Θέσεις Εργασίας

[ICS-1011] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής αυτού απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Α. Μια Θέση Επιστήμονα για Interactive Applications Programmer / Developer

Αντικείμενο Εργασιών

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικών εφαρμογών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών. Επέκταση και συντήρηση υπαρχόντων συστημάτων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής Ανώτατου ή Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Δίπλωμα Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλο συναφές αντικείμενο.
  • Επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 3 έτη) στο σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών σε περιβάλλον Adobe Air ή Microsoft .NET.
  • Άριστη γνώση Action Script 3.0 ή C#.

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:

  • Καλή γνώση ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές (Android, iOS).
  • Καλή γνώση ανάπτυξης εφαρμογών με Away 3D ή Unity 3D.
  • Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ., Photoshop, FireWorks).
  • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Διάρκεια 6 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Ύψος αμοιβής: αναλόγως προσόντων.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 30/11/2013. Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Επιπλέον, οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβάλει θετικά στην αξιολόγησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία την πρότασή τους στην ταχ. διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη
υπόψη: Δημήτρη Γραμμένου

ή μέσω e-mail στην ηλ. διεύθυνση: gramenos@ics.forth.gr

Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων και εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Δημήτριο Γραμμένο (gramenos@ics.forth.gr).

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα