Θέσεις Εργασίας

[ICS-1053] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο «EPILOGEAS» και τίτλο «Επιλογή Μεταβλητών Βασισμένη σε Αιτιακή Μοντελοποίηση για Δεδομένα Omics», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Μια Θέση Μεταδιδάκτορα Ερευνητή, με ειδίκευση στην επιλογή μεταβλητών για πολυδιαστατικά δεδομένα.

Αντικείμενο Εργασιών

Ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων επιλογής μεταβλητών

Απαραίτητα προσόντα

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου σε σχετικές με το αντικείμενο περιοχές, όπως Πληροφορική, Στατιστική, Βιοπληροφορική, Βελτιστοποίηση, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Βιολογία, Βιοτεχνολογία, Μηχανικής (Engineering) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

Επιθυμητά προσόντα

 • Το αντικείμενο του Διδακτορικού Διπλώματος να είναι σχετικό με την επιλογή μεταβλητών και την ανάλυση πολυδιαστατικών δεδομένων.
 • Εμπειρία στην ανάλυση πολυδιαστατικών βιολογικών δεδομένων
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων μηχανικής μάθησης
 • Εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία, συγγραφή επιστημονικών εργασιών και αναφορών. Μετρικές ποσότητας και ποιότητας ερευνητικής δραστηριότητας
 • Άλλες επιστημονικές διακρίσεις και βραβεία
 • Συστατικές επιστολές
 • Συμμετοχή σε συναφή χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Ο υποψήφιος υποχρεούται να εργάζεται στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ κατά τη διάρκεια της σύμβασης

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Διάρκεια 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την Τετάρτη 4/6/2014 και ώρα 14.00

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 3. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Θεανώ Αποστολίδη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: apost@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται/νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντες .
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως :
  Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
  ΒΑΘΜΟΣ
  (Μέγιστη βαθμολογία της κατηγορίας)
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
  1 Επιθυμητά Προσόντα    
  1.1 Διδακτορικό Δίπλωμα σε σχετικό αντικείμενο με επιλογή μεταβλητών και ανάλυση πολυδιαστατικών δεδομένων 20 Ανάλογα με τη συνάφεια του διδακτορικού με το συγκεκριμένο θέμα
  1.2 Εμπειρία στην ανάλυση πολυδιαστατικών βιολογικών δεδομένων (επιπλέον του διδακτορικού) 20 Ανάλογα με την εργασιακή εμπειρία του υποψηφίου σε συναφείς ερευνητικές δραστηριότητες
  1.3 Εμπειρία στην ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων μηχανικής μάθησης 10 Βαθμολογία ανάλογη με την ουσιαστική συμμετοχή σε εργασία ανάπτυξης μεθόδων μηχανικής μάθησης
  1.4 Εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία, συγγραφή επιστημονικών εργασιών και αναφορών. Μετρικές ποσότητας και ποιότητας ερευνητικής δραστηριότητας 40 Προσμετράτε η ποσότητα ερευνητικών δημοσιεύσεων του υποψηφίου, η ποιότητά τους με βάση το περιοδικό ή συνέδριο που έχουν δημοσιευτεί, οι ετεροαναφορές που έχουν λάβει οι εργασίες και η σχετικότητά τους με το αντικείμενο της θέσης. Επίσης, συνυπολογίζεται το χρονικό διάστημα παραγωγής του ερευνητικού έργου.
  1.5 Άλλες επιστημονικές διακρίσεις και βραβεία 20 Προσμετρούνται όλου του είδους τα επιστημονικά βραβεία και η σχετικότητά τους με το αντικείμενο.
  1.6 Συστατικές επιστολές 30 Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν εξαίρετες συστατικές επιστολές λαμβάνουν και την πλήρη βαθμολογία.
  1.7 Συμμετοχή σε συναφή χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα 10 Βαθμολογία ανάλογη με την ουσιαστική συμμετοχή στην συγγραφή ή εκτέλεση χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου
 4. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 5. Ο ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/τους και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 6. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 7. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 8. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.
 9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ξεκινήσει την πρώτη του επόμενου μήνα που γίνεται αποδεκτή η αίτησή του, τότε ο χρόνος έναρξης της σύμβασης θα πρέπει να συμφωνηθεί με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, διαφορετικά ο τελευταίος δύναται να απορρίψει την υποψηφιότητα.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Θεανώ Αποστολίδη, e-mail: apost@ics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα