Θέσεις Εργασίας

[ICS-1029] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ, Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων – ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Μια Θέση Επιστήμονα για σχεδιασμό και υλοποίηση Συστήματος Τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων επιστημονικών εργασιών και παρατηρήσεων

Αντικείμενο Εργασιών

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη βασικής εφαρμογής για τεκμηρίωση επιστημονικών πειραμάτων και παρατηρήσεων που χρησιμοποιούν μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί στο ΙΗΔΛ και στο ΙΥΜ και για υποστήριξη μακροπρόθεσμης διατήρησης των αποτελεσμάτων για χρήση και αναχρησιμοποίηση στο μέλλον και η οποία είναι συμβατή με τα τρέχοντα πρότυπα Ψηφιακής Προέλευσης, όπως το CRMDig, και καλές πρακτικές Ψηφιακής διατήρησης. Το αντικείμενο της θέσης είναι (1) Υλοποίηση βάσης γνώσεων (2) Σχεδιασμός και υλοποίηση λειτουργικών συνιστωσών συστήματος (application layer) (3) Σχεδιασμός και υλοποίηση διεπαφής χρήστη (UI layer) και διαδικτυακού τόπου παρουσίασης αποτελεσμάτων. Το σύστημα αυτό θα έχει τα παρακάτω τεχνολογικά χαρακτηριστικά:

 1. θα είναι βασισμένο σε τεχνολογίες σημασιολογικού δικτύου (RDF/RDFS)
 2. θα αναπτυχθεί σε τεχνολογία διαδικτύου (servlets, webservices Java,. C#, XML, JavaScript)

Το έργο ΠΟΛΙΤΕΙΑ ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2013 και θα τερματίσει τον Σεπτέμβριο του 2015

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Α. Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών
 • Β. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε πληροφοριακά συστήματα
 • Γ. Αποδεδειγμένη εμπειρία στις προαναφερόμενες τεχνολογίες
 • Δ. Τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, και κατασκευή προηγμένων πλατφορμών διαδικτυακών υπηρεσιών
 • Ε. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ολοκλήρωση συστημάτων
 • ΣΤ. Άριστη γνώση αγγλικής

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 1. Ικανότητα Προσαρμογής και Συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα
 2. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε drupal, python, json
 3. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης ροών εργασιών

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 03/02/2014 και ώρα 14:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας για κάθε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό) που έχουν παρακολουθήσει
 4. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Χρυσούλας Ηλιάκη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: chrys@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται/νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντες.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως :

  Απαραίτητα προσόντα:

  Α & Β Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα , Συντελεστής: 20%.

  Α. Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών, Συντελεστής: 10%

  Ως πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών θεωρείται, κάθε πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, είτε ισοδύναμό και αντίστοιχο αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.

  Β. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε πληροφοριακά συστήματα, Συντελεστής: 10%

  Ως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Πληροφοριακά Συστήματα θεωρείται κάθε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης/Εξειδίκευσης ΑΕΙ ή Πολυτεχνικών Σχολών στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων, είτε ισοδύναμα και αντίστοιχα αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.

  Με βάση τις σπουδές του, ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα:

  5: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 4: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 3:ουδέτερος υποψήφιος, 2: μη-ελκυστικός υποψήφιος, 1: απορριπτέος υποψήφιος.

  Η βαθμολόγηση θα λάβει υπ’ όψιν της, εκτός του βαθμού πτυχίου, και στοιχεία όπως ΑΕΙ σπουδών, διάρκεια σπουδών, μαθήματα, εργασίες και το βαθμό τους, κλπ.

  Γ. Αποδεδειγμένη εμπειρία στις προαναφερόμενες τεχνολογίες, Συντελεστής: 20%.

  Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.

  Δ. Τριετή επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και κατασκευή προηγμένων πλατφορμών διαδικτυακών υπηρεσιών , Συντελεστής: 20%.

  Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.

  Ε. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ολοκλήρωση σχημάτων δεδομένων , Συντελεστής: 20%.

  Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.

  ΣΤ. Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος). Συντελεστής: 10%.

  Η επιτροπή θα απορρίπτει υποψηφίους οι οποίοι δεν ικανοποιούν, κατά την κρίση της, το προσόν αυτό.

  Επιθυμητά προσόντα:

  Ικανότητα Προσαρμογής και Συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα Συντελεστής: 5%.

  Η ικανότητα θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την προαναφερόμενη

  Αποδεδειγμένη εμπειρία σε drupal, python, json Συντελεστής: 15%.

  Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την προαναφερόμενη

  Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση ροών εργασιών Συντελεστής: 20%.

  Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την προαναφερόμενη

 4. Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των πτυχιακών σπουδών και λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στο φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία μικρότερη των τριών μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.
 5. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 6. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 7. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/της και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 8. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 9. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 10. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Χρυσούλα Ηλιάκη, e-mail: chrys@ics.forth.gr

 

 

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα