Θέσεις Εργασίας

[ICS-1028] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «RealEstate2.0 – Καινοτόμες υπηρεσίες RealEstate: αξιοποιώντας το Web 2.0 (RealEstate2.0: Informed Real-Estate Services: Leveraging Web 2.0)», που εντάσσεται στην πράξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Α. Μια Θέση Επιστήμονα για την Υλοποίηση Προγραμματιστικής Διεπαφής Αποθετηρίου Διασυνδεδεμένων Δεδομένων.

Αντικείμενο Εργασιών

(α) Eξαγωγή γνώσης από Κειμενική Πληροφορία που είναι διαθέσιμη σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και διασύνδεση της με Σημεία Ενδιαφέροντος αστικών περιοχών.

(β) Αναπαράσταση, συλλογή και αποθήκευση σε βάση δεδομένων πληροφορίας σχετική με (i) σημεία ενδιαφέροντος αστικών περιοχών, (ii) κτηματομεσιτικά ακίνητα, (iii) ανοικτά δεδομένα και (iv) μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

(γ) Υλοποίηση προγραμματιστικής διεπαφής γεοχωρικής αναζήτησης σημείων ενδιαφέροντος, κτηματομεσιτικών ακινήτων, και ανοικτών δεδομένων τα οποία σχετίζονται με τα προαναφερθείσα είδη πληροφοριών.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών
 • Εμπειρία σε:
  • Εξαγωγή γνώσης (Knowledge Extraction) από κειμενική πληροφορία που είναι διαθέσιμη στο Παγκόσμιο Ιστό όπως σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε εμπειρία σχετιζόμενη με την αναγνώριση γεωγραφικών τοποθεσιών (geoparsing/geotagging), και σε συστήματα ταυτοποίησης στιγμιοτύπων (instance matching, entity resolution).
  • Διαχείριση γεωγραφικών και ανοικτών δεδομένων
  • Μετάπτωση δεδομένων σε Γλώσσες Αναπαράστασης Δεδομένων και Γνώσεων στον Παγκόσμιο Ιστό (RDF, XML)
  • Χρήση τεχνολογιών υπηρεσιών Παγκόσμιου Ιστού.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 03/02/2014 και ώρα 14.00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων εκπλήρωσης υποχρεώσεων για την απόκτηση Πτυχίου (Πανεπιστήμια Ημεδαπής)
 3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας για κάθε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό) που έχουν παρακολουθήσει (Πανεπιστήμια Ημεδαπής και Αλλοδαπής)
 4. Πιστοποίηση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος από την Αλλοδαπή.
 5. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία την πρότασή τους στην διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Ελένης Τσιντάρη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 711 10 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: tsintari@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται/νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντες
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως :

  Απαιτούμενα Προσόντα

  Α. Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών (βάρος: 20 μονάδες).

  Ως πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών θεωρείται, κάθε πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , είτε ισοδύναμο και αντίστοιχο αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ. Το πτυχίο λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν υπάρχουν στον φάκελο τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

  Με βάση την βαθμολογία του πτυχίου του, ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίμακα: Άριστα 20 μονάδες, Λ.Καλώς 15 μονάδες , Καλώς 10 μονάδες.

  Β. Εμπειρία (βάρος: 80 μονάδες).

  Ως εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των προπτυχιακών σπουδών: εργασιακή εμπειρία είτε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την θέση). Επιμέρους βαθμολογούνται:

  Β.1 Εξαγωγή γνώσης (Knowledge Extraction) από κειμενική πληροφορία που είναι διαθέσιμη στο Παγκόσμιο Ιστό όπως σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε εμπειρία σχετιζόμενη με την αναγνώριση γεωγραφικών τοποθεσιών (geoparsing/geotagging), και σε συστήματα ταυτοποίησης στιγμιοτύπων (instance matching, entity resolution),(βάρος: 1.25 μονάδες για ειδίκευση ή εμπειρία διάρκειας 3 μηνών, κλίμακα: 0-25 μονάδες - μέγιστη μετρήσιμη εμπειρία 5 έτη)

  Β.2 η εμπειρία στην διαχείριση γεωγραφικών και ανοικτών δεδομένων (βάρος: 1.25 μονάδες για ειδίκευση ή εμπειρία διάρκειας 3 μηνών, κλίμακα: 0-25 μονάδες - μέγιστη μετρήσιμη εμπειρία 5 έτη).

  Β.3 η εμπειρία στην μετάπτωση δεδομένων σε Γλώσσες Αναπαράστασης Δεδομένων και Γνώσεων στον Παγκόσμιο Ιστό (RDF, XML) (βάρος: 0.75 μονάδες για ειδίκευση ή εμπειρία διάρκειας 3 μηνών, κλίμακα: 0-15 μονάδες - μέγιστη μετρήσιμη εμπειρία 5 έτη).

  Β.4 η εμπειρία στην χρήση τεχνολογιών υπηρεσιών Παγκόσμιου Ιστού (βάρος: 0.75 μονάδες για ειδίκευση ή εμπειρία διάρκειας 3 μηνών, κλίμακα: 0-15 μονάδες - μέγιστη μετρήσιμη εμπειρία 5 έτη)

  Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στον φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα τα οποία αναφέρουν συγκεκριμένα την συσχέτιση της εργασιακής εμπειρίας με το γνωστικό αντικείμενο της προσφερόμενης θέσης εργασίας. Ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία μικρότερη των τριών μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.

  Ως διάρκεια του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης λαμβάνεται η διάρκεια που αναφέρεται το πιστοποιητικό, είτε στον οδηγό σπουδών του εκάστοτε τμήματος.

 4. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 6. Ο /Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί/ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 7. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 8. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 9. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ελένη Τσιντάρη, e-mail: tsintari@ics.forth.gr

 

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα