Θέσεις Εργασίας

[ICS-1030] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 «Δράσεις ανάπτυξης της ΔΥΑΣ», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «DARIAH-ΚΡΗΤΗ - Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Με το έργο αυτό υλοποιείται η ανάπτυξη της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων σε Θεματικούς τομείς που αφορούν τις Ερευνητικές Υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη Υποδομών» της ΓΓΕΤ.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Μια Θέση Επιστήμονα ανθρωπιστικών επιστημών με ειδίκευση στην φιλοσοφία

Αντικείμενο Εργασιών.

Το αντικείμενο των εργασιών αφορά (1) έρευνα φιλοσοφικών και κοινωνικών αναφορών σε ζητήματα οντολογιών, σχημάτων μεταδεδομένων, προτύπων για την διαχείριση πληροφορίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς επίσης και σε θέματα αλληλοαναφορών για άτομα, τόπους και γεγονότα που αναφέρονται μόνο σε περιορισμένα συμφραζόμενα και είναι βασικής σημασίας για την συσχέτιση περιεχομένου και την έρευνα. (2) επιστημονική οργάνωση τριών συναντήσεων εργασίας για την ενημέρωση νέων επιστημόνων των ανθρωπιστικών σπουδών και κατάρτιση αυτών στα προαναφερόμενα θέματα.

Το έργο «Δράσεις Ανάπτυξης της ΔΥΑΣ» ξεκίνησε τον Μάιο του 2013 και θα τερματίσει τον Σεπτέμβριο του 2015

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου Φιλοσοφικής Σχολής
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος στην φιλοσοφία
 • Επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή οντολογιών πληροφοριακών συστημάτων
 • Διδακτική εμπειρία σε γνωσιοθεωρία και οντολογία
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση γερμανικής γλώσσας

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 • Ικανότητα Προσαρμογής και Συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Διάρκεια 10 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 03/02/2014 και ώρα 14:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας για κάθε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό) που έχουν παρακολουθήσει
 4. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Λιάνας Κεφαλάκη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: liana@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται/νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντες.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως:

  Απαραίτητα προσόντα:

  Α. Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές. Συντελεστής: 30%.

  Α1. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής. Συντελεστής: 10%

  Ως πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής θεωρείται, κάθε πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ είτε ισοδύναμό και αντίστοιχο αυτού με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.

  Α2. Μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στην φιλοσοφία. Συντελεστής: 20%

  Ως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην φιλοσοφία θεωρείται κάθε Μεταπτυχιακό και διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης/Εξειδίκευσης ΑΕΙ Φιλοσοφικής Σχολής είτε ισοδύναμο και αντίστοιχα αυτού με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.

  Με βάση τις σπουδές του, ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα:

  5: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 4: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 3:ουδέτερος υποψήφιος, 2: μη-ελκυστικός υποψήφιος, 1: απορριπτέος υποψήφιος.

  Η βαθμολόγηση θα λάβει υπ’ όψιν της, εκτός του βαθμού πτυχίου, και στοιχεία όπως ΑΕΙ σπουδών, διάρκεια σπουδών, μαθήματα, εργασίες και το βαθμό τους, κλπ.

  Β. Επαγγελματική εμπειρία στην κατασκευή οντολογιών πληροφοριακών συστημάτων. Συντελεστής: 20%.

  Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.

  Γ. Διδακτική εμπειρία σε γνωσιοθεωρία και οντολογία. Συντελεστής: 30%.

  Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.

  Δ. Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος). Συντελεστής: 10%

  Η επιτροπή θα απορρίπτει υποψηφίους οι οποίοι δεν ικανοποιούν, κατά την κρίση της, το προσόν αυτό.

  Ε. Άριστη Γνώση Γερμανικής (γραπτός και προφορικός λόγος). Συντελεστής: 10%

  Η επιτροπή θα απορρίπτει υποψηφίους οι οποίοι δεν ικανοποιούν, κατά την κρίση της, το προσόν αυτό.

 4. Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των πτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών και λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στο φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.
 5. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 6. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 7. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/της και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 8. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 9. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 10. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Λιάνα Κεφαλάκη, e-mail: liana@ics.forth.gr

 

 

 

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα