Jobs

[ICS-1079] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εικονικών εργαστηρίων» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας: Κατασκευή και Λειτουργία Εθνικής Υποδομής LifeWatch» στον Άξονα Προτεραιότητας “01 – Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη” του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” – ΕΣΠΑ 2007-2013, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Μια Θέση Επιστήμονα για σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικτυακών προγραμματιστικών διεπαφών

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η κατασκευή και λειτουργία βασικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-Services), και η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ενεργή εμπλοκή του “χρήστη” της Υποδομής σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες ταξινομικής πληροφόρησης, και εικονικά εργαστήρια (vLabs).

Οι “βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες” (e-Services) αφορούν σύστημα λογισμικών το οποίο δύναται να υποστηρίζει: (α) την αλληλεπίδραση των εξυπηρετητών, (β) την υποβολή, και (γ) την διάθεση δεδομένων και πληροφορίας βιοποικιλότητας και θα αποσκοπούν στο να προσφέρουν τόσο δεδομένα και πληροφορία όσο και τη δυνατότητα υπολογισμού της τιμής δεικτών βιοποικιλότητας. Τα εικονικά εργαστήρια (vlabs) αφορούν μια σειρά από αλληλοσχετιζόμενες και αλληλοσυνδεόμενες μονάδες και εργαλεία (λογισμικά) τα οποία διευκολύνουν τους χρήστες να διευθετήσουν πολύπλοκα ερωτήματα όπως “γιατί” και “πως” η συγκεκριμένη βιοποικιλότητα απαντά σε συγκεκριμένα επίπεδα της βιολογικής οργάνωσης και σε συγκεκριμένες χωρο-χρονικές (ή οποιουδήποτε άλλου είδους) κλίμακες παρατήρησης.

Το αντικείμενο της θέσης είναι: (1) η υλοποίηση διεπαφών για ηλεκτρονικές υπηρεσίες δοτών δεδομένων, και (2) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αποθετηρίου μεταδεδομένων. Το σύστημα αυτό θα έχει τα παρακάτω τεχνολογικά χαρακτηριστικά:

 • θα είναι βασισμένο σε τεχνολογίες σημασιολογικού δικτύου (RDF/RDFS, SPARQL, OWL, triple stores)
 • θα αναπτυχθεί σε τεχνολογία διαδικτύου (servlets, webservices, Java, Jena, SOAP, REST, XML, JavaScript, jsp)

Το έργο “ Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας: Κατασκευή και Λειτουργία της Εθνικής Υποδομής LifeWatch” ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2012 και θα τερματίσει τον Σεπτέμβριο του 2015.

A. Απαιτούμενα Προσόντα

 1. Κάτοχος πτυχίου στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών
 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών
 3. Τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό και κατασκευή προηγμένων προγραμματιστικών διεπαφών
 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

B. Επιθυμητά προσόντα

 1. Γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία στις προαναφερόμενες τεχνολογίες
 2. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα βιοποικιλότητας
 3. Ικανότητα Προσαρμογής και Συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Εννέα (9) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 08/12/2014 και ώρα 14:00

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων εκπλήρωσης υποχρεώσεων για την απόκτηση Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Πανεπιστήμια Ημεδαπής)
 3. Πιστοποίηση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος από την Αλλοδαπή.
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας για κάθε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό) που έχουν παρακολουθήσει (Πανεπιστήμια Ημεδαπής και Αλλοδαπής).
 5. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Λιάνας Κεφαλάκης
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: liana@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται/νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντες.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως:
  Α/Α Περιγραφή Μέγιστη βαθμολογία Διευκρινίσεις
  A. Απαιτούμενα Προσόντα    
  A.1. Κάτοχος πτυχίου στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών. 10 Ως πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών θεωρείται, κάθε πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , είτε ισοδύναμο και αντίστοιχο αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.
  Με βάση την βαθμολογία του πτυχίου του, ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίμακα: Άριστα 10 μονάδες, Λ. Καλώς 7,5 μονάδες , Καλώς 5 μονάδες.
  Α.2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών 10 Ως μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών θεωρείται, κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, είτε ισοδύναμό και αντίστοιχο αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.
  Με βάση τις σπουδές του, ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα: 10-8: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 7-4: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 3-0:ουδέτερος υποψήφιος.
  Η βαθμολόγηση θα λάβει υπ’ όψιν της, εκτός του βαθμού πτυχίου, και στοιχεία όπως ΑΕΙ σπουδών, διάρκεια σπουδών, μαθήματα, εργασίες και το βαθμό τους, κλπ.
  Α.3 Τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό και κατασκευή προηγμένων προγραμματιστικών διεπαφών 20 Με βάση τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα: 20-16: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 15-8: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 7-0:ουδέτερος υποψήφιος
  Α.4 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 10 Η επιτροπή θα απορρίπτει υποψηφίους οι οποίοι δεν ικανοποιούν, κατά την κρίση της, το προσόν αυτό
  B. Επιθυμητά προσόντα    
  B.1. Γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνολογίες σημασιολογικού δικτύου (RDF/RDFS, SPARQL) 20 Οι γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία θα βαθμολογηθούν, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα: 20-16: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 15-8: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 7-0:ουδέτερος υποψήφιος.
  B.2. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα βιοποικιλότητας 20 Οι γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία θα βαθμολογηθούν, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα: 20-16: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 15-8: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 7-0:ουδέτερος υποψήφιος.
  B.3 Ικανότητα Προσαρμογής και Συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα 10 Ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα: 10-8: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 7-4: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 3-0: ουδέτερος υποψήφιος.

  Ως βεβαίωση γνώσεων σε απαραίτητο είτε επιθυμητό γνωστικό αντικείμενο λαμβάνεται υπόψη η Αναλυτική Βαθμολογία για κάθε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό) που έχουν παρακολουθήσει, και θα αξιολογείται αναλόγως, κατά την κρίση της επιτροπής.

  Ως αποδεδειγμένη εμπειρία θεωρείται η εμπειρία στα πλαίσια επιστημονικών εργασιών ή πρακτικής άσκησης ή ειδίκευσης και λαμβάνεται υπόψη εφόσον είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, είτε η εργασιακή εμπειρία όπως αυτή ορίζεται παρακάτω.

  Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των πτυχιακών σπουδών και λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στο φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Εργασιακή εμπειρία μικρότερη των τριών μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.

 4. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 6. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/της και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 7. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 8. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 9. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Λιάνα Κεφαλάκη, e-mail: liana@ics.forth.gr