Θέσεις Εργασίας

[ICS-1003] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Μία (1) θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παράλληλος Προγραμματισμός: Γλώσσες, Εργαλεία και Συστήματα"

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 1514/85 ΦΕΚ 13/Α/85
2. Το Π.Δ. 432/87 ΦΕΚ 204/Α/87
3. Το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ Αριθ. 277/18-5/15-6-2013

Προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή ως εξής:

Μία (1) θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: "Παράλληλος Προγραμματισμός: Γλώσσες, Εργαλεία και Συστήματα".

Περιγραφή: Η προκηρυσσόμενη θέση στοχεύει στην ενδυνάμωση του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού και στην ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ στην περιοχή των Γλωσσών, Εργαλείων και Συστημάτων Παράλληλου Προγραμματισμού. Έμφαση θα δοθεί σε θέματα προγραμματισμού παράλληλων συστημάτων και την ανάπτυξη νέων μεθόδων και εργαλείων παράλληλου προγραμματισμού, που εμπίπτουν σε περιοχές όπως Σχεδιασμός και Υλοποίηση Γλωσσών Προγραμματισμού, Μεταγλώττιση, Συστήματα Χρόνου Εκτέλεσης και Εικονικές Μηχανές, Στατική και Δυναμική Ανάλυση Προγραμμάτων, και Παράλληλος Χρονοπρογραμματισμός.

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιδείξουν διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο. Είναι επίσης απαραίτητο να μπορούν να συντονίζουν ερευνητικές δραστηριότητες, να συντονίζουν τη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και τις εργασίες χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων, καθώς και να επιβλέπουν υφιστάμενο τεχνικό προσωπικό και φοιτητές.

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

  1. Αίτηση.
  2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (στα Ελληνικά και Αγγλικά).
  3. Αντίγραφα εργασιών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
  4. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (ένα αντίτυπο).
  5. Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (στα Αγγλικά).

Κατάθεση δικαιολογητικών:

Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση chrys@ics.forth.gr και ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Χρυσούλα Ηλιάκη
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ν. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο Κρήτης

Επικοινωνία: Γραμματεία Ινστιτούτου Πληροφορικής - ΙΤΕ, κα Χρυσούλα Ηλιάκη, τηλ. +30-2810-391603, email: chrys@ics.forth.gr.

Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων: 1η Σεπτεμβρίου 2013

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα