Jobs

[ICS-1077] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (CoRLAB), που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σε μεταπτυχιακό φοιτητή. Η απασχόληση αφορά τα παρακάτω ερευνητικά θέματα:

 1. Σχεδιασμό και ανάλυση αλγορίθμων καθορισμού τιμών/χρέωσης για τις υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης.
 2. Σχεδιασμό προφίλ χρηστών και στατιστική ανάλυση των δεδομένων που θα καταγραφούν για το προφίλ των χρηστών, τη συνάρτηση ωφελιμότητας, και τους τύπους πληθυσμών.
 3. Σχεδιασμός αλγορίθμων για την ανάλυση και μοντελοποίηση της ποιότητας της υπηρεσίας στα πλαίσια του u-map συστήματος (που αναπτύσσεται στο CoRLAB).

Απαραίτητη προϋπόθεση: Εγγεγραμμένος φοιτητής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ελληνικού Πανεπιστημίου.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από 1-1-2015 έως 31-7-2015

Ύψος αμοιβής: 1.015 € +ΦΠΑ 23%

Προσόντα (και βαρύτητα):

 1. Κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών (0.30 βάρος/συντελεστής)
  Λαμβάνονται υπόψη και προσμετρούνται οι συστατικές επιστολές των καθηγητών που επέβλεψαν εργασίες του υποψηφίου.
 2. Εμπειρία και σε βάθος γνώση ασύρματων δικτύων (0.20 βάρος/συντελεστής)
 3. Εμπειρία ή εκπαίδευση σε θέματα Πιθανοτήτων, Στατιστικής Ανάλυσης, Εξόρυξης δεδομένων (0.20 συντελεστής)
 4. Προγραμματιστική εμπειρία σε matlab (0.20 βάρος/συντελεστής)
 5. Πολύ καλή γνώση των Αγγλικών, για επικοινωνία σε τεχνικά θέματα και σύνταξη τεχνικών αναφορών (0.10 βάρος/συντελεστής)

Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη και προσμετρούνται οι δημοσιεύσεις του υποψηφίου. Γίνεται αξιολόγηση της ποσότητας και ποιότητας των δημοσιεύσεων του υποψηφίου, με βάση το περιοδικό ή το συνέδριο στο οποίο έχει παρουσιαστεί και τη σχετικότητα με το αντικείμενο της θέσης.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, έκθεση σκοπιμότητας µιας έως δύο σελίδων, όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά -ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για τους οποίους επιθυµούν να συνεργασθούν µε το ΙΤΕ–ΙΠ στο συγκεκριμένο έργο, οι πιο αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις καθώς επίσης και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 19-11-2014, στις 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας,
Ν. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης
Τ.Κ. 700 13
υπόψη κας Λιάνας Κεφαλάκη.

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: liana@ics.forth.gr

 1. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 2. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 3. Ο /Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί /ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 4. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 5. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 6. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Πληροφορίες:

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Λιάνα Κεφαλάκη, e-mail: liana@ics.forth.gr