Θέσεις Εργασίας

[ICS-987] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου GreenVM: Συστήματα χρόνου εκτέλεσης, αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας, για κλιμακώσιμες πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ", απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και ειδικότερα:

Α. Μια Θέση «Μεταδιδάκτορα»

Αντικείμενο Εργασιών

Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας εικονικής μηχανής Java και ενός Συστήματος Χρόνου Εκτέλεσης, καθώς και μιας βιβλιοθήκης παραλληλισμού, που θα είναι αποδοτικά ως προς την καταναλώμενη ισχύ, όλα αυτά για μια πολυπύρηνη αρχιτεκτονική που θα παρέχει μερική συνέπεια κρυφής μνήμης. Το αντικείμενο της θέσης είναι «Γλώσσες Προγραμματισμού και Παραλληλισμός», με έμφαση σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

 1. Συστήματα Χρόνου Εκτέλεσης
 2. Παράλληλος και Κατανεμημένος Προγραμματισμός
 3. Εικονικές Μηχανές και συστήματα Χρόνου Εκτέλεσης Java
 4. Διαχείριση Κατανεμημένης/Κοινόχρηστης Μνήμης
 5. Σημασιολογία Γλωσσών Παράλληλου Προγραμματισμού

Το έργο GreenVM ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και θα τερματίσει το Σεπτέμβριο του 2015.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών ή σε άλλη συναφή επιστήμη.
 • Ισχυρό αποδεδειγμένο ερευνητικό προφίλ (με δημοσιευμένο έργο) στην περιοχή της Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ή/και των Παράλληλων Αλγόριθμων με προτίμηση σε κάποια από τα πεδία που προαναφέρθηκαν.
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
 • Ικανότητα Προσαρμογής και Συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 • Καλή γνώση Αρχιτεκτονικών Μνήμης και/ή
 • Παράλληλος και κατανεμημένος προγραμματισμός και/ή
 • Προγραμματισμός Συστημάτων και/ή
 • Σημασιολογία ψηφιολέξεων (bytecode), εκτέλεση και υλοποίηση εικονικών μηχανών JAVA και/ή
 • Ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Από 1/3/2013 έως δύο 28/2/2014 (12 μήνες) με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος αμοιβής
Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 7/2/2013 και ώρα 14:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Έκθεση Ερευνητικών Ενδιαφερόντων
 3. Αποδεικτικά δεξιοτήτων και λοιπά στοιχεία που κρίνονται από τον υποψήφιο απαραίτητα.
 4. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 5. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Λιάνας Κεφαλάκη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 711 10 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: liana@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με τον/την επιλεχθέντα/χθείσα.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 4. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 5. Ο ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 6. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Λιάνα Κεφαλάκη, e-mail: liana@ics.forth.gr

  

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα