Jobs

[ICS-2195] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για διαχείριση έργων
Στο πλαίσιο της υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας), προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, με αντικείμενο την : Διαχείριση σύνθετων έργων και υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ψηφιακής υγείας • Παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς. • Ενημέρωση, διαμεσολάβηση και συμβουλευτική για πρόσβαση στη χρηματοδότηση και συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. • Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων, καταγραφή και παρακολούθηση ερευνητικού δυναμικού της περιοχής, δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή. Η θέση απασχόλησης αφορά σε συνδυασμό των ανωτέρω δραστηριοτήτων με εστίαση στην υποστήριξη πρωτοβουλιών, συγγραφή και υλοποίηση εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών έργων.
Laboratory: CeHA
Date of announcement: 22-04-2024
Closing date: 02-05-2024
[ICS-2194] Call for expression of interest for a position of a Postdoc Researcher for machine learning techniques in the Institute of Computer Science (ICS)-FORTH
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the GenoMed4All and the RadioVal project. We are looking for a PostDoc Researcher to be part of the team designing, implementing and testing AI models for segmentation, therapy prediction and survival prediction in Multiple Myeloma and breast cancer patients. The candidate will design and implement Deep Learning techniques based on multi-scale personal health data.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 22-04-2024
Closing date: 02-05-2024
[ICS-2193] Call for expression of interest for a position of a Software Engineer for data collection software apps development and the analysis of multimodal biomedical data in the Institute of Computer Science (ICS)-FORTH
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the STRATIFYHF project. We are looking for a Software Engineer to be part of the team designing and implementing mHealth apps for the needs of the project and machine learning algorithms using state-of-the-art tools for biomedical data analysis.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 22-04-2024
Closing date: 02-05-2024
[ICS-2192] Call for expression of interest for a position of a Software Engineer for information systems development in biomedicine in the Institute of Computer Science (ICS)-FORTH
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the STRATIFYHF project. We are looking for a Software Engineer to be part of the team designing, developing and implementing the computational infrastructure of the project as well as to design, develop and implement advanced biomedical data analysis tools and services.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 22-04-2024
Closing date: 02-05-2024
[ICS-2191] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Φυσικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού
Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ3 «Συμπληρωματικοί μηχανισμοί και εργαλεία» και ΕΕ4 «Διαδικτυακές Εφαρμογές Χρήστη & Πυρήνας Πλατφόρμας».
Laboratory: ICS
Date of announcement: 19-04-2024
Closing date: 31-05-2024
[ICS-2190] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στη Χημική Μηχανική
Προσομοίωση ατμοσφαιρικών οργανικών σωματιδίων με μοριακή δυναμική (Πακέτα εργασίας ΕΕ2, ΕΕ5, ΕΕ6).
Laboratory: ICS
Date of announcement: 19-04-2024
Closing date: 29-04-2024
[ICS-2189] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Επιστήμες Εγκέφαλου και Νου
Σχεδιασμός και εφαρμογή πρωτοκόλλων για την μελέτη βιολογικών διεργασιών με συστήματα απεικόνισης.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 19-04-2024
Closing date: 29-04-2024
[ICS-2188] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών /Πληροφορική
Ανάπτυξη υπολογιστικής πλατφόρμας για τη μελέτη και εφαρμογή τεχνολογιών φωνής σε σύστημα πολλαπλών μικροφώνων.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 19-04-2024
Closing date: 29-04-2024
[ICS-2187] Call for expression of interest for two (2) positions for R&D Engineers with a degree in Computer Science or Computer Engineering. , in the Institute of Computer Science (ICS)-FORTH
We seek two (2) recent graduate Engineers with a degree in Computer Science or Computer for our team. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EC-funded project RISER
Laboratory: CARV
Date of announcement: 19-04-2024
Closing date: 29-04-2024
[ICS-2186] Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού «Επιστήμονας Υπολογιστών με ΜΔΕ»
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0», και κωδικό πράξης TAEDR-0536642 που εντάσσεται στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU (ΣΑΤΑ 019 με κωδικό εναρίθμου 2022ΤΑ01900008), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό για την πλήρωση μιας θέσης «Επιστήμονα Υπολογιστών με ΜΔΕ» με αντικείμενο τη Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ3 «Συμπληρωματικοί μηχανισμοί και εργαλεία», ΕΕ4 «Διαδικτυακές Εφαρμογές Χρήστη & Πυρήνας Πλατφόρμας» και ΕΕ5 «Ενσωμάτωση υπαρχόντων υλοποιήσεων»
Laboratory: ICS
Date of announcement: 18-04-2024
Closing date: 29-04-2024
[ICS-2185] Call for expression of interest for one (1) position of Postdoctoral Researcher, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) Postdoctoral Researcher for our team. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project EPI-SGA2. The European Processor Initiative develops a roadmap for future European high-performance low power processors aligned with the EuroHPC roadmap. EPI focuses on processor technologies based on ARM ISA and architecture for covering the short-term needs and HPC accelerator technologies based on RISC-V, the open-source ISA. RISC-V is also candidate to become the Europa’s own technologies for covering long term objectives. SGA2 also seeks to expand the scope of the project into adjacent European and global vertical markets that can leverage HPC to enable new and improved systems and solutions. The EPI SGA2 proposal, built on top of EPI SGA1 represents the second step toward the implementation of this roadmap. SGA2 has a three-year duration with the following objectives: a) Finalize the development and the bring-up of the first generation of low-power processor units developed in SGA1, b) Develop the second generation of the General Purpose Processor (GPP) applying technological enhancements targeting the European Exascale machines with respect to the GPP (Rhea) of SGA1, c) Develop the second generation of low power accelerator test chips, usable by the HPC community for tests and finally d) Develop sound and realistic industrialisation & commercialisation paths and enable the long-term economical sustainability with an industrialization path in the edge computing area, demonstrated in a few well-chosen proof of concepts like autonomous shuttles or video surveillance.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 16-04-2024
Closing date: 26-04-2024

Archive

[ICS-2158] Call for expression of interest for one (1) position of a Hardware R&D Engineer, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) Hardware R&D Engineer for our team. The candidates should have proven experience on hardware RTL design and validation with a background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the H2020-JTI-EuroHPC project The European PILOT. Accelerators provide the majority of performance in modern High-Performance Computing (HPC) systems and are the fundamental building blocks for Exascale systems. The European PILOT (Pilot using Independent Local & Open Technology) will be the first demonstration of two ALL European HPC and High-Performance Data Analytics (HPDA) (AI, ML, DL) accelerators, designed, implemented, manufactured, and owned by Europe. The European PILOT combines open-source software (SW) and open and proprietary hardware (HW) to deliver the first completely European full stack software, accelerator, and integrated ecosystem based on RISC-V accelerators coupled to any general purpose processor (CPU) via PCIe Gen 6.0 or CXL 3.0. This pilot will demonstrate key HPC and HPDA workloads and software stacks. The European PILOT is also the first to demonstrate an ALL European HPC ecosystem. The accelerators will be manufactured in the new European GlobalFoundries 12 nm advanced silicon technology, a major demonstration of European technology independence. The European PILOT combines cutting edge research utilizing SW/HW co-design to demonstrate HPC and HPDA accelerators running key applications and libraries in a full software stack including middleware, runtimes, compilers, and tools for the emerging RISC-V ecosystem. The European PILOT is able to produce a full stack (SW and HW) research prototype by leveraging and extending the work done in multiple European projects like: EPI, MEEP, POP2 CoE, EuroEXA, and ExaNeSt. This pre-production system can only be realized with a combination of existing IP, HW emulation using FPGAs, and real ASIC prototypes that demonstrate the full stack feasibility of the hardware and software. Finally, while the applications we use span AI to HPC, the aggressive ASIC implementation (chiplet size and small 2 geometry) will be the smallest technology node manufactured in Europe and can easily be adapted for a near-future HPC implementation.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 15-02-2024
Closing date: 26-02-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΓΠΧ469ΗΚΥ-ΕΕΝ)
[ICS-2157] Call for expression of interest for one (1) position of a Post-Doctoral Researcher, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) Post-Doctoral Researcher for our team. The candidates should have proven experience with RISC-V or ARM architectures with a background in European Research Projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the EuroHPC JU project Plasma-PEPSC. Plasma science has been at the forefront of HPC for several decades, driving and at the same time benefiting greatly from innovative hardware and software developments. The overall goal of Plasma-PEPSC is to take this development to the next level, enabling scientific breakthroughs in plasma science Grand Challenges through exascale computing and extreme-scale data analytics. Specifically, the project aims to enable unprecedented simulations on current pre-exascale and future exascale platforms in Europe to control plasma-material interfaces, optimize magnetically confined fusion plasmas, design next-generation plasma accelerators and predict space plasma dynamics in the Earth’s magnetosphere. These goals will be achieved by maximizing the parallel performance and efficiency of four European flagship plasma codes with a large user base: BIT, GENE, PIConGPU, and Vlasiator. The project will build on algorithmic advances (regarding load balancing, resilience, and data compression) as well as on programming model and library developments (MPI, accelerator and data movement APIs and runtimes, in-situ data analysis). Plasma-PEPSC brings together an exceptional, interdisciplinary group of highly-recognized leading scientists from academia, research centres, and HPC centres, with decades of experience in algorithmic and method developments, extreme-scale plasma simulations, and application optimizations with high involvement in strategic EuroHPC projects and initiatives.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 15-02-2024
Closing date: 26-02-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ9Ρ0469ΗΚΥ-ΕΒΖ)
[ICS-2156] Call for expression of interest for one (1) position of R&D Engineer, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) R&D Engineer in Computer Science or Computer Engineering or Electrical Engineering. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EC-funded project dAIEdge. The dAIEdge project aims to reinforce the research and innovation value chains to accelerate the digital and green transitions through advanced edge AI technologies, applications, and innovations, building on Europe's existing assets and industrial strengths. The key aim is to support and ensure rapid development, market uptake and open strategic sovereignty for Europe in the critical technologies for distributed edge AI (hardware, software, frameworks, tools). The ultimate goal for the dAIEdge is to support Europe to become a global centre of excellence with unique human-centred edge AI competence addressing the social and economic challenges and the needs of the citizens and society.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 09-02-2024
Closing date: 21-02-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ865469ΗΚΥ-Δ6Π)
[ICS-2155] Call for expression of interest for one (1) position of an R&D Engineer, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one recent graduate member for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project REBECCA. The project REBECCA, a heavily SME-driven project, will democratize the development of novel edge AI systems. Towards this aim, REBECCA will develop a purely European complete Hardware(HW) and Software(SW) stack around a RISC-V CPU, which will provide significantly higher levels of a) performance (e.g. inferences per second), b) energy/power efficiency (e.g. inferences per joule/watt), c) safety and d) security than the existing ones. This will be achieved by utilizing state-of-the-art technologies and by making significant scientific and technological advances in several key relevant domains, including a) processing units, b) hardware accelerators, c) reconfigurable hardware, d) tightly coupled interconnected chiplets e) HW/SW co-design and co-development tools, f) system software, g) middleware, and h) AI libraries and frameworks. REBECCA will significantly contribute to realizing business and societal opportunities by validating and demonstrating its approach on 4 real-world use cases and 2 benchmarks based on real-world applications from the Smart appliances, Energy Generation, Infrastructure Inspection, Avionics Automotive and Health domains.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 09-02-2024
Closing date: 21-02-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Τ2Θ469ΗΚΥ-4ΑΛ)
[ICS-2154] Call for expression of interest for one (1) Postdoctoral Researcher position in “Multidimensional Signal Processing and Machine Learning - Blind Source Separation”
We seek one Postdoctoral Researcher who will explore the introduction of radio component separation specific constraints in deep learning models. The effort will focus on large-scale reconstruction algorithms able to optimize the component separation from SKA interferometry through the coupling of deep-learning-based image priors with blind source separation techniques. The post-doctoral researcher will be located at the premises of FORTH with a strong collaboration with the CosmoStat Laboratory at CEA Saclay. The post-doctoral researcher will be advised by Jean-Luc Starck (FORTH/CEA) and Panagiotis Tsakalides (FORTH).
Laboratory: SPL
Date of announcement: 05-02-2024
Closing date: 21-02-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΤΡ1469ΗΚΥ-4Η9)

Pages