Jobs

[ICS-2195] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για διαχείριση έργων
Στο πλαίσιο της υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας), προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, με αντικείμενο την : Διαχείριση σύνθετων έργων και υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ψηφιακής υγείας • Παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς. • Ενημέρωση, διαμεσολάβηση και συμβουλευτική για πρόσβαση στη χρηματοδότηση και συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. • Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων, καταγραφή και παρακολούθηση ερευνητικού δυναμικού της περιοχής, δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή. Η θέση απασχόλησης αφορά σε συνδυασμό των ανωτέρω δραστηριοτήτων με εστίαση στην υποστήριξη πρωτοβουλιών, συγγραφή και υλοποίηση εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών έργων.
Laboratory: CeHA
Date of announcement: 22-04-2024
Closing date: 02-05-2024
[ICS-2194] Call for expression of interest for a position of a Postdoc Researcher for machine learning techniques in the Institute of Computer Science (ICS)-FORTH
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the GenoMed4All and the RadioVal project. We are looking for a PostDoc Researcher to be part of the team designing, implementing and testing AI models for segmentation, therapy prediction and survival prediction in Multiple Myeloma and breast cancer patients. The candidate will design and implement Deep Learning techniques based on multi-scale personal health data.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 22-04-2024
Closing date: 02-05-2024
[ICS-2193] Call for expression of interest for a position of a Software Engineer for data collection software apps development and the analysis of multimodal biomedical data in the Institute of Computer Science (ICS)-FORTH
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the STRATIFYHF project. We are looking for a Software Engineer to be part of the team designing and implementing mHealth apps for the needs of the project and machine learning algorithms using state-of-the-art tools for biomedical data analysis.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 22-04-2024
Closing date: 02-05-2024
[ICS-2192] Call for expression of interest for a position of a Software Engineer for information systems development in biomedicine in the Institute of Computer Science (ICS)-FORTH
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the STRATIFYHF project. We are looking for a Software Engineer to be part of the team designing, developing and implementing the computational infrastructure of the project as well as to design, develop and implement advanced biomedical data analysis tools and services.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 22-04-2024
Closing date: 02-05-2024
[ICS-2191] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Φυσικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού
Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ3 «Συμπληρωματικοί μηχανισμοί και εργαλεία» και ΕΕ4 «Διαδικτυακές Εφαρμογές Χρήστη & Πυρήνας Πλατφόρμας».
Laboratory: ICS
Date of announcement: 19-04-2024
Closing date: 31-05-2024
[ICS-2190] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στη Χημική Μηχανική
Προσομοίωση ατμοσφαιρικών οργανικών σωματιδίων με μοριακή δυναμική (Πακέτα εργασίας ΕΕ2, ΕΕ5, ΕΕ6).
Laboratory: ICS
Date of announcement: 19-04-2024
Closing date: 29-04-2024
[ICS-2189] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Επιστήμες Εγκέφαλου και Νου
Σχεδιασμός και εφαρμογή πρωτοκόλλων για την μελέτη βιολογικών διεργασιών με συστήματα απεικόνισης.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 19-04-2024
Closing date: 29-04-2024
[ICS-2188] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών /Πληροφορική
Ανάπτυξη υπολογιστικής πλατφόρμας για τη μελέτη και εφαρμογή τεχνολογιών φωνής σε σύστημα πολλαπλών μικροφώνων.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 19-04-2024
Closing date: 29-04-2024
[ICS-2187] Call for expression of interest for two (2) positions for R&D Engineers with a degree in Computer Science or Computer Engineering. , in the Institute of Computer Science (ICS)-FORTH
We seek two (2) recent graduate Engineers with a degree in Computer Science or Computer for our team. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EC-funded project RISER
Laboratory: CARV
Date of announcement: 19-04-2024
Closing date: 29-04-2024
[ICS-2186] Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού «Επιστήμονας Υπολογιστών με ΜΔΕ»
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0», και κωδικό πράξης TAEDR-0536642 που εντάσσεται στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU (ΣΑΤΑ 019 με κωδικό εναρίθμου 2022ΤΑ01900008), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό για την πλήρωση μιας θέσης «Επιστήμονα Υπολογιστών με ΜΔΕ» με αντικείμενο τη Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ3 «Συμπληρωματικοί μηχανισμοί και εργαλεία», ΕΕ4 «Διαδικτυακές Εφαρμογές Χρήστη & Πυρήνας Πλατφόρμας» και ΕΕ5 «Ενσωμάτωση υπαρχόντων υλοποιήσεων»
Laboratory: ICS
Date of announcement: 18-04-2024
Closing date: 29-04-2024
[ICS-2185] Call for expression of interest for one (1) position of Postdoctoral Researcher, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) Postdoctoral Researcher for our team. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project EPI-SGA2. The European Processor Initiative develops a roadmap for future European high-performance low power processors aligned with the EuroHPC roadmap. EPI focuses on processor technologies based on ARM ISA and architecture for covering the short-term needs and HPC accelerator technologies based on RISC-V, the open-source ISA. RISC-V is also candidate to become the Europa’s own technologies for covering long term objectives. SGA2 also seeks to expand the scope of the project into adjacent European and global vertical markets that can leverage HPC to enable new and improved systems and solutions. The EPI SGA2 proposal, built on top of EPI SGA1 represents the second step toward the implementation of this roadmap. SGA2 has a three-year duration with the following objectives: a) Finalize the development and the bring-up of the first generation of low-power processor units developed in SGA1, b) Develop the second generation of the General Purpose Processor (GPP) applying technological enhancements targeting the European Exascale machines with respect to the GPP (Rhea) of SGA1, c) Develop the second generation of low power accelerator test chips, usable by the HPC community for tests and finally d) Develop sound and realistic industrialisation & commercialisation paths and enable the long-term economical sustainability with an industrialization path in the edge computing area, demonstrated in a few well-chosen proof of concepts like autonomous shuttles or video surveillance.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 16-04-2024
Closing date: 26-04-2024

Archive

[ICS-2174] Call for expression of interest for one (1) position of Experienced Researcher, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) experienced researcher, PhD holder for our team, with a background in Computer Science. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Demonstrating Holistic Data-driven Co-Creative Approaches in Nature-Based Solutions towards climate Adaptation and Mitigation” (GreenInCities) funded under Horizon EUROPE, HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01 (IA).
Laboratory: ICS
Date of announcement: 26-03-2024
Closing date: 05-04-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΙΧΖ469ΗΚΥ-ΨΩΒ)
[ICS-2173] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος σε πληροφοριακά συστήματα
Ολοκλήρωση δεδομένων γράφων ιδιοτήτων (property graphs) και αποδοτική απάντηση επερωτήσεων.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 26-03-2024
Closing date: 05-04-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ4ΡΨ469ΗΚΥ-ΜΥΦ)
[ICS-2172] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering or Electrical Engineering at ICS-FORTH
We seek one (1) student enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering or Electrical Engineering. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EC-funded project EUROCC2: The mission of EuroCC 2(GA 101101903) is to continue the establishment of a network of National Centres of Competence (NCC) in the most efficient way, while continuing to address the differences in the maturity of HPC deployment in Europe, for which improvement has already been noted. Therefore, in addition to high-level management to monitor progress in the NCCs’ development, the main task of the overall activity is to support national centres in setting up their individual operational frameworks, while accessing and making the most of the experience and expertise currently available at national and European level.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 26-03-2024
Closing date: 05-04-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 958Ξ469ΗΚΥ-ΔΛΠ)
[ICS-2171] Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Research Associate) - ML Engineer
Το αντικείμενο της θέσης επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης και βαθιάς μάθησης για την ανάλυση και την κατηγοριοποίηση συνόλων χρονοσειρών. Πιο συγκεκριμένα, οι μέθοδοι που θα υλοποιηθούν θα αποτελούν μέρος ενός συστήματος παθητικού ραντάρ για την ανίχνευση drones μέσω επεξεργασίας των ανακλώμενων σε αυτά σημάτων από δίκτυα 4G/5G. Ζητούμενο είναι η ακριβής κατηγοριοποίηση και διαχωρισμός των σημάτων που ανακλώνται από drones σε σχέση με άλλα αντικείμενα στο περιβάλλον, καθώς και η αναγνώριση διαφορετικών τύπων drones. Οι μέθοδοι που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να επιτυγχάνουν καταστολή των επιπτώσεων παρεμβολών, που οδηγούν σε χαμηλό λόγο σήματος προς θόρυβο. Η αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας προσομοιωμένα και πραγματικά σήματα. Συνοπτικά, οι βασικές ευθύνες και καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν: • Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και βαθιάς μάθησης που είναι κατάλληλοι για την αποθορυβοποίηση, ανάλυση, και ταξινόμηση πολυδιάστατων χρονοσειρών. • Εφαρμογή των αλγορίθμων σε προσομοιωμένα και πραγματικά σύνολα δεδομένων χρονοσειρών. • Αξιολόγηση της απόδοσης των αναπτυγμένων μοντέλων μηχανικής μάθησης και βαθιάς μάθησης χρησιμοποιώντας μετρικές καταλληλότητας και ακρίβειας. • Διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 13-03-2024
Closing date: 26-03-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΛΗ1469ΗΚΥ-Ω9Δ)
[ICS-2170] Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην υπολογιστική όραση
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «UnobtrusIve Capturing of HUman Motion ArticulatioN and Semantics», ακρωνύμιο «I.C.HUMANS» και Κωδικό 91 που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έναν κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην υπολογιστική όραση και αντικείμενο την ανάπτυξη και υποστήριξη αλγορίθμων και συστημάτων Ανθρωποκεντρικής Υπολογιστικής Όρασης. Το αντικείμενο θα αφορά το σύνολο των τεχνολογιών και των συστημάτων που θα αναπτυχθούν και χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου στα Πακέτα Εργασίας WP1, WP2, WP3, και WP4.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 06-03-2024
Closing date: 18-03-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Υ8Φ469ΗΚΥ-36Σ)

Pages