Θέσεις Εργασίας

[ICS-1032] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου eMoDiA (electronicMolecularDiagnosticsAssistant- Ηλεκτρονικός Βοηθός Μοριακής Διαγνωστικής), το οποίο εντάσσεται στην πράξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς), απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Μια Θέση Επιστήμονα για την Υλοποίηση Μεθοδολογιών, Αλγορίθμων και Συστημάτων Ανάλυσης Γονοτυπικών/Γονιδιακών Δεδομένων Ευρείας Απόδοσης (highthroughput data)

Αντικείμενο Εργασιών

(α)Γονοτύπηση δειγμάτων από σχετικές πλατφόρμες γονοτύπησης ευρείας απόδοσης (highthroughput– π.χ., Affymetrix, Illuminaκλπ.) και παραγωγή γονοτυπικών προφίλ
(β) Γονοτυπική ανάλυση SNP/NGSδεδομένων και εύρεση γονοτυπικών-φαινοτυπικών συσχετίσεων γονότυπου, γoνιδιωματική συσχετιστική ανάλυση (GWAS) και μέτα-ανάλυση από πολλαπλά δεδομένα; συσχέτιση αποτελεσμάτων γονοτυπικής ανάλυσης με δεδομένα έκφρασης γονιδίων (gene-expression).
(γ)Χρήση και υλοποίηση προγραμματιστικών περιβαλλόντων συστημάτων ανάλυσης γονιδιακών / γονοτυπικών δεδομένων.

Απαιτούμενα Προσόντα

Α.  Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών

Β.  Γνώσεις και εμπειρία σε:

Β1. Χρήση, προσαρμογή και ανάπτυξη τεχνικών και αλγορίθμων ανάλυσης γονιδιακών και γονοτυπικών δεδομένων

Β2. Χρήση, προσαρμογή και ανάπτυξη εργαλείων και συστημάτων διαχείρισης και ανάλυσης γονιδιακών/γονοτυπικών δεδομένων ευρείας απόδοσης; ανάπτυξη σχετικών προγραμματιστικών διεπαφών (APIs, Web-Services, RESTfulinterfaces)

Β3. Προγραμματισμό σε διαδικτυακό περιβάλλον και χρήση σχετικών με τη βιοπληροφορική γλωσσών π.χ.,  BioPython, BioPerl, R/Bioconductor.

Β4. Σχεδίαση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων  (MySQl, PostreSQLκλπ).

 

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος αμοιβής. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 14/02/2014 και ώρα 14.00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων εκπλήρωσης υποχρεώσεων για την απόκτηση Πτυχίου (Πανεπιστήμια Ημεδαπής)
 3. Πιστοποίηση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος από την Αλλοδαπή.
 4. Άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Ταχυδρομική υποβολή πρότασης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία την πρότασή τους ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Ελένης Τσιντάρη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 711 10 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Oφάκελος της πρότασης πρέπει να έχει παραληφθεί έως την προ-αναφερόμενη ημερομηνία.

Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά (με όλα τα σχετικά έγγραφα σε ένα συμπιεσμένο αρχείο) μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: tsintari@ics.forth.gr (κα Ελένη Τσιντάρη).

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/την επιλεχθέντα
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως :

  Απαιτούμενα Προσόντα

  Α. Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών (βάρος: 20 μονάδες).  Ως πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών θεωρείται, κάθε πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , είτε ισοδύναμο και αντίστοιχο αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ. Το πτυχίο λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν υπάρχουν στον φάκελο τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Με βάση την βαθμολογία του πτυχίου του, ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίμακα: Άριστα 20 μονάδες, Λ.Καλώς 15 μονάδες , Καλώς 10 μονάδες.

  Β. Εμπειρία (βάρος: 80 μονάδες). Ως εμπειρία θεωρείται η εμπειρία των προπτυχιακών σπουδών, είτε εργασιακή/ερευνητική εμπειρία είτε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την θέση). Επιμέρους βαθμολογούνται:  Β1. 25,   Β2. 25,   Β3.  20,   Β4. 10. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στον φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα τα οποία αναφέρουν συγκεκριμένα την συσχέτιση της εργασιακής/ερευνητικής εμπειρίας με το γνωστικό αντικείμενο της προσφερόμενης θέσης εργασίας. Ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία μικρότερη των τριών μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη. Ως διάρκεια του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης λαμβάνεται η διάρκεια που αναφέρεται το πιστοποιητικό, είτε στον οδηγό σπουδών του εκάστοτε τμήματος.

 4. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί (είτε μέσω τηλεδιάσκεψης)
 5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 6. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 7. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 8. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ελένη Τσιντάρη, e-mail: tsintari@ics.forth.gr.

 

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα