Θέσεις Εργασίας

[ICS-1084] Μηχανικός Λογισμικού / Προγραμματιστής

Στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Κέντρο ενδιαφέρεται για την απασχόληση Προγραμματιστή με σύμβαση ανάθεσης έργου στο Ηράκλειο.

Αντικείμενο Εργασίας:

Ανάπτυξη λογισμικού, υλοποίηση και έλεγχος νέων εφαρμογών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών web.
 • Άριστη γνώση και πρακτική εμπειρία στις γλώσσες προγραμματισμού & τεχνολογίες Microsoft .NET, C#, ASP.NET WebAPI.
 • Εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη Web Services.
 • Πολύ καλή γνώση δύο τουλάχιστον εκ των ακόλουθων Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων: PostgreSQL, MS SQL, My SQL, Oracle.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη & παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού με σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης.
 • Ικανότητα στην οργάνωση και την επικοινωνία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, και επίτευξης στόχων και προθεσμιών.
 • Ομαδικό πνεύμα.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία στο χώρο της ιατρικής πληροφορικής μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου.
 • Καλή γνώση εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών: JavaScript, AJAX, JQuery, XHTML, XSL, HTML, CSS, PHP, Powerbuilder.
 • Γνώση χρήσης UML για μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών, δεδομένων, καθώς και ροών εργασίας.
 • Εμπειρία σε εργαλεία ανάπτυξης αναφορών (π.χ. Crystal).
 • Γνώση των ιατρικών προτύπων/ μοντέλων διαλειτουργικότητας DICOM, HL7 και IHE.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση apost@ics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα