Παρεχόμενες Υπηρεσίες Ελέγχου Ποιότητας Φωνής

Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ δραστηριοποιείται εντατικά στην περιοχή της επεξεργασίας φωνής και ειδικότερα σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο τομέα του ελέγχου ποιότητας της φωνής και πιο συγκεκριμένα στην καταγραφή και ανάλυση παθολογικής φωνής καθώς και στον έλεγχο ποιότητας φωνής σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες όπως εκπαιδευτικοί και καλλιτέχνες.

Εκτός από τις ερευνητικές δραστηριότητες, το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, και σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον Αναπληρωτή Καθηγητή ΩΡΛ κ. Ιωάννη Μπιζάκη, παρέχει την ακόλουθη υπηρεσία:

Μέτρηση Ποιότητας Φωνής:

Η υπηρεσία αυτή αφορά την καταγραφή των ακουστικών σημάτων φωνής σε χώρο ειδικά μελετημένο για τέτοιου είδους καταγραφές (ηχομονωτικό θάλαμο), χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας συστήματα καταγραφής. Πέρα της καταγραφής του ακουστικού σήματος υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής και της δραστηριότητας των φωνητικών χορδών κατά τη διάρκεια της φώνησης. Η ανάλυση των διάφορων καταγραφών παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής αντικειμενικών μετρήσεων που αποτυπώνουν την εξέλιξη της ποιότητας της φωνής του εξεταζόμενου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνεκτιμώνται με άλλες ιατρικές εξετάσεις ώστε ο γιατρός να επιλέξει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή ή άσκηση.

 

 

Για το σκοπό αυτό το εργαστήριο διαθέτει προηγμένες συσκευές καταγραφής και μέτρησης ποιότητας της φωνής που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κάμερα υψηλής ταχύτητας βιντεο-στροβοσκοπίας, αναλυτή κυματογραφημάτων, καταγραφή ηλετρογλοττογραφήματος, και μέτρηση έντασης φωνής.

 

   

 

Οι δραστηριότητες και υποδομές του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων σχετικά με τις παραπάνω υπηρεσίες χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης μέσω του έργου 05 ΑΚΜΩΝ 106 «Ανάπτυξη Υποδομών Επεξεργασίας και Διαχείρισης Σημάτων Παθολογικής Φωνής»

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους:

Γιάννη ΣτυλιανούΑναπληρωτή Καθηγητή στην Επιστήμη Υπολογιστών Υπεύθυνο της δραστηριότητας Επεξεργασία Φωνής του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ
Τηλ.: 2810 391714
E-mail: styliano "at" ics ``dot'' forth ``dot'' gr

Απόστολο Τραγανίτη, Καθηγητή στην Επιστήμη Υπολογιστών Επικεφαλής του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ
Τηλ.: 2810 391724
E-mail: tragani "at" ics ``dot'' forth ``dot'' gr