral fellows. These Stavros Niarchos Foundation – FORTH fellows are expected to perform high quality research within one of the research areas, in which ICS-FORTH excels both on the national and the international level (www.ics.forth.gr).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 03-04-2020
Closing date: 04-05-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ρ0Γ469ΗΚΥ-ΘΙΨ)
[ICS-1517] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό́ Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου
Ανάπτυξη μηχανισμών συλλογής δεδομένων από ετερογενείς συσκευές.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 23-03-2020
Closing date: 07-04-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Ξ39469ΗΚΥ-ΑΗΜ)
[ICS-1516] One (1) position of an experienced System Software Engineer, with a degree in Computer Science or Computer Engineering, at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) experienced member for our team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EPI: “European Processor Initiative”. The EPI SGA project will be the first phase of the European Processor Initiative Framework Partnership Agreement, whose aim is to design and implement a roadmap for a new family of low-power European processors for extreme scale computing, high-performance Big-Data and a range of emerging applications.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 19-03-2020
Closing date: 03-04-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΠΦ9469ΗΚΥ-ΑΛ2)
[ICS-1515] Οne position (1) of a Postdoc- Experienced Researcher in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a Postdoc- Experienced Researcher for our team with a strong background in machine learning and/or statistical analysis. The candidate will participate in our exciting new computational neuroscience project entitled “Neuronal Networks in Epilepsy−Deciphering the Role of Activity Patterns in Focal Cortical Seizures” funded by the Fondation Santé.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-03-2020
Closing date: 01-04-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω83Μ469ΗΚΥ-ΛΣΘ)
[ICS-1514] One position (1) of an Engineer - Data scientist in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an engineer/data scientist for our team with a strong background in machine learning and/or statistical analysis. The candidate will participate in our exciting new computational neuroscience project entitled “Neuronal Networks in Epilepsy−Deciphering the Role of Activity Patterns in Focal Cortical Seizures” funded by the Fondation Santé.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-03-2020
Closing date: 01-04-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΚΕΒ469ΗΚΥ-ΤΚΜ)
[ICS-1513] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Διδακτορικού Φοιτητή με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανικής Υπολογιστών, Νευροεπιστημών ή σε συναφές πεδίο
Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα δίκτυα από κύτταρα του φλοιού συντονίζονται και αλληλο-επιδρούν μεταξύ τους, προκειμένου να επεξεργάζονται τις πληροφορίες και να επιτρέπουν στα κυκλώματα του φλοιού να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια της μάθησης είναι περιορισμένη. Το προτεινόμενο διεπιστημονικό έργο αφορά τον χαρακτηρισμό in vivo της λειτουργικής αρχιτεκτονικής των δικτύων του οπτικού φλοιού, αναλύοντας δεδομένα που συλλέχθηκαν σε πειράματα, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 16-03-2020
Closing date: 30-04-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 69ΜΗ469ΗΚΥ-ΖΒΞ)
[ICS-1512] Οne (1) position – PhD Student in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
ARTEMIS is an open-source tool, currently funded by the RIPE Network Coordination Center (RIPE NCC). Through the Community Projects Fund, the RIPE NCC provides support to projects of value to the operation and resilience of the Internet, with a focus on tools and services benefitting the technical community in the Europe, the Middle East and Central Asia. The candidate will carry out assisting duties for the project, covering general research support. For the project’s technical aspects, he/she is expected to assist is software maintenance tasks, indicatively handling tasks such as overlooking the execution of distributed simulations/emulations, automating processes and assisting in writing reports.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 16-03-2020
Closing date: 31-03-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΛΦΘ469ΗΚΥ-Ω6Ω)
[ICS-1511] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε τομείς συναφείς με Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών/Δίκτυα Υπολογιστών/Πληροφοριακά Συστήματα
Δράσεις δημοσιότητας του έργου, Σχεδίαση παραδείγματος εφαρμογής και τελικής αρχιτεκτονικής του έργου και Υλοποίηση μηχανισμού για απομακρυσμένο προγραμματισμό προσφερόμενο ως υπηρεσία.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 12-03-2020
Closing date: 31-03-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΧΜΝ469ΗΚΥ-Λ0Χ)
[ICS-1510] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού ή/ και Διδακτορικού τίτλου σπουδών Ηλεκτρολόγου/ Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή αντίστοιχης περιοχής επιστημών
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και ανάλυσης μη επεμβατικών σημάτων με στόχο την υλοποίηση καινοτόμων διεπαφών ανθρώπου-μηχανής.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Επειδή η 25η Μαρτίου είναι αργία, η προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη, στις 26/03/2020»
Laboratory: CBML
Date of announcement: 10-03-2020
Closing date: 26-03-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΨΨ9469ΗΚΥ-Ι41)
[ICS-1509] Δύο (2) θέσεις Πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ Πολυτεχνείου σε τομείς πληροφορικής, θετικών και τεχνολογικών επιστημών
Πρώτη θέση: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων - Προγραμματισμός σε SQL Procedural Language. Δεύτερη θέση: Ανάπτυξη λογισμικού σε Java.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 10-03-2020
Closing date: 30-03-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Ω05469ΗΚΥ-ΝΣ1)
[ICS-1508] One (1) position of a MSc holder in Computer Science & Informatics for the SHIPMENTT and ENTERPRISE EUROPE NETWORK 2020‐2021 projects
We seek a software engineer, specifically holding a MSc in Computer Science & Informatics, with background in European and/or National RTD Projects to assist in the activities of FORTH in the context of the projects : “SHIPMENTT: Strenghtening Intellectual Property and technology transfer processes in green sea mobility sectors, co‐funded by the Directorate General Resources, Europe, Innovation, and Institutions of the EmiliaPage Romagna Region, Managing Authority of the Interreg V ‐ B Adriatic Ionian programme, contract no 755” and “Enterprise Europe Network‐Hellas 2020‐2021: Supporting competitiveness, innovation and growth of Greek enterprises within the Single Market and beyond, co‐funded by the European Commission under the COSME Programme, FPA no. 649598, SGA 880155”
Laboratory: ISL
Date of announcement: 09-03-2020
Closing date: 24-03-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΝ9Ν469ΗΚΥ-ΖΧΣ)
Μία (1) Θέση Ερευνητή Β βαθμίδας
με γνωστικό αντικείμενο: Τεχνητή Νοημοσύνη βασισμένη στη Λογική, με έμφαση σε Σημασιολογικές Αναπαραστάσεις και Λογισμό σε Δυναμικά Περιβάλλοντα
Date of announcement: 05-03-2020
Closing date: 07-04-2020
tsintari@ics.forth.gr,chrys@ics.forth.gr
[ICS-1506] Μία (1) θέση Διδακτορικού φοιτητή, με γνώσεις τεχνολογιών βαθιάς μάθησης και Python, στο πλαίσιο του έργου DebateLab του ΙΠ-ΙΤΕ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Από τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα στα Διασυνδεδεμένα Επιχειρήματα (DebateLab)» με Κωδικό 4195, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ‐ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό (διδακτορικό φοιτητή), με γνώσεις τεχνολογιών βαθιάς μάθησης και Python, με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ή μίσθωσης έργου. Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα/το παράρτημα του ΙΤΕ, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Αθήνα.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 05-03-2020
Closing date: 20-03-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΧΔ7469ΗΚΥ-Γ7Σ)
[ICS-1505] One (1) position of student enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering with physical presence at FORTH
We seek one (1) student enrolled to a University MSc Program member for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EVΟLVE: HPC and Cloud Enhanced Testbed for Extracting Value from Large-scale Diverse Data. The EVOLVE project is a pan European Innovation Action introducing important elements of High-Performance Computing (HPC) and Cloud in Big Data platforms taking advantage of recent technological advancements to allow existing and emerging applications to keep up with the unprecedented data growth we are experiencing. The EVOLVE aims to build a large-scale testbed by integrating technology from the HPC, Big Data, and Cloud worlds.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 05-03-2020
Closing date: 20-03-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 967Κ469ΗΚΥ-ΩΜΣ)
[ICS-1504] Μία (1) θέση Πτυχιούχου Πληροφορικής/Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "Smart Product" του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Υλοποίηση του συστήματος παρακολούθησης εφοδιαστικής αλυσίδας και ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου
Laboratory: TNL
Date of announcement: 20-02-2020
Closing date: 06-03-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΚΞ1469ΗΚΥ-9Ω0)
[ICS-1503] Mία (1) θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου Τηλεργάτης του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Ανάπτυξη συστήματος για μεταγλωττισμό και απομακρυσμένο προγραμματισμό ως υπηρεσία.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 20-02-2020
Closing date: 06-03-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΓΗΓ469ΗΚΥ-ΟΘ8)
[ICS-1502] Μία (1) θέση Aρχαιολόγου ‐ μουσειολόγου με εξειδίκευση στην πληροφορική
 Μελέτη απαιτήσεων και σχεδιασμός ψηφιακής υποδομής  Υλοποίηση ψηφιακής υποδομής και τροφοδότηση με ενδεικτικά δεδομένα  Χρήση της ψηφιακής υποδομής και εκπαίδευση χρηστών
Laboratory: ISL
Date of announcement: 19-02-2020
Closing date: 05-03-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 97ΑΟ469ΗΚΥ-ΩΣΑ)
[ICS-1501] Μία (1) θέση Διδακτορικού φοιτητή, με γνώσεις τεχνολογιών σημασιολογικής επισημείωσης σε κείμενα, τεχνολογιών αναπαράστασης και συλλογιστικής με έμφαση σε θέματα ολοκλήρωσης και τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
 Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων για την σημασιολογική επισημείωση κειμένων  Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων ολοκλήρωσης δεδομένων  Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για τον εντοπισμό και αναπαράσταση επιχειρημάτων και συζητήσεων σε φυσική γλώσσα  Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των παραπάνω μεθοδολογιών  Συμμετοχή στην αξιολόγηση των παραπάνω συστημάτων σε πραγματικό περιβάλλον
Laboratory: ISL
Date of announcement: 19-02-2020
Closing date: 05-03-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Π34469ΗΚΥ-ΤΧ6)
[ICS-1500] Three (3) Post-Doctoral “Stavros Niarchos Foundation – FORTH Fellowships” within the project ARCHERS
The Institute of Computer Science (ICS) of the Foundation for research and Technology Hellas (FORTH), in the framework of the project ARCHERS, aimed at reducing or even reversing the brain drain, which is funded by an exclusive donation of the Stavros Niarchos Foundation, is seeking to recruit three (3) postdoctoral fellows. These Stavros Niarchos Foundation – FORTH fellows are expected to perform high quality research within one of the research areas in which ICS-FORTH excels both on the national and the international level.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 18-02-2020
Closing date: 19-03-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΦ92469ΗΚΥ-7ΡΜ)
[ICS-1499] One (1) position of student enrolled in a University Graduate Program in Computer Science, Electrical Engineering or related fields
We seek a student enrolled to a University Graduate Program for our team with a strong background in machine learning and/or statistical analysis. The candidate will participate in our exciting new computational neuroscience project entitled “Neuronal Networks in Epilepsy−Deciphering the Role of Ac[vity Paerns in Focal Cor[cal Seizures” funded by the Fondation Santé. The main focus of the project is to decipher how abnormal activity patterns emerge across different cortical-neuron types, what EEG-patterns they correspond with, and how they evolve into full-fledged seizure events. For that, we apply various machine-learning and statistical analysis algorithms to identify what abnormal interactions between pyramidal neurons and different types of interneurons allow hyper-synchrony (seizure) to emerge. Researchers from Harvard Medical School participate actively in this project by providing datasets and helping in the biological interpretation of the results. The candidate will participate in various data analysis and dissemination activities in the context of the project. Prior experience in machine learning, data science, and statistical analysis is an important aspect for the project. Experience in computational neuroscience is a plus but not a prerequisite.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-02-2020
Closing date: 03-03-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΨΔΩ469ΗΚΥ-Α2Ψ)
[ICS-1498] One (1) position for a Software Engineer as personal health record expert
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the MyPal project. We are looking for an experienced software engineer to design and implement systems enabling efficient and effective self-management mobile applications for cancer patient and the respective platform for data mining of speech and text with the end goal to maximize information and enhance knowledge generation through a conversational agent.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 17-02-2020
Closing date: 03-03-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΖΘΒ469ΗΚΥ-ΨΛΖ)
[ICS-1497] Call for expression of interest for two (2) positions of students enrolled to University Graduate Programs in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidates will carry out assisting duties for the project, covering general research support. For the project’s technical aspects, they are expected to assist in software maintenance tasks, indicatively handling tasks such as overlooking the execution of distributed simulations/emulations, automating processes and assisting in writing reports.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 13-02-2020
Closing date: 28-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΙΞΓ469ΗΚΥ-ΥΦΔ)
[ICS-1496] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων για την αναπαράσταση επιχειρημάτων και συζητήσεων και για την ανάλυσή τους και εξαγωγή συμπερασμάτων. Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των παραπάνω μεθοδολογιών. Συμμετοχή στην αξιολόγηση των παραπάνω συστημάτων σε πραγματικό περιβάλλον. Υπεύθυνος διάχυσης του έργου DebateLab, με καθήκοντα όπως η ανάπτυξη και συντήρηση της ιστοσελίδας του έργου και των αντίστοιχων κοινωνικών δικτύων, συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις .
Laboratory: ISL
Date of announcement: 13-02-2020
Closing date: 28-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΥΩ9469ΗΚΥ-8ΛΥ)
[ICS-1495] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to University Graduate Programs in Computer Science or Computer Engineering at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) member of student enrolled to University Graduate Programs for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project: “EuroExa, Co-designed Innovation and System for Resilient Exascale Computing in Europe: From Applications to Silicon”. The EuroEXA FETHPC H2020 project targets to provide the template for an upcoming exascale system by co-designing and implementing a petascale-level prototype with ground-breaking characteristics. To accomplish this, the project takes a holistic approach innovating both across the technology and the application/system software pillars.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 11-02-2020
Closing date: 26-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΓ2Ρ469ΗΚΥ-ΧΦΤ)
[ICS-1494] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to University Graduate Programs in Computer Science or Computer Engineering at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) member of student enrolled to University Graduate Programs for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project: “EuroExa, Co-designed Innovation and System for Resilient Exascale Computing in Europe: From Applications to Silicon”. The EuroEXA FETHPC H2020 project targets to provide the template for an upcoming exascale system by co-designing and implementing a petascale-level prototype with ground-breaking characteristics. To accomplish this, the project takes a holistic approach innovating both across the technology and the application/system software pillars.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 11-02-2020
Closing date: 26-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΕΟΥ469ΗΚΥ-4ΓΝ)
[ICS-1493] Μία (1) θέση Φοιτητή εγγεγραμμένου σε Phd πρόγραμμα Πληροφορικής, στα Μαθηματικά ή σε συναφές πεδίο
Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων επεξεργασίας δεδομένων και βαθιάς μηχανικής μάθησης και ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των μεθοδολογιών.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 11-02-2020
Closing date: 26-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΗ4Ρ469ΗΚΥ-Π2Δ)
[ICS-1492] Call for expression of interest for one (1) recent graduate position with University Degree in Computer Science or Computer Engineering with physical presence at FORTH, Heraklion, Crete
We seek one (1) recent graduate member for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EVΟLVE: HPC and Cloud Enhanced Testbed for Extracting Value from Large-scale Diverse Data. The EVOLVE project is a pan European Innovation Action introducing important elements of High-Performance Computing (HPC) and Cloud in Big Data platforms taking advantage of recent technological advancements to allow existing and emerging applications to keep up with the unprecedented data growth we are experiencing. The EVOLVE aims to build a large-scale testbed by integrating technology from the HPC, Big Data, and Cloud worlds.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 10-02-2020
Closing date: 25-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΗ4Κ469ΗΚΥ-ΕΤΤ)
[ICS-1491] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ με έμφαση στην ρομποτική
Ανάλυση και ανάπτυξη μεθόδων ταυτόχρονης χαρτογράφησης και προσδιορισμού θέσης ενός ρομπότ σε συνεπεξεργαστές γραφικών.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 04-02-2020
Closing date: 19-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΚΣΗ469ΗΚΥ-195)
[ICS-1490] Mία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα για Ανάλυση Δικτύων, Επεξεργασία Σήματος ή/και Μηχανική Μάθηση
Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα δίκτυα από κύτταρα του φλοιού συντονίζονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, προκειμένου να επεξεργάζονται τις πληροφορίες και να επιτρέπουν στα κυκλώματα του φλοιού να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια της μάθησης είναι περιορισμένη. Το προτεινόμενο διεπιστημονικό έργο αφορά τον χαρακτηρισμό in vivo της λειτουργικής αρχιτεκτονικής των δικτύων του οπτικού φλοιού, αναλύοντας δεδομένα που συλλέχθηκαν σε πειράματα, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard. Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορά την ανάλυση των δεδομένων αυτών.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 28-01-2020
Closing date: 27-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ1Ω8469ΗΚΥ-536)
[ICS-1489] Mία (1) θέση Πτυχιούχου Πληροφορικής με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών Πληροφορικής, με ειδίκευση στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας
Σύμβουλος της ομάδας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ στον σχεδιασμό και υλοποίηση της Εθνικής Τράπεζα Πληροφοριών με κλινικογενετικές συσχετίσεις για τα κληρονομικά νοσήματα καρδιάς.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 24-01-2020
Closing date: 10-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω163469ΗΚΥ-1Λ5)
[ICS-1488] One (1) recent graduate position with University Degree in Computer Science or Computer Engineering in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) recent University graduate member for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project: “EuroExa, Co-designed Innovation and System for Resilient Exascale Computing in Europe: From Applications to Silicon”. The EuroEXA FETHPC H2020 project targets to provide the template for an upcoming exascale system by co-designing and implementing a petascale-level prototype with ground-breaking characteristics. To accomplish this, the project takes a holistic approach innovating both across the technology and the application/system software pillars.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 22-01-2020
Closing date: 06-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΓΣΠ469ΗΚΥ-ΠΘ7)
[ICS-1487] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών, ή Πληροφορική Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικής Η/Υ.
Υλοποίηση σε επιχειρησιακό επίπεδο συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων για εφαρμογές με μεγάλους όγκους δεδομένων.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 22-01-2020
Closing date: 06-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΥΤΘ469ΗΚΥ-ΦΙ3)
[ICS-1486] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών, ή Πληροφορική Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικής Η/Υ σε κλιμακώσιμα συστήματα
Υλοποίηση σε επιχειρησιακό επίπεδο συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων για εφαρμογές με μεγάλους όγκους δεδομένων.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 22-01-2020
Closing date: 06-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω689469ΗΚΥ-Τ7Η)
[ICS-1485] Call for expression of interest for one (1) Postgraduate Research Collaborator in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) student member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer Engineering, preferably with a background in Security, Operating Systems and Networks. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects “C4IIoT: Cyber security 4.0: protecting the Industrial Internet of Things”, funded under H2020-SU-ICT-2018-20 and “COLLABS: A COmprehensive cyber-intelligence framework for resilient coLLABorative manufacturing Systems”, funded under H2020-ICT-2018-20.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 22-01-2020
Closing date: 06-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ρ81469ΗΚΥ-77Ζ)
[ICS-1484] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα της Παραγωγής και Διοίκησης
Απασχόληση στο πακέτο εργασίας του έργου ΠΕ2 «Ανάπτυξη – κατασκευή – Εκπαίδευση του Συστήματος – Δοκιμή του συστήματος». Συγκεκριμένα, συνδρομή στην συλλογή και επιμέλεια πειραματικών δεδομένων για χρήση στην εκπαίδευση του συστήματος βαθιάς μάθησης καθώς και στον σχεδιασμό και την βελτιστοποίηση του αυτοματοποιημένου συστήματος της συσκευής πιλότου που θα ενσωματώνει την υπερφασματική κάμερα και το σύστημα καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων. Επίσης συμμετοχή σε δράσης δημοσιότητας ΠΕ3.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 20-01-2020
Closing date: 04-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΟΞΓ469ΗΚΥ-ΗΥΘ)
[ICS-1483] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Επικουρικές εργασίες ανάπτυξης αισθητήρων. Σύγκριση τεχνολογιών επικοινωνίας αισθητήρων, με τα τελευταία πρότυπα δικτύων πέμπτης γενιάς 5G. Ανάπτυξη αλγόριθμων εξοικονόμησης ενέργειας έτσι ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία τους με μπαταρία.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 20-01-2020
Closing date: 04-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΓΑ4469ΗΚΥ-5ΓΚ)
[ICS-1482] One (1) Postgraduate Research Collaborator in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) student member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer Engineering, preferably with background in Distributer Computing Systems, Computer Security, Operating Systems and Networks. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects “REactively Defending against Advanced Cybersecurity Threat” – “REACT” and “Cyber Security Network of Competence Centres for Europe” – “CyberSec4Europe”.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 17-01-2020
Closing date: 03-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 68ΦΚ469ΗΚΥ-ΠΧΛ)
[ICS-1481] One (1) position for a Project Manager Assistant
We seek an experienced member for our team, with a background and experience in EU organisations and European research projects, with focus on Information Technology. The candidate should be able to organize work teams, track work progress conducted in the context of the project, promote project results, conduct financial reporting and assist in exploiting project outcomes. Experience in cybersecurity, Internet of Things or Circular Economy would be advantageous. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects: “SEMIoTICs: Smart End-to-end Massive IoT Interoperability, Connectivity and Security”, funded under H2020-IoT- 03-2017, “I-BIDaaS Industrial-Driven Big Data as a Self-Service Solution”, funded under H2020-ICT-2016- 2017, “Cyber Security 4.0 Protecting the Industrial Internet of Things”, funded under H2020-SU-ICT- 2018, “THREAT-ARREST: Cyber Security Threats and Threat Actors Training - Assurance Driven Multi- Layer, end-to-end Simulation and Training, funded by Horizon 2020 - DS-07-2017” and “Cyber security cOmpeteNce fOr Research anD InnovAtion” funded under H2020-SU-ICT-2018-2020.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 16-01-2020
Closing date: 31-01-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΩΜ7469ΗΚΥ-Δ2Ι)
[ICS-1480] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο με τίτλο σπουδών Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Συμμετοχή στην υλοποίηση, Συμμετοχή στην σχεδίαση των ηλεκτρονικών εγχειριδίων, Σχεδιασμός διεπαφών χρήστη, Συμμετοχή στο σχεδιασμό της αξιολόγησης λειτουργιών.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 16-01-2020
Closing date: 31-01-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΨΚΜ469ΗΚΥ-62Σ)
[ICS-1479] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και υλοποίηση τροποποιήσεων του συστήματος τεκμηρίωσης γεωφυσικών διεσκοπήσεων για μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας του εδάφους για χαρτογράφηση μιας αρχαιολογικής θέσης.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 16-01-2020
Closing date: 31-01-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΞΔΥ469ΗΚΥ-ΥΨΚ)
[ICS-1478] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή σε συναφές πεδίο με σκοπό την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής
Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων κλιμακώσιμης, ελαστικής, και υψηλά διαθέσιμης κατανεμημένης αποθήκευσης δεδομένων και επεξεργασίας ροών δεδομένων. Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των μεθοδολογιών.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 15-01-2020
Closing date: 30-01-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΚΥΟ469ΗΚΥ-0ΞΑ)
[ICS-1477] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή άλλη αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Ανάπτυξη αξιόπιστων και δικτυακών υπηρεσιών για την υποστήριξη κρίσιμων, ανθεκτικών και ασφαλών εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 14-01-2020
Closing date: 12-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΒ1Ζ469ΗΚΥ-ΜΜΞ)
[ICS-1476] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
Συλλογή απαιτήσεων για την ανάπτυξη της πλατφόρμας και σχεδίαση του παραδείγματος εφαρμογής & Σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθμων για την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 14-01-2020
Closing date: 03-02-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΚΟΥ469ΗΚΥ-ΘΣΡ)
[ICS-1475] Μία (1) θέση Πτυχιούχου ΑΕΙ τμήματος Σχολής Θετικών Επιστημών
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορά στην ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος για την διαλογή ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 09-01-2020
Closing date: 24-01-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΞΖΖ469ΗΚΥ-ΗΤ8)
[ICS-1474] One Post-Doctoral “Stavros Niarchos Foundation – FORTH Fellowship” within the project ARCHERS
The Institute of Computer Science (ICS) of the Foundation for research and Technology Hellas (FORTH), in the framework of the project ARCHERS, aimed at reducing or even reversing the brain drain, which is funded by an exclusive donation of the Stavros Niarchos Foundation, is seeking to recruit one (1) post-doctoral fellow. This Stavros Niarchos Foundation – FORTH fellow is expected to perform high quality research within one of the research areas, in which ICS-FORTH excels both on the national and the international level (www.ics.forth.gr).
NEW ANNOUNCEMENT - new Results
Laboratory: HCI
Date of announcement: 30-12-2019
Closing date: 30-01-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΗ97469ΗΚΥ-ΛΚ8)
[ICS-1473] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με πτυχίο σε Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Ηλεκτρονικού Μηχανικού
• Συλλογή απαιτήσεων για την ανάπτυξη της πλατφόρμας και σχεδίαση του παραδείγματος εφαρμογής • Σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθμων για την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων
Laboratory: TNL
Date of announcement: 20-12-2019
Closing date: 07-01-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΖΨ2469ΗΚΥ-ΤΡΕ)
[ICS-1472] Call for expression of interest for one (1) Postdoc- Experienced Researcher position in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a Postdoc- Experienced Researcher for our team with a strong background in machine learning and/or statistical analysis. The candidate will participate in our exciting new computational neuroscience project entitled “Neuronal Networks in Epilepsy−Deciphering the Role of Activity Patterns in Focal Cortical Seizures” funded by the Fondation Santé.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 19-12-2019
Closing date: 03-01-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΡΕΑ469ΗΚΥ-ΤΘΑ)
[ICS-1471] Call for expression of interest for one (1) Engineer - Data scientist position in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an engineer/data scientist for our team with a strong background in machine learning and/or statistical analysis. The candidate will participate in our exciting new computational neuroscience project entitled “Neuronal Networks in Epilepsy−Deciphering the Role of Activity Patterns in Focal Cortical Seizures” funded by the Fondation Santé.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 19-12-2019
Closing date: 03-01-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΩΣΧ469ΗΚΥ-ΖΣΚ)
[ICS-1470] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών με ειδίκευση σε Μοριακή Βιολογία με έμφαση στη Γενετική
Σχεδιασμός και Έλεγχος του Αποθετηρίου Γονιδιακών Δεδομένων.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 16-12-2019
Closing date: 31-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ8ΟΠ469ΗΚΥ-ΝΨ0)
[ICS-1469] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Σχεδίαση, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου και Εφαρμογής Καταγραφής Καρδιαγγειακών Παθήσεων, Νεανικού Αιφνιδίου Θανάτου και Αποθετηρίου Γονιδιακών Δεδομένων.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 16-12-2019
Closing date: 31-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΕΔΤ469ΗΚΥ-4ΕΑ)
[ICS-1468] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Σχεδίαση, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου και Εφαρμογής Καταγραφής Καρδιαγγειακών Παθήσεων, Νεανικού Αιφνιδίου Θανάτου και Αποθετηρίου Γονιδιακών Δεδομένων.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 16-12-2019
Closing date: 31-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΩΗΑ469ΗΚΥ-5Ι1)
[ICS-1467] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Σχεδίαση, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου και Εφαρμογής Καταγραφής Καρδιαγγειακών Παθήσεων, Νεανικού Αιφνιδίου Θανάτου και Αποθετηρίου Γονιδιακών Δεδομένων.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 16-12-2019
Closing date: 31-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω6ΘΩ469ΗΚΥ-ΧΨΖ)
[ICS-1466] Call for expression of interest for one (1) position for an Experienced Researcher in Computer Vision in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Experienced Researcher in Computer Vision with background in RTD projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of H2020 project “sustAGE - Smart environments for person-centered sustainable work and well-being”, funded under Horizon 2020, SC1-DTH-2018-2020 and will work on Computer Vision related aspects. sustAGE is coordinated by FORTH-ICS and aims towards a smart person-centered solution that will function in real environments inside and outside the workplace providing: (i) workplace and health surveillance monitoring, (ii) personalized recommendations for physical and mental health improvement and (iii) decision support in optimizing workforce productivity via human to task/job allocation. The manifold contribution focuses on the support of the employment and later retirement of older adults from work and the optimization of the workforce management. sustAGE explores two industry domains with significant challenges and requirements: a) Manufacturing supported by Centro Ricerche Fiat (CRF) responsible for the research activities of Fiat Chrysler Automobiles (FCA), one of the largest European automotive industries and b) Transportation & logistics supported by Heraklion Port Authority S.A. (HPA) that manages the second most popular Greek port in passenger traffic. The candidate will contribute in tasks regarding the visual perception of user behaviors and actions in indoor environments.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 16-12-2019
Closing date: 31-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 67ΤΛ469ΗΚΥ-ΤΔ1)
[ICS-1465] Call for expression of interest for one (1) position for a Research Associate in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, a Research Associate, with strong background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “SMESEC: Protecting Small and Medium-sized Enterprises digital technology through and innovative cyber-SECurity framework”. For this project, FORTH, along with the project’s partners, will develop tools and technologies for a costeffective security framework specifically tailored to match the needs of SMEs.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 16-12-2019
Closing date: 31-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ9ΟΗ469ΗΚΥ-ΟΕΗ)
[ICS-1464] Call for expression of interest for one (1) Report Analyst and Communications Officer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a Report Analyst and Communications Officer for our team that will be responsible (i) to process reports for illegal internet content or illegal internet activities concerning exclusively child sexual abuse material, liaise with the national police and international police authorities, and (ii) organize and performs seminar and informative sessions concerning internet safety with emphasis to the current state of national legislation.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 29-11-2019
Closing date: 16-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΖ1Α469ΗΚΥ-40Η)
[ICS-1463] Call for expression of interest for one (1) Report Analyst in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a Report Analyst for our team that will be responsible to process reports of illegal internet content or illegal internet activities, liaise with the national police and international police authorities.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 29-11-2019
Closing date: 16-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω3ΔΔ469ΗΚΥ-ΚΤΑ)
[ICS-1462] Μία (1) θέση Μηχανικoύ Λογισμικού / Τεχνικού Υποστήριξης στο Τ.Ο.Υ. Αθήνας, στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΠ-ΙΤΕ
-Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού σε φορείς υγείας. -Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών σε αίθουσα σεμιναρίων ή κατά την εργασία (on‐thejob). -Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε χρήστες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, απομακρυσμένης πρόσβασης ή επιτόπιας επίσκεψης. -Συγκέντρωση δεδομένων και πραγματοποίηση παραμετροποίησης, μετάπτωσης και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 21-11-2019
Closing date: 06-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 63ΗΝ469ΗΚΥ-8Η5)
[ICS-1461] Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Proximiot, με ΟΠΣ (MIS) 5048550, του Εργαστηρίου ISL του ΙΠ-ΙΤΕ
Διαχείριση και επεξεργασία σύνθετων συμβάντων (CEP) και μεγάλων ροών συμβάντων (ESP) σε πραγματικό χρόνο - Ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων για ανίχνευση μοτίβων σε ροές συμβάντων (event pattern detection).
Laboratory: ISL
Date of announcement: 19-11-2019
Closing date: 04-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 90ΜΔ469ΗΚΥ-3ΩΟ)
[ICS-1460] Μία (1) θέση Πτυχιούχου σε τομείς πληροφορικής, θετικών και τεχνολογικών επιστημών
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων - Προγραμματισμός σε SQL Procedural Language.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 19-11-2019
Closing date: 09-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 60Ζ5469ΗΚΥ-Ζ6Ι)
[ICS-1459] Mία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών με πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφές
Βιοϊατρική Πληροφορική και Ειδίκευση σε ΗΕΓ.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 19-11-2019
Closing date: 04-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΡΓΠ469ΗΚΥ-Ξ35)
[ICS-1458] Mία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών με πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Σημασιολογικές Τεχνολογίες, Ιατρικές Οντολογίες.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 19-11-2019
Closing date: 04-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΒΣΩ469ΗΚΥ-Ω0Ε)
[ICS-1457] Call for expression of interest for two (2) positions, one Computer Science Post-Doctoral fellow and one Electrical and Computer Engineering Post-Doctoral fellow, in the ICS - FORTH
We seek two experienced members for our team, at the Post-doctoral level and background in Computer Science & Electrical and Computer Engineering. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Trusted Secure Data Sharing Space (TRUSTS)”, funded under Horizon 2020, SEC-12-FCT-2016-2017.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 18-11-2019
Closing date: 03-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 7ΖΤΓ469ΗΚΥ-ΙΔΩ)
[ICS-1456] Mία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στους τομείς Πληροφορικής/Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Παράδειγμα εφαρμογής, υλοποίηση και ενσωμάτωση του συστήματος. Μέτρηση της απόδοσης του συστήματος.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 15-11-2019
Closing date: 02-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΕΑΤ469ΗΚΥ-ΩΩ6)
[ICS-1455] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών στην Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανικής Υπολογιστών ή σε συναφές πεδίο
Ανάλυση Δικτύων, Επεξεργασία Σήματος ή/και Μηχανική Μάθηση
Laboratory: TNL
Date of announcement: 15-11-2019
Closing date: 02-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΦΠ9469ΗΚΥ-ΜΕ7)
[ICS-1454] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού Πτυχιούχο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - ΑΕΙ
Δημιουργία περιβάλλοντος διαχείρισης πληροφορίας για την κατηγοριοποίηση, συσχέτιση και παρουσίαση περιεχομένου. Σχεδίαση, ανάπτυξη (με χρήση τεχνολογιών ιστού) και αξιολόγηση ευχρηστίας διεπαφών με στόχο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιεχομένου στους τελικούς χρήστες του Έργου.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 15-11-2019
Closing date: 02-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ7Δ4469ΗΚΥ-ΧΣΨ)
[ICS-1453] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών με πτυχίο σε Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Διαχείριση, συντονισμός και δράσεις δημοσιότητας. Απαιτήσεις συστήματος και σχεδίαση της αρχιτεκτονικής
Laboratory: TNL
Date of announcement: 15-11-2019
Closing date: 02-12-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ90Η469ΗΚΥ-ΓΜΕ)
[ICS-1452] Call for expression of interest for one (1) position of a Research Assistant in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
Project VISORSURF seeks to develop a full stack of hardware and software components for smart, interconnected planar objects with programmable electromagnetic behavior, the HyperSurfaces. The key-enablers are the metasurfaces, artificial materials whose electromagnetic properties depend on their internal structure. HyperSurfaces merge metasurfaces with embedded electronic control elements and well-defined software programming interfaces and tools. The control elements receive external software commands and alter the metasurface structure, yielding a desired electromagnetic behavior. VISORSURF is a research and innovation action (RIA) funded by the European Union via the Future Emerging Topics call (FETOPEN).The candidate will carry out assisting duties for the project, covering general research support. For the project’s technical aspects, he/she is expected to assist is hardware and software maintenance tasks, indicatively handling tasks such as overlooking the execution of distributed simulations/emulations, automating processes and assisting in writing reports.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 13-11-2019
Closing date: 28-11-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω9ΝΒ469ΗΚΥ-ΝΚ9)
[ICS-1451] Call for expression of interest for one (1) position of a BSc Holder inHumanities or Social Sciences with a Master’s degree in Computer Science or a Joint Master’s degree in Computer Science and Humanities in the Institute of Computer Science (ICS)-(FORTH)
We seek one experienced member for our team, holding a Bachelor degree in Humanities or Social Sciences and a Master’s degree in Computer Science or a Joint Master’s degree in Computer Science and Humanities, with background in European and/or National ICT RTD projects.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 13-11-2019
Closing date: 28-11-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ0ΕΥ469ΗΚΥ-ΣΙΜ)
[ICS-1450] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) BSc holder in Computer Engineering or Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a software engineer, specifically a bachelor's degree holder in Computer Engineering or Computer Science, with background in European and/or National RTD Projects, to assist in the project activities, in particular for the development of the Semantic Privacy Repository, the ToS annotator, and the Privacy Dashboard. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project: CAP-A: A Community-driven Approach to Privacy Awareness, funded under NGI_TRUST, 1st Open Call – no2019001, DG CNECT Next-generation Internet, Horizon 2020, GA 825618.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 13-11-2019
Closing date: 28-11-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΙΔΣ469ΗΚΥ-Χ65)
[ICS-1449] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) BSc degree holder in Computer Engineering or Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a software engineer, specifically a bachelor's degree holder in Computer Engineering or Computer Science, with background in European and/or National RTD Projects, to assist in the project activities, in particular for the design and implementation of the ARIADNEplus system for Monitoring Knowledge Integration, which is based on the SYNERGY Reference Model (of data provision and aggregation) and the CIDOC CRM ontology and its extensions. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project: ARIADNEplus: Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe (plus), funded by the European Commission under the H2020 Programme, contract no. H2020-INFRAIA-2018-1-823914.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 12-11-2019
Closing date: 27-11-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΜΑΦ469ΗΚΥ-ΤΚΔ)
[ICS-1448] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) MSc holder in Computer Science & Informatics in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one part-time experienced software engineer, holding an MSc in Computer Science & Informatics, with background in European and/or National ICT RTD projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the H2020 project “Mingei – Representation and Preservation of Heritage Crafts”, funded under Horizon 2020, SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020. The candidate will work part-time with: (a) conceptual modelling and mapping technologies and (b) design and implementation of tools and services using semantic web technologies.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 12-11-2019
Closing date: 27-11-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 7ΖΒ3469ΗΚΥ-3ΟΥ)
[ICS-1447] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Σχεδίαση, υλοποίηση, και έλεγχος ορθής λειτουργίας συσκευής - πιλότου και πληροφοριακού συστήματος – και επίδειξη συστήματος/εγχειρίδιο χρήσης. Εισαγωγή δεδομένων και εκπαίδευση/βαθμονόμηση του συστήματος. Τελική έκθεση αποτελεσμάτων. Το αντικείμενο θα αφορά το σύνολο των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν και χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 12-11-2019
Closing date: 27-11-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 62ΑΡ469ΗΚΥ-2ΘΡ)
[ICS-1446] Μία (1) θέση Πτυχιούχου Πληροφορικής / Επιστήμης Υπολογιστών / Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Μηχανικού ΗΥ / Ηλεκτρονικού Μηχανικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Τηλεργάτης» (ΟΠΣ (MIS) 5033202 του Εργαστηρίου TNL του ΙΠ-ΙΤΕ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο ΙΠ‐ΙΤΕ μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη. Αντικείμενο της θέσης θα είναι: Ασφάλεια, διαχείριση πλατφόρμας και οπτικοποίηση. Μεταγλώττιση ως υπηρεσία. Απομακρυσμένος προγραμματισμός ως υπηρεσία.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 07-11-2019
Closing date: 29-11-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΑΜ7469ΗΚΥ-9ΙΗ)
[ICS-1445] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Σχεδίαση και ανάπτυξη της διασύνδεσης του Συστήματος Παραγγελιοδοσίας του Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος. Σχεδίαση και ανάπτυξη του Συστήματος Αποθήκης Δειγμάτων του Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας. Σχεδίαση και ανάπτυξη διεπαφών εφαρμογής (API) για την ασφαλή και αποδοτική ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα του κατανεμημένου αποθετηρίου με εξωτερικές εφαρμογές.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 18-10-2019
Closing date: 04-11-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΟΖΑ469ΗΚΥ-ΧΜ5)
[ICS-1444] Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Υλοποίηση της διασύνδεσης του Συστήματος Παραγγελιοδοσίας του Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Υλοποίηση του Συστήματος Αποθήκης Δειγμάτων του Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας. Υλοποίηση διεπαφών εφαρμογής (API) για την ασφαλή και αποδοτική ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα του κατανεμημένου αποθετηρίου με εξωτερικές εφαρμογές.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 18-10-2019
Closing date: 04-11-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΚΧΘ469ΗΚΥ-Α0Ι)
[ICS-1443] One (1) position of a junior Software Engineer for signal processing for SeeFar project
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the SeeFar project. We are looking for a junior software engineer that will work in a multidisciplinary team to implement and test a number of algorithmic approaches for the estimation of eye‐in‐space positions (gaze estimation), the extraction of metrics allowing the quantification of visual attention, as well as the assessment of states of emotional arousal and cognitive workload, based on an eye‐tracking device and an inertial measurement unit (IMU).
Laboratory: CBML
Date of announcement: 16-10-2019
Closing date: 31-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΓΚ9469ΗΚΥ-2ΡΓ)
[ICS-1442] One (1) position for a Postgraduate Research Collaborator for GUARD project
We seek one (1) student member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer Engineering, preferably with background in Distributed Computing Systems, Operating Systems and Networks. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “GUARD: A cybersecurity framework to GUArantee Reliability and trust for Digital service chains”. In the context of GUARD project, FORTH, along with the project’s partners, will study and develop security mechanisms for ICT enabled systems.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 16-10-2019
Closing date: 31-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΛΤΞ469ΗΚΥ-2ΦΚ)
[ICS-1441] Μία (1) θέση Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχιούχου Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο πλαίσιο της της Πράξης με τίτλο «Τηλεργάτης» (ΟΠΣ (MIS) 5033202 του Εργαστηρίου TNL του ΙΠ-ΙΤΕ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχιούχου Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) που θα απασχοληθεί στο ΙΠ‐ΙΤΕ μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη. Αντικείμενο της θέσης θα είναι: Ασφάλεια, διαχείριση πλατφόρμας και οπτικοποίηση. Μεταγλώττιση ως υπηρεσία.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 16-10-2019
Closing date: 31-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Θ0Ν469ΗΚΥ-ΗΕ6)
[ICS-1440] Μία (1) θέση Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "Επόπτης", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048465
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού)που θα απασχοληθεί στο ΙΠ‐ΙΤΕ μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη. Αντικείμενο της θέσης είναι: Απαιτήσεις συστήματος, παράδειγμα εφαρμογής και σχεδίαση της αρχιτεκτονικής.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 16-10-2019
Closing date: 31-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΩ7Κ469ΗΚΥ-ΗΗΥ)
[ICS-1439] Τέσσερις (4) θέσεις Μηχανικών Λογισμικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο με τίτλο "Επόπτης", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048465
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται τέσσερις (4) θέσεις έκτακτου προσωπικού (Μηχανικοί Λογισμικού) που θα απασχοληθεί στο ΙΠ‐ΙΤΕ μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη. Αναλυτική περιγραφή των θέσεων παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 16-10-2019
Closing date: 31-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Μ48469ΗΚΥ-Ρ4Ω)
[ICS-1438] Δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Ανάπτυξης/ Αναλυτή δεδομένων
Machine Learning, Signal Processing, Data analytics.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 16-10-2019
Closing date: 31-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΗΜ6469ΗΚΥ-ΘΞΕ)
[ICS-1437] One “Stavros Niarchos Foundation – FORTH Fellowship” for Ph.D. candidates within the project ARCHERS
The Ph.D. candidate awarded this Stavros Niarchos Foundation – FORTH fellowship is expected to perform high quality research within one of the research areas, in which ICS-FORTH excels both on the national and the international level.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 15-10-2019
Closing date: 15-11-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Σ1Ω469ΗΚΥ-5ΒΑ)
[ICS-1436] Call for expression of interest for one (1) Senior Developer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, a Senior Developer, with strong background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects "C4IIoT: Cyber Security 4.0 Protecting the Industrial Internet of Things”, “SMESEC: Protecting Small and Medium-sized Enterprises digital technology through and innovative cyber-SECurity framework” and “SEMIoTICS: Smart End-to-end Massive IoT Interoperability, Connectivity and Security”.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 15-10-2019
Closing date: 30-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω70Λ469ΗΚΥ-ΦΧΡ)
[ICS-1435] One (1) position of a Post‐doctoral research associate for the EVOLVE project
We seek one Post‐doctoral research associate for our team, with background in research and development, including European Research projects. The candidate will participate in R&D activities of FORTH in the context of the project EVΟLVE: HPC and Cloud Enhanced Testbed for Extracting Value from Large‐scale Diverse Data. The EVOLVE project is a pan European Innovation Action introducing important elements of High‐Performance Computing (HPC) and Cloud in Big Data platforms taking advantage of recent technological advancements to allow existing and emerging applications to keep up with the unprecedented data growth we are experiencing. EVOLVE aims to build a large‐scale testbed by integrating technology from the HPC, Big Data, and Cloud worlds.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 14-10-2019
Closing date: 29-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΖΘΘ469ΗΚΥ-Ι4Χ)
[ICS-1434] Έξι (6) θέσεις εκτάκτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης αναπτυξιακών έργων του Εργαστηρίου HCI του ΙΠ-ΙΤΕ
Στο πλαίσιο του έργου ΔΙΑΧΥΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, το ΙΠ-ΙΤΕ θα απασχολήσει τρεις (3) Μηχανικούς Λογισμικού, έναν/μία (1) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα Συστήματα αυτόματου ελέγχου και Ρομποτικής, έναν/μία (1) Επιστήμονα Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών με ειδίκευση στη μικροηλεκτρονική και στα Συστήματα αυτόματου ελέγχου και Ρομποτικής και έναν/μία (1) Συγγραφέα σεναρίων ‐ Δημοσιογράφο με ειδίκευση στον σχεδιασμό και ανάπτυξη περιεχομένου, μέσω σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 14-10-2019
Closing date: 29-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΥΠΦ469ΗΚΥ-ΕΓΟ)
[ICS-1433] Μία (1) θέση Μηχανικού Λογισμικού, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αποκαλύπτοντας το Αθέατο Μουσείο» του ΙΠ-ΙΤΕ
Ανάπτυξη εργαλείων παρουσίασης περιβαλλόντων επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας
Laboratory: HCI
Date of announcement: 14-10-2019
Closing date: 29-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΦΡ2469ΗΚΥ-ΟΦΠ)
[ICS-1432] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών με ειδίκευση στην αλληλεπίδραση σε Έξυπνα Περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης
Ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας.Ανάπτυξη δυναμικής πλατφόρμας παρουσίασης άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 11-10-2019
Closing date: 29-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ6ΖΖ469ΗΚΥ-ΒΟΖ)
[ICS-1431] Call for expression of interest for three (3) positions, one (1) MSc holder in Computer Science, one (1) MSc holder in Linguistics and one (1) BSc holder in Product and Systems Design and Engineering, in the Institute of Computer Science (ICS)-(FORTH)
We seek three experienced members for our team, one (1) MSc holder in Computer Science, one (1) MSc holder in Linguistics and one (1) BSc holder in Product and Systems Design and Engineering. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the H2020 project “Mingei – Representation and Preservation of Heritage Crafts”, funded under Horizon 2020, SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 11-10-2019
Closing date: 29-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΨΚ1469ΗΚΥ-ΠΦΣ)
[ICS-1430] Call for expression of interest for one (1) position of PhD Student - for medical data analytics and statistics in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the MyPal project. We are looking for a PhD Student experienced in data analytics and statistics to design and implement a responsive web applications of data visualization for a cohort of patients with analytics and statistics for healthcare professionals.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 11-10-2019
Closing date: 29-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΜΘ2469ΗΚΥ-14Χ)
[ICS-1429] Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική /Επιστήμη Υπολογιστών
Ανάπτυξη και ενσωμάτωση τεχνολογιών ήχου σε σύστημα παρακολούθησης ζωτικών μετρήσεων ηλικιωμένων.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 11-10-2019
Closing date: 29-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ5ΡΟ469ΗΚΥ-Λ7Ξ)
[ICS-1428] Call for expression of interest for one (1) Graduate student Fellowship, for students enrolled to University Graduate Programs in Computer Science or Computer Engineering, in ICS-FORTH
The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EPI: “European Processor Initiative”. The EPI SGA project will be the first phase of the European Processor Initiative Framework Partnership Agreement, whose aim is to design and implement a roadmap for a new family of low-power European processors for extreme scale computing, high-performance Big-Data and a range of emerging applications.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 08-10-2019
Closing date: 23-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 64Σ9469ΗΚΥ-ΛΑΝ)
[ICS-1427] Μία (1) θέση Πτυχιούχου σε τομείς πληροφορικής, θετικών και τεχνολογικών επιστημών
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων. Προγραμματισμός σε SQL Procedural Language.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 08-10-2019
Closing date: 23-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΣΥΘ469ΗΚΥ-ΤΒ1)
[ICS-1426] One (1) position for a Research Associate
We seek an experienced member for our team, a Research Associate, with strong background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project "C4IIoT: Cyber Security 4.0 Protecting the Industrial Internet of Things”. In the context of the above‐mentioned project, FORTH, along with the project’s partners, will develop a cybersecurity framework based on DPI, ML and hardware security technologies. The framework will additionally, offer network security and privacy enhancing technologies. Finally, FORTH is the Project Coordinator of C4IIoT, managing all aspects of the project, the interaction between partners, interacting with EC, checking and submitting all deliverables, performing risk management and resolving any issues that might affect the project’s outcome.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 01-10-2019
Closing date: 16-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΥΒ6469ΗΚΥ-Χ5Λ)
[ICS-1425] One (1) position for a Research Associate
We seek an experienced member for our team, a Research Associate, with strong background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects "C4IIoT: Cyber Security 4.0 Protecting the Industrial Internet of Things” and “SEMIoTICS: Smart End‐to‐end Massive IoT Interoperability, Connectivity and Security”. In the context of the projects mentioned above, FORTH, along with the project’s partners, will develop tools and technologies for novel IoT‐based architectures, that will be part of an integrated platform that aims to ensure high performance and end‐to‐end security.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 01-10-2019
Closing date: 16-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 7ΝΖΚ469ΗΚΥ-Ξ0Ω)
[ICS-1424] One (1) position of a Senior Research Collaborator
We seek an experienced member for our team, a Senior Research Collaborator (full‐time), with strong background in European Research Projects. The candidate will participate in activities of FORTH for designing and the development of a curriculum on mobile forensics for LEAs training in the context of the project FORMOBILE (From mobile phones to court – A complete FORensic investigation chain targeting MOBILE devices).
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 19-09-2019
Closing date: 04-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 64ΟΑ469ΗΚΥ-ΥΧΟ)
[ICS-1423] One “Stavros Niarchos Foundation – FORTH Fellowship” for Phd candidate within the project ARCHERS
The Institute of Computer Science (ICS) of the Foundation for research and Technology Hellas (FORTH), in the framework of the project ARCHERS, aimed at reducing or even reversing the brain drain, which is funded by an exclusive donation of the Stavros Niarchos Foundation, is seeking to recruit one (1) Ph.D. candidate.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 18-09-2019
Closing date: 18-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΣΙΠ469ΗΚΥ-3Υ3)
[ICS-1422] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών με πτυχίο σε Επιστήμη Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ με ειδίκευση στη Βιοπληροφορική
Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαχείριση και ανάλυση γονοτυπικών δεδομένων.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 18-09-2019
Closing date: 04-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΦΖΑ469ΗΚΥ-Ρ3Ζ)
[ICS-1421] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών με πτυχίο σε Επιστήμη Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ με ειδίκευση στη Βιοπληροφορική
Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για τη σύνθεση και διαχείριση επιστημονικών ροών βιοπληροφορικής και συσχέτισης γονοτυπικών-φαινοτυπικών δεδομένων και πληροφοριών.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 18-09-2019
Closing date: 04-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΝΜΣ469ΗΚΥ-ΒΕΒ)
[ICS-1420] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Υλοποίηση και βελτιστοποίηση της πρόσβασης σε συστήματα αποθήκευσης δεδομένων τύπου key-value store.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 18-09-2019
Closing date: 03-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω27Α469ΗΚΥ-ΣΑΒ)
[ICS-1419] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Ασφάλεια, διαχείριση πλατφόρμας και οπτικοποίηση.Μεταγλώττιση ως υπηρεσία.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-09-2019
Closing date: 02-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΜΡΠ469ΗΚΥ-ΖΗΔ)
[ICS-1418] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Υποψήφιο Διδάκτορα με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική ή στη Φυσική ή σε συναφές πεδίο και ειδίκευση στην Ακτινοφυσική
Πολυπαραμετρική μελέτη των όγκων μαλακών μορίων με νεότερες τεχνικές Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού (ΑΜΣ) και συσχέτιση με ιστοπαθολογικά ευρήματα.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 17-09-2019
Closing date: 02-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΒΒΒ469ΗΚΥ-ΔΩΜ)
[ICS-1417] One (1) graduate student fellowship for Hardware in the EPI project
The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EPI: “European Processor Initiative”. The EPI SGA project will be the first phase of the European Processor Initiative Framework Partnership Agreement, whose aim is to design and implement a roadmap for a new family of low-power European processors for extreme scale computing, high-performance Big-Data and a range of emerging applications.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 17-09-2019
Closing date: 02-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 69Κ3469ΗΚΥ-ΓΒΚ)
[ICS-1416] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών με πτυχίο σε Επιστήμη Υπολογιστών ή/και Βιολογία
Επαγωγή της εξελικτικής ιστορίας πληθυσμών χρησιμοποιώντας γονιδιωματικές αλληλουχίες και εύρεση γενετικών τόπων που έχουν αποκριθεί σε εξελικτικές πιέσεις.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 17-09-2019
Closing date: 02-10-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω0ΒΠ469ΗΚΥ-ΝΒΤ)
[ICS-1415] Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού με πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών
Ανάπτυξη διεπαφών και πληροφοριακών συστατικών για τη διαχείριση ερευνητικών αντικειμένων σε περιβάλλοντα βιοπληροφορικών επιστημονικών ροών εργασίας.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 13-09-2019
Closing date: 30-09-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΝ8Α469ΗΚΥ-ΕΡ6)
[ICS-1414] One (1) position of Information Systems Expert
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the Panacea project. We are looking for an experienced software engineer to be part of the team designing and implementing an analysis framework enabling healthcare information secure sharing, cross-border, focusing on authentication, interoperability aspects. The candidate will be also involved in performing dynamic analysis of cybersecurity frameworks in EU healthcare.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 27-08-2019
Closing date: 11-09-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΧΜΤ469ΗΚΥ-Κ8Ω)
[ICS-1413] Δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας, περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού και έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 20-08-2019
Closing date: 04-09-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΖΠΒ469ΗΚΥ-ΘΥΕ)
[ICS-1412] Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Πληροφορικής/Ηλεκτρολόγο Μηχανικό/Μηχανικό Υπολογιστών με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών
Ασφάλεια, διαχείριση πλατφόρμας και οπτικοποίηση. Μεταγλώττιση ως υπηρεσία.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 12-08-2019
Closing date: 27-08-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΩΛΠ469ΗΚΥ-Λ3Ε)
[ICS-1411] Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Πληροφορικής/Ηλεκτρολόγο Μηχανικό/Μηχανικό Υπολογιστών με Διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών
Απομακρυσμένος προγραμματισμός ως υπηρεσία.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 12-08-2019
Closing date: 27-08-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΨΤΞ469ΗΚΥ-ΟΞΥ)
[ICS-1410] Three “Stavros Niarchos Foundation – FORTH Fellowships” for Ph.D. candidates within the project ARCHERS
The Institute of Computer Science (ICS) of the Foundation for research and Technology Hellas (FORTH), in the framework of the project ARCHERS, aimed at reducing or even reversing the brain drain, which is funded by an exclusive donation of the Stavros Niarchos Foundation, is seeking to recruit three (3) Ph.D. candidates.The Ph.D. candidates awarded these Stavros Niarchos Foundation – FORTH fellowships are expected to perform high quality research within one of the research areas, in which ICS-FORTH excels both on the national and the international level(www.ics.forth.gr).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 08-08-2019
Closing date: 28-08-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΗ92469ΗΚΥ-Κ4Δ)
[ICS-1409] One Post-Doctoral “Stavros Niarchos Foundation – FORTH Fellowship” within the project ARCHERS
The Institute of Computer Science (ICS) of the Foundation for research and Technology Hellas (FORTH), in the framework of the project ARCHERS, aimed at reducing or even reversing the brain drain, which is funded by an exclusive donation of the Stavros Niarchos Foundation, is seeking to recruit one (1) post-doctoral fellow.This Stavros Niarchos Foundation – FORTH fellow is expected to perform high quality research within one of the research areas, in which ICS-FORTH excels both on the national and the international level (www.ics.forth.gr).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 08-08-2019
Closing date: 28-08-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΚ6Γ469ΗΚΥ-4ΛΩ)
[ICS-1408] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Πληροφορικής
Υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με την υποστήριξη βιοιατρικών οντολογιών.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 07-08-2019
Closing date: 22-08-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ9ΧΩ469ΗΚΥ-ΦΣΒ)
[ICS-1407] Call for expression of interest for one (1) position of Software Engineer for image registration in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the InSilc project. We are looking for a junior software engineer that will work in a multidisciplinary team to implement and test a number of algorithmic approaches for registration of IVUS images before and after stent procedure.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 07-08-2019
Closing date: 22-08-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΘ0Π469ΗΚΥ-7ΛΡ)
[ICS-1406] One (1) position for a MSc holder in Computer Science & Informatics
We seek a software engineer, specifically an MSc holder in Computer Science & Informatics, with background in European and/or National RTD Projects, to assist in the project activities, in particular for the development of the Semantic Privacy Repository, the ToS annotator, and the Privacy Dashboard. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project: CAP-A: A Community-driven Approach to Privacy Awareness, funded under NGI_TRUST, 1st Open Call – no2019001, DG CNECT Next-generation Internet, Horizon 2020, GA 825618”.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 07-08-2019
Closing date: 22-08-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 789Κ469ΗΚΥ-1ΡΠ)
[ICS-1405] Δύο (2) θέσεις Μηχανικών Λογισμικού
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Έξυπνη Παρακολούθηση και Διαχείριση Ανθρωπίνων Ροών σε Αστικό Περιβάλλον (People-Flows)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030221 που εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό (δύο Μηχανικούς Λογισμικού), με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων
Laboratory: HCI
Date of announcement: 07-08-2019
Closing date: 22-08-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΨΨΙ469ΗΚΥ-ΔΑΣ)
[ICS-1404] One (1) position for a Postgraduate Research Collaborator
We seek one (1) student member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer Engineering, preferably with background in Distributed Computing Systems, Operating Systems and Networks. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project "SPIDER A cyberSecurity Platform for vIrtualiseD 5G cybEr Range services". In the context of the SPIDER project, FORTH, along with the project’s partners, will examine and propose solutions to enable trust in computations and systems security. As such, prior experience in systems security are very important aspects for the position offered.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 07-08-2019
Closing date: 22-08-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΦΟΨ469ΗΚΥ-ΜΛ4)
[ICS-1403] One (1) position for a Postgraduate Research Collaborator
We seek one (1) student member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer Engineering, preferably with background in Distributed Computing Systems, Operating Systems and Networks. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project "I- BIDaaS: Industrial-Driven Big Data as a Self-Service Solution". In the context of I-BIDaaS project, FORTH, along with the project’s partners, will accelerate the analysis of Big Data with the help of GPUs and other accelerators. As such, prior experience in systems programming and high performance analytics with the help of GPUs are very important aspects for the position offered.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 07-08-2019
Closing date: 22-08-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 61ΓΖ469ΗΚΥ-ΙΟΘ)
[ICS-1402] One (1) position for a Postgraduate Research Collaborator
We seek one (1) student member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer Engineering, preferably with background in Distributed Computing Systems, Operating Systems and Networks. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project "C4IIoT: Cyber Security 4.0 Protecting the Industrial Internet of Things". In the context of the C4IIoT project, FORTH, along with the project’s partners, will examine and propose solutions to enable security and improve the performance of applications in IoT devices. As such, prior experience in systems and systems security are very important aspects for the position offered.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 07-08-2019
Closing date: 22-08-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΧΟΘ469ΗΚΥ-3Φ4)
[ICS-1401] Call for expression of interest for one (1) position, for (1) MSc holder in Computer Science / Computer Engineering in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, and specifically an MSc holder in Computer Science / Computer Engineering, with background in European RTD Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the contract with Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM), under the name “Extension of “DMS-OVS” software to integrate and support the “Prints and Drawings” department’s data and workflows and the implementation of a collaboration mechanism with WissKI – VRE installation".
Laboratory: ISL
Date of announcement: 02-08-2019
Closing date: 19-08-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ967469ΗΚΥ-ΜΨΚ)
[ICS-1400] Call for expression of interest for one (1) position of Research Associate in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek for an experienced member to join our team in the field of Computer Science, preferably with background in Distributed Computing Systems, Operating Systems and Networks. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project "Cyber security cOmpeteNce fOr Research anD InnovAtion”. In the context of the above-mentioned project, FORTH, along with the project’s partners, will study research and develop security mechanisms for ICT enabled systems with focus to users and services authentication, service discovery/authorization/access policies, load balancing/fault tolerance.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 19-07-2019
Closing date: 05-08-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΥ1Ε469ΗΚΥ-ΡΨ8)
[ICS-1399] Call for expression of interest for one (1) position of Research Assistant in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
Project VISORSURF seeks to develop a full stack of hardware and software components for smart, interconnected planar objects with programmable electromagnetic behavior, the HyperSurfaces. The key-enablers are the metasurfaces, artificial materials whose electromagnetic properties depend on their internal structure. HyperSurfaces merge metasurfaces with embedded electronic control elements and well-defined software programming interfaces and tools. The control elements receive external software commands and alter the metasurface structure, yielding a desired electromagnetic behavior. VISORSURF is a research and innovation action (RIA) funded by the European Union via the Future Emerging Topics call (FETOPEN). The candidate will carry out assisting duties for the project, covering general research support. For the project’s technical aspects, he/she is expected to assist is hardware and software maintenance tasks, indicatively handling tasks such as overlooking the execution of distributed simulations/emulations, automating processes and assisting in writing reports
Laboratory: TNL
Date of announcement: 18-07-2019
Closing date: 02-08-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΙΙΠ469ΗΚΥ-8ΚΤ)
[ICS-1398] Μία (1) θέση εκτάκτου προσωπικού για Επιστημονικό Συνεργάτη
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται παρακάτω:  Συγγραφή προτάσεων για εθνικές και διεθνείς χρηματοδοτήσεις  Βιβλιογραφική αναζήτηση και σύνθεση βιβλιογραφίας για την συγγραφή ερευνητικών άρθρων στον τομέα της βιοϊατρικής πληροφορικής  Παρακολούθηση ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού για φορείς υγείας  Συγκέντρωση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση δεδομένων  Σχεδιασμός και υλοποίηση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας  Συμμετοχή στην προετοιμασία μελετών σκοπιμότητας και απαιτήσεων  Παρακολούθηση και διαχείριση προγραμμάτων  Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων  Συγγραφή παραδοτέων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών έργων
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 17-07-2019
Closing date: 26-08-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ24Μ469ΗΚΥ-Β1Ξ)
[ICS-1397] Δύο (2) θέσεις εκτάκτου προσωπικού (1 θέση υποψήφιου διδάκτορα και 1 θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη)
Αντικείμενο θέσης 1: Ανάπτυξη τεχνικών για την κατανεμημένη διαχείριση ασύρματων δικτύων για περιβαλλοντικές εφαρμογές, που λειτουργούν αυτόνομα και χωρίς επίβλεψη για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δημιουργία, έλεγχο και βελτιστοποίηση κατανεμημένων τεχνικών για το βέλτιστο έλεγχο της τοπολογίας. Ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης της ισχύος μετάδοσης. Αντικείμενο θέσης 2: Επικουρικές εργασίες ανάπτυξης αισθητήρων. Κατάλληλη παραμετροποίηση των ασύρματων δικτυακών συσκευών για την βελτιστοποίηση της απόδοσής τους στη συλλογή δεδομένων υγρασίας και θερμοκρασίας του εδάφους, θερμοκρασίας και υγρασίας της ατμόσφαιρας, ηλιοφάνειας και οι καιρικών συνθηκών. Ανάπτυξη αλγόριθμων εξοικονόμησης ενέργειας έτσι ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία τους με μπαταρία.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-07-2019
Closing date: 01-08-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΥ1Ρ469ΗΚΥ-6Φ8)
[ICS-1396] Call for expression of interest for one (1) Engineer - Data scientist position in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an engineer/data scientist for our team with a strong background in machine learning and/or statistical analysis. The candidate will participate in our exciting new computational neuroscience project entitled “Neuronal Networks in Epilepsy−Deciphering the Role of Activity Patterns in Focal Cortical Seizures” funded by the Fondation Santé. The main focus of the project is to decipher how abnormal activity patterns emerge across different cortical-neuron types, what EEG-patterns they correspond with, and how they evolve into full-fledged seizure events. For that, we apply various machine-learning and statistical analysis algorithms to identify what abnormal interactions between pyramidal neurons and different types of interneurons allow hyper-synchrony (seizure) to emerge. Researchers from Harvard Medical School participate actively in this project.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 16-07-2019
Closing date: 31-07-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΓΙ4469ΗΚΥ-92Ε)
[ICS-1395] Call for expression of interest for one (1) position, of University Computer Science or Engineering Department or related field, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) experienced member for our team, with background in research and development, including European Research projects.. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EVΟLVE: HPC and Cloud Enhanced Testbed for Extracting Value from Largescale Diverse Data. The EVOLVE project is a pan European Innovation Action introducing important elements of High-Performance Computing (HPC) and Cloud in Big Data platforms taking advantage of recent technological advancements to allow existing and emerging applications to keep up with the unprecedented data growth we are experiencing. The EVOLVE aims to build a large-scale testbed by integrating technology from the HPC, Big Data, and Cloud worlds.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 12-07-2019
Closing date: 29-07-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΨ64469ΗΚΥ-ΖΙΛ)
[ICS-1394] Call for expression of interest for one (1) graduate position with University Degree in Computer Science or Computer Engineering in the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) recent graduate member for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EVΟLVE: HPC and Cloud Enhanced Testbed for Extracting Value from Large-scale Diverse Data. The EVOLVE project is a pan European Innovation Action introducing important elements of High-Performance Computing (HPC) and Cloud in Big Data platforms taking advantage of recent technological advancements to allow existing and emerging applications to keep up with the unprecedented data growth we are experiencing. The EVOLVE aims to build a large-scale testbed by integrating technology from the HPC, Big Data, and Cloud worlds.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 12-07-2019
Closing date: 29-07-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΙ36469ΗΚΥ-Ω62)
[ICS-1393] Call for expression of interest for one (1) graduate position with University Degree in Computer Science or Computer Engineering in the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) recent graduate member for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EVΟLVE: HPC and Cloud Enhanced Testbed for Extracting Value from Large-scale Diverse Data. The EVOLVE project is a pan European Innovation Action introducing important elements of High-Performance Computing (HPC) and Cloud in Big Data platforms taking advantage of recent technological advancements to allow existing and emerging applications to keep up with the unprecedented data growth we are experiencing. The EVOLVE aims to build a large-scale testbed by integrating technology from the HPC, Big Data, and Cloud worlds.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 12-07-2019
Closing date: 29-07-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9633469ΗΚΥ-ΞΗΤ)
[ICS-1392] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς πεδίου
Βελτιστοποίηση εφαρμογών μεγάλου όγκου δεδομένων με τη χρήση επιταχυντών (accelerators).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 12-07-2019
Closing date: 29-07-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΣ0Ι469ΗΚΥ-ΣΔΘ)
[ICS-1391] Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική /Επιστήμη Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ανάπτυξη Συστημάτων αποθήκευσης και πρόσβασης δεδομένων για εφαρμογές με δεδομένα μεγάλου όγκου.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 12-07-2019
Closing date: 29-07-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΔΝ1469ΗΚΥ-Ι4Χ)
[ICS-1390] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Υλοποίηση και βελτιστοποίηση της πρόσβασης σε συστήματα αποθήκευσης δεδομένων τύπου key-value store.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 12-07-2019
Closing date: 29-07-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΨ2Ω469ΗΚΥ-0ΝΘ)
[ICS-1389] Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Συνεργαζόμενο Ερευνητή με Διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη βάσης διαχείρισηςμεγάλων δεδομένων με χρήση τεχνολογικών σημασιολογικού ιστού.Σχεδιασμός και Ανάπτυξη εργαλείων οπτικοποίησης μεγάλων ετερογενών δεδομένων.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 11-07-2019
Closing date: 26-07-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΕΨΣ469ΗΚΥ-ΗΘΤ)
[ICS-1388] Δύο (2) θέσεις εγγεγραμμένων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών, Μηχανικής Υπολογιστών ή συναφούς πεδίου
Ανάλυση Δικτύων, Επεξεργασία Σήματος ή/και Μηχανική Μάθηση.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 10-07-2019
Closing date: 25-07-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 60Μ8469ΗΚΥ-ΝΟΕ)
[ICS-1387] Μία (1) θέση Μηχανικού Πληροφορικής με συναφές μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
Υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με την υποστήριξη βιοιατρικών οντολογιών
Laboratory: CBML
Date of announcement: 10-07-2019
Closing date: 25-07-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Ω4Γ469ΗΚΥ-7Ξ6)
[ICS-1386] Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική /Επιστήμη Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Υλοποίηση συσκευή πιλότου (hardware και software) το οποίο θα αποτελείται από μια μικρή (φορητή) υπερφασματική κάμερα η οποία θα τροφοδοτεί ένα συστήματα ελέγχου και απόφασης υλοποιημένο σε μικρού μεγέθους υπολογιστή (τύπου NVIDIA JETSON). Η κάμερα θα καταγράφει υπερφασματικές εικόνες τις οποίες θα προωθεί στο σύστημα ελέγχου το οποίο θα κάνει την ανάλυση και επεξεργασία των εικόνων που λαμβάνονται και θα τις προωθεί σε ένα σύστημα απόφασης που θα κατατάσσει τα δείγματα σε μια συγκεκριμένη ποιοτική κατηγορία σύμφωνα με μια αρχιτεκτονική βαθιάς μηχανικής μάθησης (deep machine learning), χρησιμοποιώντας δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα κατά την διάρκεια της διαδικασίας εκπαίδευσης.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 10-07-2019
Closing date: 25-07-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΗΛΣ469ΗΚΥ-ΘΓ3)
[ICS-1385] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) MSc holder in Computer Science & Informatics in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, and specifically a MSc holder in Computer Science & Informatics, with background in European and/or National RTD Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects: Seafaring Lives in Transition. Mediterranean Maritime Labour and Shipping during Globalization, 1850s-1920s – SeaLiT, GA 714437, funded under Horizon 2020, H2020-EU.1.1. - EXCELLENT SCIENCE - European Research Council (ERC), ERC-2016-STG.
Closing date: 03/07/2019
New Closing date: 25/07/2019
Laboratory: ISL
Date of announcement: 18-06-2019
Closing date: 25-07-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΔΗΘ469ΗΚΥ-Β1Σ)
[ICS-1384] One (1) position of FPGA and Integration Engineer (part‐time) with University Degree in Computer Science or Computer Engineering
We seek one part‐time FPGA and Integration Engineer for our team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EPI: “European Processor Initiative”. The EPI SGA1 project will be the first phase of the European Processor Initiative Framework Partnership Agreement, whose aim is to design and implement a roadmap for a new family of low‐power European processors for extreme scale computing, highperformance Big‐Data and a range of emerging applications.
Decision to cancel position
Laboratory: CARV
Date of announcement: 18-06-2019
Closing date: 08-07-2019
[ICS-1383] One (1) recent graduate position with University Degree in Computer Science or Computer Engineering
We seek one (1) recent graduate member for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project: “EuroExa, Co‐designed Innovation and System for Resilient Exascale Computing in Europe: From Applications to Silicon”. The EuroEXA FETHPC H2020 project targets to provide the template for an upcoming exascale system by co‐designing and implementing a petascale‐level prototype with ground‐breaking characteristics. To accomplish this, the project takes a holistic approach innovating both across the technology and the application/system software pillars.
Closing date: 08/07/2019
New Closing date: 25/07/2019
Laboratory: CARV
Date of announcement: 18-06-2019
Closing date: 25-07-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΞΘΣ469ΗΚΥ-Χ72)
[ICS-1382] One (1) position of Software Engineer as personal health record expert
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the MyPal project. We are looking for an experienced software engineer to design and implement systems enabling efficient and effective self‐management mobile applications for cancer patient and the respective platform for personal health record.
Closing date: 03/07/2019
New Closing date: 25/07/2019
Laboratory: CBML
Date of announcement: 18-06-2019
Closing date: 25-07-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΒΛ6469ΗΚΥ-Θ6Ω)
[ICS-1381] Call for expression of interest for one (1) position of Research Assistant in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
Project VISORSURF seeks to develop a full stack of hardware and software components for smart, interconnected planar objects with programmable electromagnetic behavior, the HyperSurfaces. The key-enablers are the metasurfaces, artificial materials whose electromagnetic properties depend on their internal structure. HyperSurfaces merge metasurfaces with embedded electronic control elements and well-defined software programming interfaces and tools. The control elements receive external software commands and alter the metasurface structure, yielding a desired electromagnetic behavior. VISORSURF is a research and innovation action (RIA) funded by the European Union via the Future Emerging Topics call (FETOPEN). The candidate will carry out assisting duties for the project, covering general research support. For the project’s technical aspects, he/she is expected to assist is hardware and software maintenance tasks, indicatively handling tasks such as overlooking the execution of distributed simulations/emulations, automating processes and assisting in writing reports.
Closing date: 01/07/2019
New Closing date: 25/07/2019 Decision to cancel position
Laboratory: TNL
Date of announcement: 14-06-2019
Closing date: 25-07-2019
[ICS-1380] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Ανάλυση και ανάπτυξη μεθόδων ταυτόχρονης χαρτογράφησης και προσδιορισμού θέσης ενός ρομπότ σε συνεπεξεργαστές γραφικών.
Καταληκτική ημερομηνία: 26/06/2019
Νέα Καταληκτική ημερομηνία: 25/07/2019
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 11-06-2019
Closing date: 25-07-2019
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Ω7Σ469ΗΚΥ-ΛΟΖ)
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) Προκηρύσσει Μία (1) θέση Ερευνητή Β' βαθμίδας
με γνωστικό αντικείμενο: "Υπολογιστική Πληθυσμιακή Γονιδιωματική"
Καταληκτική ημερομηνία: 12/07/2019
Νέα Καταληκτική ημερομηνία: 12/8/2019
Date of announcement: 07-06-2019
Closing date: 12-08-2019
tsintari@ics.forth.gr,chrys@ics.forth.gr
[ICS-1377] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Εφαρμοσμένη και καινοτόμος έρευνα στη ανάπτυξη αλγορίθμων συμπίεσης και κωδικοποίησης για βιοϊατρικές εφαρμογές και στη σχεδίαση τεχνικών στατιστικής επεξεργασίας σημάτων για εφαρμογές αναγνώρισης της ανθρώπινης δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 27-05-2019
Closing date: 11-06-2019