Διεθνής αναγνώριση για τις εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας του ΙΤΕ