Θέσεις Εργασίας

[ICS-985] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: μία (1) θέση Ερευνητή

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον Ν. 1514/85 ΦΕΚ 13/Α/85
  2. Το Π.Δ. 432/87 ΦΕΚ 204/Α/87
  3. Το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ Αριθ. 267/18-5/13-10-2012

Προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή ως εξής:

Μία (1) θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας* (Εντεταλμένου Ερευνητή) με γνωστικό αντικείμενο: «Αναπαράσταση Γνώσης και Λογισμός», "Knowledge Representation and Reasoning".

Περιγραφή: Η προκηρυσσόμενη θέση στοχεύει στην ενδυνάμωση του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού και στην ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ στην περιοχή της Αναπαράστασης Γνώσης και του Αυτοματοποιημένου Λογισμού. Έμφαση θα δοθεί σε θέματα που σχετίζονται με την αναπαράσταση διαφορετικών μορφών γνώσης μέσω λογικών φορμαλισμών και τη δυναμικότητα της γνώσης, καθώς και τη μελέτη σχετιζόμενων προβλημάτων όπως (ενδεικτικά) η επίλυση αντιφάσεων, η ανίχνευση αλλαγών, ο λογισμός με επιχειρήματα και ο κατανεμημένος (μη-μονότονος) λογισμός.

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιδείξουν διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. Είναι επίσης απαραίτητο να μπορούν να συντονίζουν ερευνητικές δραστηριότητες, να συντονίζουν τη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και τις εργασίες χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων, καθώς και να επιβλέπουν υφιστάμενο τεχνικό προσωπικό και φοιτητές.

*(επιπέδου Επίκουρου Καθηγητή)

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

  1. Αίτηση.
  2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (στα Ελληνικά και Αγγλικά).
  3. Αντίγραφα εργασιών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
  4. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (ένα αντίτυπο).
  5. Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (στα Αγγλικά).

Κατάθεση δικαιολογητικών:

Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση chrys@ics.forth.gr
και ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ηλιάκη Χρυσούλα
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ν. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο Κρήτης

Επικοινωνία: Γραμματεία Ινστιτούτου Πληροφορικής - ΙΤΕ, κ. Ηλιάκη Χρυσούλα, τηλ. +30-2810-391603, email: chrys@ics.forth.gr.

Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων: Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα