Θέσεις Εργασίας

[ICS-1008] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου #1643 GreenVM: Συστήματα χρόνου εκτέλεσης, αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας, για κλιμακώσιμες πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές, που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ", απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μεταπτυχιακής υποτροφίας.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας σύμβασης μεταπτυχιακής υποτροφίας και ειδικότερα:

Α. Μια Θέση «Υποψήφιου Διδάκτορα»

Αντικείμενο Εργασιών

Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας εικονικής μηχανής Java και ενός Συστήματος Χρόνου Εκτέλεσης, καθώς και μιας βιβλιοθήκης παραλληλισμού, που θα είναι αποδοτικά ως προς την καταναλώμενη ισχύ, όλα αυτά για μια πολυπύρηνη αρχιτεκτονική που δεν παρέχει συνέπεια κρυφής μνήμης. Το αντικείμενο της θέσης είναι «Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων για Πολυπήρυνα Συστήματα (Concurrent Algorithms & Data Structures for Multi-Core Architectures and Systems)», με έμφαση σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:

 1. Παράλληλος και κατανεμημένος προγραμματισμός
 2. Διαμοιραζόμενες/κατανεμημένες δομές δεδομένων
 3. Βιβλιοθήκες παραλληλισμού της γλώσσας προγραμματισμού Java
 4. Ενεργειακά βελτιστοποιημένες δομές δεδομένων
 5. Διαχείριση κατανεμημένης/κοινόχρηστης μνήμης και απομακρυσμένων περιφερειακών

Το έργο GreenVM ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και θα τερματίσει το Σεπτέμβριο του 2015.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών.
 • Εμπειρία στην περιοχή του Παράλληλου ή/και του Κατανεμημένου Υπολογισμού με έμφαση σε κάποιο/α από τα πεδία που προαναφέρθηκαν.
 • Κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος, ως Υποψήφιος Διδάκτορας, σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ.
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Επιθυμητά προσόντα

 • Ικανότητα Προσαρμογής και Συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Διάρκεια 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 26/11/2013 και ώρα 14:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης.
 3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό) που έχουν παρακολουθήσει.
 4. Βεβαίωση που να αποδεικνύει πως, κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης, είναι εγγεγραμμένοι ως Υποψήφιοι Διδάκτορες σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ. Στην βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης των σπουδών τους στο εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και η διάρκεια του προγράμματος όπως αυτή αναγράφεται στον οδηγό μεταπτυχιακών σπουδών ή/και σε άλλα επίσημα έντυπα του Τμήματος (ή του ΑΕΙ) στο οποίο φοιτούν.
 5. Βεβαιώσεις που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία, αποδεικτικά δεξιοτήτων, ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Λιάνας Κεφαλάκη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: liana@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως :

  Απαραίτητα προσόντα:

  Α. Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών, Συντελεστής: 40%.

  Ως πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών θεωρείται, κάθε πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή της Πληροφορικής, είτε ισοδύναμό και αντίστοιχο αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ. Ομοίως, ως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών θεωρείται κάθε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης/Εξειδίκευσης ή Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική ΑΕΙ ή Πολυτεχνικών Σχολών στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή της Πληροφορικής, είτε ισοδύναμα και αντίστοιχα αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.

  Με βάση τις σπουδές του, ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα:

  5: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 4: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 3:ουδέτερος υποψήφιος, 2: μη-ελκυστικός υποψήφιος, 1: απορριπτέος υποψήφιος.

  Η βαθμολόγηση θα λάβει υπ’όψιν της, εκτός του βαθμού πτυχίου, και στοιχεία όπως ΑΕΙ σπουδών, διάρκεια σπουδών, μαθήματα, εργασίες και το βαθμό τους, κλπ.

  Β. Εμπειρία στην περιοχή του Παράλληλου ή/και του Κατανεμημένου Υπολογισμού με έμφαση σε ένα ή περισσότερα από τα πεδία που προαναφέρθηκαν, Συντελεστής: 60%.

  Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.

  Γ. Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

  Η επιτροπή θα απορρίπτει υποψηφίους οι οποίοι δεν ικανοποιούν, κατά την κρίση της, το προσόν αυτό.

  Δ. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος (ως Υποψήφιος Διδάκτορας) σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης (και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης).

  Η επιτροπή θα απορρίπτει υποψηφίους οι οποίοι δεν ικανοποιούν, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει, το προσόν αυτό.

 4. Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των πτυχιακών σπουδών και λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στο φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία μικρότερη των τριών μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.
 5. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 6. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 7. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/της και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 8. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 9. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 10. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Λιάνα Κεφαλάκη, e-mail: liana@ics.forth.gr

  

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα