Βυζαντινές οχυρώσεις στην Κρήτη. Ζητήματα μεθοδολογίας και τεκμηρίωσης