Θέσεις Εργασίας

[ICS-998] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013, «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων (ΥΠ.ΕΡ.ΘΕ.Ν)», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «Ανταγωνιστικότητα», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη έξι συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Α. Δύο Θέσεις Επιστήμονα Προγραμματιστή (Α), για την Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων

Αντικείμενο Εργασιών: Η ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων της αύξησης καρκινικών όγκων και της απόκρισής τους σε θεραπευτικά σχήματα, με στόχο την υλοποίηση και κλινική χρήση προσομοιωτών σε υπολογιστή. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρήση υβριδικών μεθόδων διακριτών μαθηματικών και συνεχών/ πεπερασμένων αριθμητικών μεθόδων (συνήθεις και μερικές διαφορικές εξισώσεις).

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώσεις βιολογίας, βιοιατρικής, βιοπληροφορικής και συναφών τομέων, καθώς και σχετική εμπειρία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.
 • Eιδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία σε Διακριτά Μαθηματικά
 • Eμπειρία και τεχνογνωσία από συμμετοχή σε ανάλυση, σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού


Β. Μία Θέση Επιστήμονα Ερευνητή για την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων

Αντικείμενο Εργασιών: Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων της αύξησης καρκινικών όγκων και της απόκρισής τους σε θεραπευτικά σχήματα αξιοποιώντας μεταβολικά δίκτυα με στόχο τη λεπτομερή ποσοτική περιγραφή του μεταβολισμού του καρκινικού κυττάρου, την κατανόηση του φυσικού φαινομένου του καρκίνου, των επιμέρους μηχανισμών του και αλληλεπιδράσεων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή σχολών Πληροφορικής ή Μαθηματικών
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 • Eμπειρία και τεχνογνωσία σε νευρωνικά δίκτυα και υπολογιστική βιολογία
 • Eμπειρία και τεχνογνωσία σε μοντελοποίηση πολύπλοκων βιολογικών συστημάτων, καθώς και σχετικές δημοσιεύσεις
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας


Γ. Μία Θέση Επιστήμονα Προγραμματιστή για την ανάπτυξη μοντέλων θεραπείας καρκίνου

Αντικείμενο Εργασιών: Ανάπτυξη μοντέλων θεραπείας του καρκίνου για τη πρόβλεψη της απόκρισης του ασθενή στη θεραπευτική αγωγή συμπεριλαμβάνοντας μεθόδους υπολογισμού φαρμακοκινητικής/ φαρμακοδυναμικής και βέλτιστης δοσολογίας in silico.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή σχολών Πληροφορικής ή Μαθηματικών
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώσεις βιολογίας, βιοιατρικής, βιοπληροφορικής και συναφών τομέων, καθώς και σχετική εμπειρία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.
 • Γνώσεις σε ιατρική απεικόνιση και συστήματα αυτόματου ελέγχου
 • Eμπειρία και τεχνογνωσία από συμμετοχή σε ανάλυση, σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού


Δ. Μία Θέση Επιστήμονα Προγραμματιστή για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

Αντικείμενο Εργασιών: Σχεδιασμός και ανάπτυξη γραφικών διεπαφών και διαδικτυακών εγγενών εφαρμογών. Ανάπτυξη και έλεγχος της πλατφόρμας ελέγχου και οπτικοποίησης υπολογιστικών μοντέλων, καθώς και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Διπλωματούχος σχολής θετικών επιστημών
 • Πολύ καλή εμπειρία και τεχνογνωσία σε ανάλυση, σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου και ανάπτυξη διεπαφών
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώσεις βιολογίας, βιοιατρικής, βιοπληροφορικής και συναφών τομέων, καθώς και σχετική εμπειρία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα
 • Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά έργα


Ε. Μία Θέση Επιστήμονα Προγραμματιστή για την ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης δεδομένων και υπολογιστικών μοντέλων

Αντικείμενο Εργασιών: Ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης δεδομένων και υπολογιστικών μοντέλων και μοντέλων εξόρυξης γνώσης

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό τίτλο ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώσεις βιολογίας, βιοιατρικής, βιοπληροφορικής και συναφών τομέων, καθώς και σχετική εμπειρία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα
 • Eμπειρία και τεχνογνωσία από συμμετοχή σε ανάλυση, σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και πλατφορμών για ολοκλήρωση και επικοινωνία δεδομένων
 • Eιδίκευση σε υπολογιστικά μοντέλα και μοντέλα εξόρυξης γνώσεων για την έρευνα του καρκίνου

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Από 1/1/2013 έως 30/6/2013 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Ύψος αμοιβής
Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 11/12/2012 και ώρα 14.00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 • Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία την πρότασή τους στην διεύθυνση :
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Λιάνας Κεφαλάκη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: liana@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 • Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται/νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντες
 • Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής
 • Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί
 • Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης”
 • Ο /Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί /ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται
 • Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν

Επικοινωνία
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Λιάνα Κεφαλάκη, e-mail: liana@ics.forth.gr
Η παρούσα έχει αναρτηθεί και στο διαδικτυακό χώρο του Ινστιτούτου Πληροφορικής.

  

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα