Εφαρμοσμένα Δικτυωμένα Μηχατρονικά Συστήματα Ελέγχου