Θέσεις Εργασίας

[ICS-989] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ηλεκτρονικός Βοηθός Μοριακής Διαγνωστικής» (electronic Molecular Diagnostics Assistant – eMoDiA), που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Α. Μια Θέση Συνεργαζόμενου Επιστήμονα

Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο του έργου της θέσης περιλαμβάνει: (α) την ανάπτυξη, προσαρμογή, υλοποίηση και εκμετάλευση προωθημένων τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων π.χ., μεθοδολογίες, τεχνικές, εργαλεία και συστήματα μηχανικής μάθησης, εξόρυξης δεδομένων και ανακάλυψης γνώσεων είτε/και (β) την ανάπτυξη, προσαρμογή, υλοποίηση και εκμετάλευση τεχνολογιών αποθήκευσης, ολοκλήρωσης (integration) και διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων. Η θέση εντάσσεται στο πλαίσιο της Βιοπληροφορικής και της Βιοϊατρικής Πληροφορικής.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος Πτυχίου είτε Μεταπτυχιακού τίτλου (μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, Master) της Πληροφορικής, ή Μηχανικής (Engineering) ή Βιοπληροφορικής ή Ιατρικής Πληροφορικής ή παρεμφερών περιοχών (Μαθηματικά, Βιολογία, Φυσική), από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Επιθυμητά προσόντα

Τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

 • Γνώσεις και εμπειρία στην ανάπτυξη και εκμετάλευση προωθημένων τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων (μηχανική μάθηση, εξόρυξη δεδομένων, ανακάλυψη γνώσεων).
 • Γνώσεις και εμπειρία σε σημασιολογικά μοντέλα αναπαράστασης ετερογενών δεδομένων είτε/και σε τεχνολογίες αποθήκευσης, ολοκλήρωσης και διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων.

Η καλή γνώση σχεδίασης, ανάπτυξης χρήσης και προσαρμογής εργαλείων λογισμικού (σχετικών με το αντικείμενο του έργου) θα συνεκτιμηθούν.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου (Ιούνιος 2015). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας και της απασχόλησης σε άλλα ερευνητικά έργα του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε.

Ύψος αμοιβής. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 31/3/2013 και ώρα 14:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 3. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Χρυσούλας Ηλιάκη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 711 10 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email chrys@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται/νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντες
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 4. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 5. Ο /Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί /ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται..
 6. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Χρυσούλα Ηλιάκη, e-mail: chrys@ics.forth.gr

  

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα