Θέσεις Εργασίας

[ICS-1046] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΠΟΛΙτισμός ΤΕχνολογΙΑ, Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων - ΠΟΛΙΤΕΙΑ», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα μία θέση Επιστήμονα για ανάπτυξη διαδικτυακών διεπαφών και υπηρεσιών για την προβολή πολιτισμικής πληροφορίας σε ετερογενή περιβάλλοντα και πλατφόρμες.

Αντικείμενο Εργασιών

Εξαγωγή, εμπλουτισμός παρουσίαση περιεχομένου από το σχήμα περιγραφής μουσειακών αντικειμένων. Διασύνδεση με το εν λόγω μοντέλο και δημιουργία διαδικτυακών διεπαφών (web UIs) και υπηρεσιών (web services) με στόχο την διάχυση της πληροφορίας σε ετερογενή περιβάλλοντα (εφαρμογές διαχείρισης, ψηφιακή έκθεση, διαδραστικά συστήματα) και πλατφόρμες (σταθεροί υπολογιστικές, κινητά και συστήματα διάχυτης νοημοσύνης). Διασύνδεση με φορητές έξυπνες συσκευές.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 • Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Πληροφορική.

 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

Επιθυμητά Προσόντα

 • Ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στην κατασκευή προσβάσιμων διαδικτυακών εφαρμογών που εναρμονίζονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του Ιστού».

 • Προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικών με τις ΤΠΕ και την αναπηρία.

 • Εμπειρία και τεχνογνωσία σε ανάλυση, σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.

 • Άριστη γνώση γλωσσών προγραμματισμού C#, Visual Basic .NET, Java for mobile applications.

 • Εμπειρία με Front end Technologies (HTML / CSS / XHTML, JavaScript / DHTML / Ajax, XML / XSL).

 • Άριστη γνώση Web Services (SOAP, REST, WCF).

 • Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (MS SQL Server 2008, TRANSACT SQL).

 • Εξοικείωση με διαφορετικά περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών (MS visual studio, Eclipse, Adobe flash builder, NetBeans).

 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών και διεπαφών σε πολλαπλές πλατφόρμες και τεχνολογίες (διαδικτυακές, εφαρμογές για σταθερούς υπολογιστές και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα) συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών αναζήτησης οπτικοακουστικού υλικού.

 • Ικανότητα προσαρμογής και συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος Αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 11/04/2014 και ώρα 14.00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης.

 3. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία την πρότασή τους στην διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ινστιτούτο Πληροφορικής: υπόψη κας Χρυσούλας Ηλιάκη

Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών

Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο email: chrys@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα υποψήφιο.

 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.

 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως :


 

Απαραίτητα προσόντα:

Α. Πτυχίο Πληροφορικής: Συντελεστής 10%

Ως πτυχίο πληροφορικής θεωρείται, κάθε πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είτε ισοδύναμο και αντίστοιχο αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.

Β. Μεταπτυχιακό διπλώματος ειδίκευσης στην Πληροφορική: Συντελεστής 10%

Ως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική θεωρείται κάθε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης/Εξειδίκευσης ΑΕΙ ή Πολυτεχνικών Σχολών στον τομέα της πληροφορικής, είτε ισοδύναμα και αντίστοιχα αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.

Με βάση τις σπουδές του, ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα:

5: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 4: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 3:ουδέτερος υποψήφιος, 2: μη-ελκυστικός υποψήφιος, 1: απορριπτέος υποψήφιος.

Η βαθμολόγηση θα λάβει υπ’ όψιν της, εκτός του βαθμού πτυχίου, και στοιχεία όπως ΑΕΙ σπουδών, μαθήματα και το βαθμό τους, κλπ.

Επιθυμητά προσόντα:

Α. Ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στην κατασκευή προσβάσιμων διαδικτυακών εφαρμογών που εναρμονίζονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του Ιστού». Συντελεστής 30%

Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.

Β. Προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικών με τις ΤΠΕ και την αναπηρία. Συντελεστής 5%

Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.

Γ. Εμπειρία και τεχνογνωσία σε ανάλυση, σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού. Συντελεστής 5%

Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.

Δ. Άριστη γνώση γλωσσών προγραμματισμού C#, Visual Basic .NET, Java for mobile applications. Συντελεστής 5%

Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.

Ε. Εμπειρία με Front end Technologies (HTML / CSS / XHTML, JavaScript / DHTML / Ajax, XML / XSL). Συντελεστής 5%

Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.

ΣΤ. Άριστη γνώση Web Services (SOAP, REST, WCF). Συντελεστής 5%

Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.

Ζ. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (MS SQL Server 2008, TRANSACT SQL). Συντελεστής 5%

Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.

Η. Εξοικείωση με διαφορετικά περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών (MS visual studio, Eclipse, Adobe flash builder, NetBeans). Συντελεστής 5%

Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.

Θ. Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών και διεπαφών σε πολλαπλές πλατφόρμες και τεχνολογίες (διαδικτυακές, εφαρμογές για σταθερούς υπολογιστές και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα) συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών αναζήτησης οπτικοακουστικού υλικού. Συντελεστής 10 %

Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.

Ι. Ικανότητα προσαρμογής και συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα: Συντελεστής 5%

Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.

 1. Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των πτυχιακών σπουδών και λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στο φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία μικρότερη των τριών μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.

 2. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.

 3. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης.

 4. Ο ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.

 5. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 6. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 7. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Χρυσούλα Ηλιάκη, e-mail: chrys@ics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα