Θέσεις Εργασίας

[ICS-954] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «TRACER Ανίχνευση τρωτοτήτων και ενίσχυση της ασφάλειας εφαρμογών και συστημάτων παλαιών γενεών (legacy systems) στο Διαδίκτυο» προκηρύσσει μία Υποτροφία Επιμόρφωσης Εξειδίκευσης επιστήμονα/μηχανικού υπολογιστών με εξειδίκευση στο τομέα της ασφάλειας δικτύων και λογισμικού και καλεί ενδιαφερόμενους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Ο ενδιαφερόμενος θα απασχοληθεί στην περιοχή της ασφάλειας δικτύων και λογισμικού.

Η σύμβαση Υποτροφίας Επιμόρφωσης Εξειδίκευσης θα είναι διάρκειας 12 μηνών.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • πτυχίο επιστήμης υπολογιστών ή αντίστοιχου περιεχομένου
  • Εμπειρία στις ερευνητικές περιοχές της ασφάλεια, δικτύων και λογισμικού
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Δημοσιεύσης στις ερευνητικές περιοχές της ασφάλεια, δικτύων και λογισμικού

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, έκθεση σκοπιµότητας µιας έως δύο σελίδων, όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά -ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για τους οποίους επιθυµούν να συνεργασθούν µε το ΙΤΕ –Ινστιτούτο Πληροφορικής στο συγκεκριμένο αντικείμενο της υποτροφίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 18-4-2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, οδός Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης , ΤΚ. 711 10 υπόψη κας Χρυσούλας Ηλιάκη.

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής.

Διαδικασία Επιλογής:

Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν βάσει των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων, καθώς και την έκθεση σκοπιµότητας.

Πληροφορίες:

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Χρυσούλα Ηλιάκη, e-mail: chrys@ics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα