Jobs

[ICS-1075] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένη φορητή πλατφόρμα για την πρόβλεψη επιληπτικών κρίσεων και καινοτόμες προσεγγίσεις νευροανάδρασης για την υποστήριξη εξατομικευμένης φροντίδας ασθενών (PredictES)», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Μια Θέση Πτυχιούχου Πληροφορικής με ειδίκευση στην ανάπτυξη λογισμικού και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων

Αντικείμενο Εργασιών

Ανάπτυξη λογισμικού και διαχείριση βάσεων δεδομένων

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφές
 • Εμπειρία σε object-oriented προγραμματισμό και ειδικότερα εμπειρία σε προγραμματισμό Java.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 • Εμπειρία σε ανάλυση και σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Γενικότερη εμπειρία (επαγγελματική ή ακαδημαϊκή) σε τεχνολογίες Ελεύθερου λογισμικού και Λογισμικού Ανοιχτού κώδικα.
 • Μοντελοποίηση UML και Use Cases.
 • Εξοικείωση με τα πακέτα / εργαλεία GWT, Uportal, TomCat, JPA
 • Προγραμματισμός HTML, XHTML, CSS, PHP, JavaScript
 • Γνώση τεχνολογιών LDAP, PKI, Single Sign On, Web Services
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε συνάφεια με τα παραπάνω αντικείμενα

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Διάρκεια 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την Τρίτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 14.00

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 3. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Αποστολίδη Θεανώ
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: apost@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται/νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντες .
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

  Κατηγορία

  Μέγιστη Βαθμολογία

  Τρόπος βαθμολόγησης

  Βαθμός Πτυχίου 20 Ο μέγιστος βαθμός λαμβάνει το μέγιστο της βαθμολογίας στην κατηγορία, και κατ’ αντιστοιχία οι υπόλοιποι βαθμοί
  Βαθμός Μεταπτυχιακού 10 Ο μέγιστος βαθμός λαμβάνει το μέγιστο της βαθμολογίας στην κατηγορία, και κατ’ αντιστοιχία οι υπόλοιποι βαθμοί
  Εμπειρία σε object-oriented προγραμματισμό και ειδικότερα εμπειρία σε προγραμματισμό Java 20  
  Εμπειρία σε ανάλυση και σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων 10  
  Εμπειρία σε τεχνολογίες Ελεύθερου λογισμικού και Λογισμικού Ανοιχτού κώδικα 10  
  Εμπειρία σε Μοντελοποίηση UML και Use Cases
  Εξοικείωση με τα πακέτα / εργαλεία GWT, Uportal, TomCat, JPA
  10  
  Εμπειρία σε Προγραμματισμός HTML, XHTML, CSS, PHP, JavaScript
  Εμπειρία σε τεχνολογίες LDAP, PKI, Single Sign On, Web Services
  10  
  Εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία, συγγραφή επιστημονικών εργασιών και αναφορών. Μετρικές ποσότητας και ποιότητας ερευνητικής δραστηριότητας 10 Προσμετράτε η ποσότητα ερευνητικών δημοσιεύσεων του υποψηφίου, η ποιότητά τους με βάση το περιοδικό ή συνέδριο που έχουν δημοσιευτεί, οι ετεροαναφορές που έχουν λάβει οι εργασίες και η σχετικότητά τους με το αντικείμενο της θέσης. Επίσης, συνυπολογίζεται το χρονικό διάστημα παραγωγής του ερευνητικού έργου.
  Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 20 Το ανώτατο πτυχίο και ο μέγιστος βαθμός λαμβάνει το μέγιστο της βαθμολογίας στην κατηγορία, και κατ’ αντιστοιχία οι υπόλοιποι βαθμοί
  Συστατικές επιστολές 10 Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν εξαίρετες συστατικές επιστολές λαμβάνουν και την πλήρη βαθμολογία.
  Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα 10  

  Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των πτυχιακών σπουδών και λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στο φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία μικρότερη των τριών μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.

 4. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 6. Ο /Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί /ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 7. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 8. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 9. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Αποστολίδη Θεανώ, e-mail: apost@ics.forth.gr