Jobs

[ICS-971] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη καινοτόμων πολυκαναλικών ψηφιακών υπηρεσιών» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες για την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών, οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE)», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης 143/1402 του Ειδικού Στόχου 1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:
2 Θέσεις Επιστημόνων για την κατασκευή διαδικτυακών υπηρεσιών

Αντικείμενο Εργασιών
Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται δραστηριότητες που αφορούν την κατασκευή συστήματος προσαρμόσιμων διεπαφών για χρήση από διαδικτυακές υπηρεσίες τεχνολογίας Web Services. Οι διεπαφές αυτές θα συμμορφώνονται με τις Οδηγίες προσβασιμότητας του περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html) και θα προσφέρονται για χρήση από υπολογιστή γραφείου και (μερικές εξ αυτών) από κινητές συσκευές.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Πληροφορική.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

Επιθυμητά Προσόντα

 • Ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στην κατασκευή προσβάσιμων διαδικτυακών εφαρμογών που εναρμονίζονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του Ιστού».
 • Ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στη χρήση τεχνολογιών MySQL και PHP. Προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικών με τις ΤΠΕ και την αναπηρία θα συνεκτιμηθεί.
 • Εμπειρία και τεχνογνωσία από συμμετοχή σε ανάλυση, σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Από ένα (1) έως δύο (2) χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος Αμοιβής
Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 10/12/2012 και ώρα 14.00.
Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης.
 • Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία την πρότασή τους στην διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Πληροφορικής: υπόψη κας Χρυσούλας Ηλιάκη
Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο email: chrys@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 • Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγονται εκείνες που κρίνονται πιο κατάλληλες βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτονται συμβάσεις μίσθωσης έργου με τους επιλεχθέντες.
 • Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 • Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 • Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης τους και θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Χρυσούλα Ηλιάκη, e-mail: chrys@ics.forth.gr