Θέσεις Εργασίας

[ICS-1089] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ, Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων – ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους πτυχιούχους πληροφορικής με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Μια Θέση πτυχιούχου πληροφορικής για υλοποίηση πλατφόρμας γνώσης εφαρμογών τεχνολογίας στην συντήρηση αντικειμένων πολιτισμού

Αντικείμενο Εργασιών

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση της βάσης δεδομένων της πλατφόρμας γνώσης. Η πλατφόρμα γνώσης ακολουθεί το λογικό μοντέλο του συστήματος των τριών επιπέδων, το οποίο τοποθετεί σε διαφορετικά εννοιολογικά επίπεδα τη λογική του προγράμματος που επεξεργάζεται τα δεδομένα (application logic, λογική της εφαρμογής) και τον τρόπο και τα μέσα παρουσίασης (presentation) και αποτελείται από τρία μέρη: την βάση γνώσης (data layer), τις λειτουργικές συνιστώσες (application layer) και την διεπαφή χρήσης (UI layer). Η βάση δεδομένων υλοποιεί το μοντέλο το οποίο αποτελείται από τρία βασικά τμήματα, το τμήμα θησαυρού, το τμήμα του πεδίου συντήρησης/αποκατάστασης έργων τέχνης και το τμήμα της γνώσης του συγκεκριμένου πεδίου, το οποίο συνδέει την κατηγορική με την πραγματική γνώση μεθόδων συντήρησης για έργα τέχνης. Η βάση δεδομένων θα έχει τα παρακάτω τεχνολογικά χαρακτηριστικά:

 • θα υλοποιηθεί σε graph databases (ενδεδειγμένο graph database: neo4j και γλώσσα επερωτήσεων Cypher (CQL : Cypher Query Language)
 • θα αναπτυχθεί σε τεχνολογία διαδικτύου (Web programming, Web-services, Java, Servlets, XML, HTML5, CSS, Java, JavaScript, json, κλπ)

Το έργο ΠΟΛΙΤΕΙΑ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και θα τερματίσει τον Σεπτέμβριο του 2015.

Α. Απαιτούμενα Προσόντα

 1. Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών
 2. Αποδεδειγμένη εμπειρία στις προαναφερόμενες τεχνολογίες
 3. Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Β. Επιθυμητά προσόντα

 1. Γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θησαυρούς όρων
 2. Γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία στη αναπαράσταση δεδομένων σε γλώσσες αναπαράστασης δεδομένων και γνώσεων (XML, RDF, telos)
 3. Γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε προγραμματισμό
 4. Ικανότητα Προσαρμογής και Συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα
 5. Καλή γνώση αγγλικής

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών.

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 07/05/2015 και ώρα 14:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων εκπλήρωσης υποχρεώσεων για την απόκτηση Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Πανεπιστήμια Ημεδαπής)
 3. Πιστοποίηση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος από την Αλλοδαπή.
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας για κάθε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό) που έχουν παρακολουθήσει (Πανεπιστήμια Ημεδαπής και Αλλοδαπής).
 5. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Ελένης Τσιντάρη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: tsintari@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται / νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον / τους επιλεχθέντες.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως:
  Α/Α Περιγραφή Μέγιστη βαθμολογία Διευκρινίσεις
  A. Απαιτούμενα Προσόντα
  A.1. Κάτοχος πτυχίου στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών. 10 Ως πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών θεωρείται, κάθε πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , είτε ισοδύναμο και αντίστοιχο αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.
  Με βάση την βαθμολογία του πτυχίου του, ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίμακα: Άριστα 10 μονάδες, Λ. Καλώς 8 μονάδες, Καλώς 6 μονάδες.
  Α.2.α Αποδεδειγμένη εμπειρία σε graph databases (ενδεδειγμένο graph database: neo4j και Cypher (CQL : Cypher Query Language) 30 Ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα: 30-21: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 20-11: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 10-0: ουδέτερος υποψήφιος.
  Η επιτροπή θα απορρίπτει υποψηφίους οι οποίοι δεν ικανοποιούν, κατά την κρίση της, το προσόν αυτό.
  Α.2.β Γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνολογίες και υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού (Web programming, Web-services, Java, Servlets, XML, HTML5, CSS, Java, JavaScript, json, κλπ) 20 Ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα: 20-16: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 15-8: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 7-0: ουδέτερος υποψήφιος.
  Η επιτροπή θα απορρίπτει υποψηφίους οι οποίοι δεν ικανοποιούν, κατά την κρίση της, το προσόν αυτό.
  B. Επιθυμητά προσόντα
  B.1. Γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θησαυρούς όρων 10 Ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα: 10-8: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 7-4: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 3-0: ουδέτερος υποψήφιος.
  B.2. Γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία στη αναπαράσταση δεδομένων σε γλώσσες αναπαράστασης δεδομένων και γνώσεων (XML, RDF, telos) 10 Οι γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία θα βαθμολογηθούν, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.
  B.3 Γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε προγραμματισμό 10 Οι γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία θα βαθμολογηθούν, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.
  B.4 Ικανότητα Προσαρμογής και Συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα 10 Ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα: 10-8: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 7-4: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 3-0: ουδέτερος υποψήφιος.
  B.5 Καλή γνώση αγγλικής 10 Η επιτροπή θα απορρίπτει υποψηφίους οι οποίοι δεν ικανοποιούν, κατά την κρίση της, το προσόν αυτό.

  Ως βεβαίωση γνώσεων σε απαραίτητο είτε επιθυμητό γνωστικό αντικείμενο λαμβάνεται υπόψη η Αναλυτική Βαθμολογία για κάθε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό) που έχουν παρακολουθήσει, και θα αξιολογείται αναλόγως, κατά την κρίση της επιτροπής.

  Ως αποδεδειγμένη εμπειρία θεωρείται η εμπειρία στα πλαίσια επιστημονικών εργασιών ή πρακτικής άσκησης ή ειδίκευσης και λαμβάνεται υπόψη εφόσον είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, είτε η εργασιακή εμπειρία όπως αυτή ορίζεται παρακάτω.

  Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των πτυχιακών σπουδών και λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στο φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

 4. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 6. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/της και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 7. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 8. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 9. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ελένη Τσιντάρη, e-mail: tsintari@ics.forth.gr

  

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα