Θέσεις Εργασίας

[ICS-1069] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ, Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων – ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους πτυχιούχους πληροφορικής με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Μια θέση πτυχιούχου πληροφορικής για υλοποίηση λειτουργικών συνιστωσών συστήματος διαχείρισης εγγράφων

Αντικείμενο Εργασιών

Ένας από τους στόχους του έργου αυτού είναι η ανάπτυξη βασικής εφαρμογής για τεκμηρίωση επιστημονικών πειραμάτων και παρατηρήσεων που χρησιμοποιούν μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί στο ΙΗΔΛ (Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ) και στο ΙΥΜ (Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών) και για υποστήριξη μακροπρόθεσμης διατήρησης των αποτελεσμάτων για χρήση και αναχρησιμοποίηση στο μέλλον και η οποία είναι συμβατή με τα τρέχοντα πρότυπα Ψηφιακής Προέλευσης, όπως το CRMDig, και καλές πρακτικές Ψηφιακής Διατήρησης. Το σύστημα αυτό (εφαρμογή) θα έχει τα παρακάτω τεχνολογικά χαρακτηριστικά:

 • θα είναι βασισμένο σε τεχνολογίες σημασιολογικού δικτύου (RDF/RDFS)
 • θα αναπτυχθεί σε τεχνολογία διαδικτύου (servlets, webservices Java, XML, JavaScript)

Στα πλαίσια του παραπάνω έργου, η πρόσκληση αυτή αφορά στην υλοποίηση λειτουργικών συνιστωσών και υπηρεσιών συστήματος διαχείρισης εγγράφων με χρήση τεχνολογιών Παγκόσμιου Ιστού (Web programming, Web-services, HTML5, CSS, Java, JavaScript, κλπ).

Το έργο ΠΟΛΙΤΕΙΑ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και θα τερματίσει τον Σεπτέμβριο του 2015

A. Απαιτούμενα Προσόντα

 1. Κάτοχος πτυχίου στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών.

B. Επιθυμητά προσόντα

 1. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών
 2. Γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία στη αναπαράσταση δεδομένων σε γλώσσες αναπαράστασης δεδομένων και γνώσεων στον Παγκόσμιο Ιστό (RDF, XML) και διαχείριση αυτών σε βάσεις διαχείρισης δεδομένων XML και RDF (π.χ. XML-databases, RDF triple stores)
 3. Γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνολογίες και υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού (Web programming, Web-services, HTML5, CSS, Java, JavaScript, κλπ)
 4. Ικανότητα προσαρμογής και συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα
 5. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 13/08/2014 και ώρα 14:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων εκπλήρωσης υποχρεώσεων για την απόκτηση Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Πανεπιστήμια Ημεδαπής)
 3. Πιστοποίηση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος από την Αλλοδαπή.
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας για κάθε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό) που έχουν παρακολουθήσει (Πανεπιστήμια Ημεδαπής και Αλλοδαπής).
 5. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Χρυσούλας Ηλιάκη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: chrys@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται/νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντες.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως:
  Α/Α Περιγραφή Μέγιστη βαθμολογία Διευκρινίσεις
  A Απαιτούμενα Προσόντα    
  A.1. Κάτοχος πτυχίου στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών. 20 Ως πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών θεωρείται, κάθε πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , είτε ισοδύναμο και αντίστοιχο αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.
  Με βάση την βαθμολογία του πτυχίου του, ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίμακα: Άριστα 20 μονάδες, Λ.Καλώς 15 μονάδες , Καλώς 10 μονάδες.
  B Επιθυμητά προσόντα    
  B.1. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών 20 Ως μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών θεωρείται, κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, είτε ισοδύναμό και αντίστοιχο αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.
  Με βάση τις σπουδές του, ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα: 20-16: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 15-8: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 7-0:ουδέτερος υποψήφιος.
  Η βαθμολόγηση θα λάβει υπ’ όψιν της, εκτός του βαθμού πτυχίου, και στοιχεία όπως ΑΕΙ σπουδών, διάρκεια σπουδών, μαθήματα, εργασίες και το βαθμό τους, κλπ.
  B.2. Γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία στη αναπαράσταση δεδομένων σε γλώσσες αναπαράστασης δεδομένων και γνώσεων στον Παγκόσμιο Ιστό (RDF, XML) και διαχείριση αυτών σε βάσεις διαχείρισης δεδομένων XML και RDF (π.χ. XML-databases, RDF triple stores) 20 Οι γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία θα βαθμολογηθούν, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.
  B.3 Γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνολογίες και υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού (Web programming, Web-services, HTML5, CSS, Java, JavaScript, κλπ) 20 Οι γνώσεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία θα βαθμολογηθούν, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.
  B.4 Ικανότητα Προσαρμογής και Συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα 10 Ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα: 10-8: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 7-4: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 3-0: ουδέτερος υποψήφιος.
  B.5 Πολύ καλή γνώση αγγλικής 10 Η επιτροπή θα απορρίπτει υποψηφίους οι οποίοι δεν ικανοποιούν, κατά την κρίση της, το προσόν αυτό.

  Ως βεβαίωση γνώσεων σε απαραίτητο είτε επιθυμητό γνωστικό αντικείμενο λαμβάνεται υπόψη η Αναλυτική Βαθμολογία για κάθε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό) που έχουν παρακολουθήσει, και θα αξιολογείται αναλόγως, κατά την κρίση της επιτροπής.

  Ως αποδεδειγμένη εμπειρία θεωρείται η εμπειρία στα πλαίσια επιστημονικών εργασιών ή πρακτικής άσκησης ή ειδίκευσης και λαμβάνεται υπόψη εφόσον είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, είτε η εργασιακή εμπειρία όπως αυτή ορίζεται παρακάτω.

  Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των πτυχιακών σπουδών και λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στο φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Εργασιακή εμπειρία μικρότερη των τριών μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.

 4. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 6. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/της και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 7. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 8. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 9. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Χρυσούλα Ηλιάκη, e-mail: chrys@ics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα