Θέσεις Εργασίας

[ICS-1095] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων στην Κατεύθυνση της Βιολογίας Συστημάτων» (ΒΙΟΣΥΣ), που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιάς (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Μία Θέση Τεχνικού για την ανάπτυξη μοντέλων βιομιμητικού ελέγχου και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ρομποτικών συστημάτων ελέγχου.

Αντικείμενο Εργασιών

Σχεδιασμός, μοντελλοποίηση και υλοποίηση συστημάτων ελέγχου γιά βιολογικά εμπνευσμένα ρομποτικά συστήματα, καθώς και συμβολή στη μοντελλοποίηση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την πειραματική μελέτη αυτών των ρομποτικών συστημάτων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ή ισοδύναμο.
 • Επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση βιολογικά εμπνευσμένων ρομποτικών συστημάτων βασισμένων σε συστήματα αυτομάτου ελέγχου με μικροελεγκτές και αισθητήρες.
 • Επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό, μοντελλοποίηση, υλοποίηση και έλεγχο ρομποτικών συστημάτων βασισμένων σε επενεργητές κραμάτων μνήμης σχήματος.
 • Επαγγελματική εμπειρία στον προγραμματισμό μικροελεγκτών σε γλώσσες C/C++.
 • Επαγγελματική εμπειρία στην ανάλυση και μοντελλοποίηση ρομποτικών συστημάτων με λογισμικό Matlab/Simulink.
 • Επαγγελματική εμπειρία στην πειραματική μελέτη βιολογικά εμπνευσμένων ρομποτικών συστημάτων.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Εμπειρία συμμετοχής σε διεπιστημονική ερευνητική ομάδα.
 • Εμπειρία συμμετοχής σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.
 • Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και αναφορών στους παραπάνω τομείς.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Διάρκεια σύμβασης έως 3 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος Αμοιβής: Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους μέχρι 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 3. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Πληροφορικής: υπόψη κας Ελένης Τσιντάρη
Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: tsintari@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως:
  Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ
  (Μέγιστη βαθμολογία της κατηγορίας)
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
  1 Απαιτούμενα Προσόντα
  1.1 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ή ισοδύναμο 10 Ανάλογα με τη συνάφεια του πτυχίου με το αντικείμενο της θέσης
  1.2 Επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση βιολογικά εμπνευσμένων ρομποτικών συστημάτων βασισμένων σε συστήματα αυτομάτου ελέγχου με μικροελεγκτές και αισθητήρες 20 Ανάλογα με την εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες
  1.3 Επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό, μοντελλοποίηση, υλοποίηση και έλεγχο ρομποτικών συστημάτων βασισμένων σε επενεργητές κραμάτων μνήμης σχήματος 20 Ανάλογα με την εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες
  1.4 Eπαγγελματική εμπειρία στον προγραμματισμό μικροελεγκτών σε γλώσσες C/C++ 5 Ανάλογα με την εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες  
  1.5 Επαγγελματική εμπειρία στην ανάλυση και μοντελλοποίηση ρομποτικών συστημάτων με λογισμικό Matlab/Simulink 5 Ανάλογα με την εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες
  1.6 Επαγγελματική εμπειρία στην πειραματική μελέτη βιολογικά εμπνευσμένων ρομποτικών συστημάτων 10 Ανάλογα με την εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες
  2 Επιθυμητά Προσόντα
  2.1 Γνώση Αγγλικής γλώσσας 5 Ανάλογα με τον βαθμό επάρκειας της γλώσσας
  2.2 Εμπειρία συμμετοχής σε διεπιστημονική ερευνητική ομάδα, καθώς και σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα 10 Ανάλογα με την εμπειρία συμμετοχής σε συναφείς ερευνητικές δραστηριότητες
  2.3 Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και αναφορών στους παραπάνω τομείς 5 Ανάλογα με την εμπειρία συμμετοχής σε συναφείς ερευνητικές δραστηριότητες
  2.4 Συστατικές επιστολές 10  

  Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των πτυχιακών σπουδών και λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στο φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία μικρότερη των τριών μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.

 4. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 6. Ο ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασής του, και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί, ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 7. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 8. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 9. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ελένη Τσιντάρη, e-mail: tsintari@ics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα