Jobs

[ICS-973] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη καινοτόμων πολυκαναλικών ψηφιακών υπηρεσιών» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες για την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών, οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE)», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης 143/1402 του Ειδικού Στόχου 1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Μια Θέση Επιστήμονα για το σχεδιασμό σχεδιαστικών προτύπων διεπαφών και υλικού δημοσιότητας

Αντικείμενο Εργασιών
Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται δραστηριότητες που αφορούν:

 • σχεδιασμό σχεδιαστικών προτύπων που υιοθετούν της Οδηγίες προσβασιμότητας του περιεχομένου του Παγκοσμίου Ιστού (WCAG 2.0)
 • ηλεκτρονική σελιδοποίηση (Μακέτα, Μοντάζ φυλλαδίων) για τις δράσεις δημοσιότητας του έργου

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχιούχος ή διπλωματούχος αναγνωρισμένης σχολής ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ (τουλάχιστον τριετούς φοίτησης) στο γραφιστικό σχεδιασμό εντύπων ή/και ηλεκτρονικών ιστοσελίδων.
 • Εμπειρία που θα πρέπει να τεκμηριωθεί με χαρτοφύλακα εργασιών (portfolio):
  • σε πάσης φύσεως έντυπα (Εφημερίδες, Περιοδικά, Μπροσούρες Συσκευασίες) και με κάθε μέθοδο εκτύπωσης (Offset, Μεταξοτυπία, Φλεξογραφία, Μεταλλοτυπία)
  • με σχεδιαστικά προγράμματα επεξεργασίας Γραφικών, Φωτογραφίας και Σελιδοποίησης όπως Corel Draw, Adobe Photoshop, Quark Xpress
  • με προγράμματα σχεδιασμού ιστοσελίδων όπως Macromedia Dreamweaver, Microsoft Front Page, HTML και Javascript
  • στο σχεδιασμό διεπαφών για προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • σε σχεδιαστικά πρότυπα που υιοθετούν της Οδηγίες προσβασιμότητας του περιεχομένου του Παγκοσμίου Ιστού (WCAG 2.0)
  • στο σχεδιασμό διαδικτυακών τόπων εν γένει και στην ηλεκτρονική σελιδοποίηση (Μακέτα, Μοντάζ).
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Από ένα (1) έως δύο (2) χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος Aμοιβής
Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 10/12/2012 και ώρα 14.00.
Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης.
 • Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία την πρότασή τους στην διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Πληροφορικής: υπόψη κας Χρυσούλας Ηλιάκη
Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο email: chrys@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 • Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα.
 • Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 • Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 • Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης.
 • Ο ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Χρυσούλα Ηλιάκη, e-mail: chrys@ics.forth.gr.