Θέσεις Εργασίας

[ICS-956] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων στην Κατεύθυνση της Βιολογίας Συστημάτων» (ΒΙΟΣΥΣ), που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης Συνεργαζόμενου Ερευνητή με μίσθωση έργου ιδιωτικού δικαίου

Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο του έργου της θέσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων (μηχανική μάθηση, εξόρυξη δεδομένων, ανακάλυψη γνώσης, στατιστική, ανάλυση προτύπων) καθώς και την εφαρμογή τους σε βιοϊατρικά δεδομένα με έμφαση σε κλινικά και γονιδιωματικά/γενετικά δεδομένα υψηλής απόδοσης (μικροσυστοιχίες/microarrays, DNA ακολουθίες/sequences, SNPs, κλπ).

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου σε σχετικές με το αντικείμενο περιοχές, όπως Πληροφορική, Μηχανικής (Engineering), Στατιστική, Βιοπληροφορική, Βελτιστοποίηση, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Βιολογία, Βιοτεχνολογία από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 • Διδακτορικός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο με το έργο
 • Εμπειρία με ανάλυση πολύ-διαστατικών βιολογικών δεδομένων
 • Εμπειρία με ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων μηχανικής μάθησης
 • Εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία, συγγραφή επιστημονικών εργασιών και αναφορών
 • Εμπειρία σε κάποιες από τις παρακάτω εξειδικευμένες περιοχές εκτιμάται θετικά: μεθόδοι αιτιακής ανάλυσης (Causal Discovery), Μπεϋσιανά Δικτύα, Επιλογή Μεταβλητών, Θεωρία Βελτιστοποίησης, Ανάλυση Χρονικών Δεδομένων, Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων
 • Η καλή γνώση σχεδίασης, ανάπτυξης χρήσης και προσαρμογής εργαλείων λογισμικού (σχετικών με το αντικείμενο του έργου) καθώς και η διάθεση για ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας σε σχετικά θέματα βασικής έρευνας αιχμής θα συνεκτιμηθούν.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Η συγκεκριμένη σύμβαση θα είναι για ένα έτος από 1/6/2013 μέχρι 31/5/2014 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του ερευνητικού έργου. Τονίζουμε όμως ότι το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής του ΙΤΕ-ΙΠ ενδιαφέρεται για μακροπρόθεσμες συνεργασίες με επιστήμονες και ερευνητές που θα συμμετέχουν και σε μελλοντικά χρηματοδοτούμενα έργα.

Ύψος αμοιβής. Το ύψος της αμοιβής θα είναι ανταγωνιστικό και θα προσδιοριστεί ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 30/4/2013 και ώρα 14:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 3. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Λιάνας Κεφαλάκη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 711 10 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email liana@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται/νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντες
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 4. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 5. Ο /Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί /ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 6. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Λιάνα Κεφαλάκη, e-mail: liana@ics.forth.gr

  

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα