Θέσεις Εργασίας

[ICS-1042] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΠΕΦΥΚΑ: Περιβάλλον και Φυσικές Καταστροφές: Νέες μέθοδοι για τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Α. Μια θέση Μεταδιδάκτορα Ερευνητή, απόφοιτου Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών με ειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες

Αντικείμενο Εργασιών

Το έργο αυτό αφορά το Περιβάλλον και Φυσικές Καταστροφές. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη νέων μεθόδων για τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος καθώς και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Το αντικείμενο της θέσης αυτής αφορά:

 1. Τη σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση προηγμένων συστημάτων τηλεπικοινωνιών για εφαρμογές πολιτικής προστασίας καθώς και για εφαρμογή σε σενάρια έκτακτων περιστατικών και απαιτήσεις εφαρμογών και δικτύων,
 2. Μελέτη και χαρτογράφηση των αστικών περιοχών της Κρήτης για την εγκατάσταση και ανάπτυξη συσκευών μετρήσεων Η/Μ ακτινοβολίας
 3. Μελέτη και σχεδίαση αρχιτεκτονικής δικτυακής υποδομής και ασφάλειας του συστήματος
 4. Σχεδιασμός δικτύου αισθητήρων και ανάπτυξη εφαρμογών για τη δημιουργία «έξυπνων» πόλεων

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικου και Μηχανικου Υπολογιστών
 • Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση στις τηλεπικοινωνίες
 • Προϋπηρεσία στην διεξαγωγή μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 • Εμπειρία στη σχεδίαση και υλοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων
 • Εμπειρία στη σχεδίαση δικτύων αισθητήρων και εφαρμογών τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού (SCADA)
 • Γνώσεις και εμπειρία στην ανάπτυξη εξομοιωτικών μοντέλων

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Διάρκεια 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις 21-3-2014 και ώρα 14:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 3. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Λιάνας Κεφαλάκη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: liana@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντες.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως :

  Απαραίτητα προσόντα:

  Α. Πτυχίο τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικου και Μηχανικου Υπολογιστών, βάρος (συντελεστής) 20%:

  Το πτυχίο βαθμολογείται ως ακολούθως: Άριστα 20 μονάδες, Λ.Καλώς 15 μονάδες , Καλώς 10 μονάδες.

  Ως πτυχίο τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών η? Ηλεκτρολόγου Μηχανικου και Μηχανικου Υπολογιστών θεωρείται, κάθε πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ η? Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, είτε ισοδύναμο και αντίστοιχο με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.

  Β. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο των Τηλεπικοινωνίων, βάρος (συντελεστής) 30%:

  Κρίνεται η συνάφεια του διδακτορικού τίτλου με το αντικείμενο της θέσης και βαθμολογείται από 10 έως 30 μονάδες

  Γ. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας:

  Η επιτροπή θα απορρίπτει υποψηφίους οι οποίοι δεν ικανοποιούν, κατά την κρίση της, το προσόν αυτό.

  Δ. Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση στις τηλεπικοινωνίες, βάρος (συντελεστής): 20%

  Κρίνεται η εμπειρία του υποψήφιου στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με βάση τη προηγούμενη συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα και ιδιαίτερα σε σχετικά με τηλεπικοινωνίες έργα, με βαθμολογία από 0 έως 20 μονάδες.

  Ε. Προϋπηρεσία στην διεξαγωγή μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, βάρος (συντελεστής): 30%.

  Κρίνεται η εμπειρία του υποψήφιου στη διεξαγωγή μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με βαθμολογία από 0 έως 30 μονάδες.

  Επιθυμητά προσόντα:

  Α. Εμπειρία στη σχεδίαση και υλοποίηση ενσωματωμένων (embedded) συστημάτων.

  Κρίνονται οι γνώσεις και η εμπειρία του υποψηφίου στη σχεδίαση και υλοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων, με βαθμολογία από 0 έως 20 μονάδες.

  Β. Εμπειρία στην σχεδίαση δικτύων αισθητήρων και εφαρμογών τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού (SCADA)

  Κρίνονται οι γνώσεις και η εμπειρία του υποψηφίου στη σχεδίαση και υλοποίηση δικτύων αισθητήρων και εφαρμογών τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού (SCADA), με βαθμολογία από 0 έως 20 μονάδες.

  Γ. Γνώσεις και εμπειρία στην ανάπτυξη εξομοιωτικών μοντέλων.

  >Κρίνονται οι γνώσεις και η εμπειρία του υποψηφίου στη ανάπτυξη εξομοιωτικών μοντέλων και τη χρήση αντίστοιχων λογισμικών, με βαθμολογία από 0 έως 20 μονάδες.

 4. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 6. Ο ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 7. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 8. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 9. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Λιάνα Κεφαλάκη, e-mail: liana@ics.forth.gr

 

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα