Θέσεις Εργασίας

[ICS-1059] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εικονικών εργαστηρίων» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας: Κατασκευή και Λειτουργία Εθνικής Υποδομής LifeWatch» στον Άξονα Προτεραιότητας “01 – Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη” του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” – ΕΣΠΑ 2007-2013, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Μια Θέση Επιστήμονα για τη βελτιστοποίηση αλγορίθμων στατιστικής ανάλυσης

Αντικείμενο Εργασιών

Τα πακέτα στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από επιστήμονες των περιοχών που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα δεν είναι σχεδιασμένα να εκμεταλλεύονται τις σύγχρονες τεχνολογίες παράλληλης εκτέλεσης εργασιών σε περιβάλλοντα πολλαπλών επεξεργαστών. Αντικείμενο αυτής της θέσης είναι η βελτιστοποίηση των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων μαθηματικών μοντέλων της περιοχής και η προσαρμογή τους προς εκτέλεση στην υποδομή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του τρέχοντος έργου. Συγκεκριμένα, θα μελετηθούν και βελτιστοποιηθούν αλγόριθμοι γραμμένοι σε γλώσσα C ή Fortran, και οι οποίοι διατίθενται κυρίως από το πακέτο Vegan της γλώσσας στατιστικής επεξεργασίας R. Οι αλγόριθμοι αυτοί θα ενοποιηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου, από όπου θα προσφέρονται ως ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους χρήστες. Η θέση αυτή προϋποθέτει εμπειρία στα παρακάτω γνωστικά πεδία:

(i) σε τεχνολογίες που σχετίζονται με στατιστική επεξεργασία στο περιβάλλον R, στην κατανόηση και εφαρμογή μοντέλων στατιστικής ανάλυσης και υπολογιστικών μαθηματικών, και, παράλληλα, εφαρμοσμένη γνώση των γλωσσών προγραμματισμού C και Fortran

(ii) σε κανόνες και πρακτικές παράλληλης επεξεργασίας στις γλώσσες προγραμματισμού C και Fortran και, παράλληλα, βασική ευχέρεια κατανόησης και χειρισμού μοντέλων στατιστικής ανάλυσης.

 

Το έργο “ Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας: Κατασκευή και Λειτουργία της Εθνικής Υποδομής LifeWatch” ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2012 και θα τερματίσει τον Σεπτέμβριο του 2015.

Απαιτούμενα Προσόντα

Α. Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών στη Μηχανική Υπολογιστών ή σε Επιστήμες Μαθηματικών και Στατιστικής με ειδίκευση στα Υπολογιστικά Μαθηματικά και σε τεχνολογίες Πληροφορικής

Β. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε συναφείς τομείς

Γ. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ένα η περισσότερα από τα προαναφερόμενα γνωστικά πεδία

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 1. Εμπειρία χρήσης του περιβάλλοντος στατιστικής επεξεργασίας R
 2. Πρακτική εμπειρία στη χρήση τεχνολογιών παραλληλισμού σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού (πχ. C++, CUDA, OpenCL)
 3. Ικανότητα Προσαρμογής και Συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα
 4. Άριστη γνώση αγγλικής

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 30/06/2014 και ώρα 14:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης.
 3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας για κάθε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό) που έχουν παρακολουθήσει.
 4. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αποδεδειγμένη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Ελένης Τσιντάρη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: tsintari@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται/νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντες.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως:

  Απαραίτητα προσόντα:

  Α & Β Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα , Συντελεστής: 40%.

  Α. Πτυχίο στην Επιστήμη των Υπολογιστών, στη Μηχανική Υπολογιστών, σε Επιστήμες Μαθηματικών ή Στατιστικής με γνώσεις στα Υπολογιστικά Μαθηματικά και σε Τεχνολογίες Πληροφορικής, Συντελεστής: 20%

  Ως πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών θεωρείται, κάθε πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, είτε ισοδύναμό και αντίστοιχο αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.

  Ως πτυχίο στα Μαθηματικά/Στατιστική θεωρείται κάθε πτυχίο Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής από αντίστοιχο τμήμα ΑΕΙ, είτε ισοδύναμό και αντίστοιχο αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.

  Β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε συναφείς τομείς, Συντελεστής: 20%

  Ως μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών θεωρείται, κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, είτε ισοδύναμό και αντίστοιχο αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.

  Ως μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα Μαθηματικά/Στατιστική θεωρείται κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής από αντίστοιχο τμήμα ΑΕΙ, είτε ισοδύναμό και αντίστοιχο αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.

  Με βάση τις σπουδές του, ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα:

  5: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 4: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 3:ουδέτερος υποψήφιος, 2: μη-ελκυστικός υποψήφιος, 1: απορριπτέος υποψήφιος.

  Η βαθμολόγηση θα λάβει υπ’ όψιν της, εκτός του βαθμού πτυχίου, και στοιχεία όπως ΑΕΙ σπουδών, διάρκεια σπουδών, μαθήματα, εργασίες και το βαθμό τους, κλπ.

  Γ. Αποδεδειγμένη εμπειρία στις προαναφερόμενες τεχνολογίες, Συντελεστής: 40%.

  Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.

  Επιθυμητά προσόντα:

  Εμπειρία χρήσης του περιβάλλοντος στατιστικής επεξεργασίας R, Συντελεστής: 20%.

  Η ικανότητα θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την προαναφερόμενη.

  Πρακτική εμπειρία στη χρήση τεχνολογιών παραλληλισμού σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού (πχ. C++, CUDA, OpenCL), Συντελεστής: 10%.

  Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την προαναφερόμενη.

  Ικανότητα Προσαρμογής και Συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα, Συντελεστής: 10%

  Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την προαναφερόμενη.

  Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος). Συντελεστής: 10%.

  Η επιτροπή θα απορρίπτει υποψηφίους οι οποίοι δεν ικανοποιούν, κατά την κρίση της, το προσόν αυτό.

 4. Ως αποδεδειγμένη εμπειρία θεωρείται η εμπειρία στα πλαίσια επιστημονικών εργασιών ή πρακτικής άσκησης ή ειδίκευσης και λαμβάνεται υπόψη εφόσον είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.
 5. Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των πτυχιακών σπουδών και λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στο φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία μικρότερη των τριών μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.
 6. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 8. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/της και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 9. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 10. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 11. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ελένη Τσιντάρη, e-mail: tsintari@ics.forth.gr

  

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα